تئوری عامه در مدیریت دولتی : پیش شرط های تدوین تئوری عامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در عبارت مدیریت اداره امور عمومی که در ایران به مدیریت دولتی ؟ معروف شده استواژه Public به چه معناست ؟ براساس معنا و مفهومی که واژه عامه به خود می گیرد سیاست ها و خط مشیهای مدیریت دولتی شکل گرفته و بی تردید براساس آن عمل می شود. در مدیریت دولتی کدام تعبیر از عامه، تصویری واقعی تر از    Public  را ارائه می دهد: پلورالیزم، مصرف کننده، مشتری، نمایندگان منتخب یا شهروند. در این مقاله ضمن بررسی تفاسیر مختلف و مدلهای متعدد مفهوم عامه، بیش نیازهایی برای تدوین تئوری عامه در مدیریت دولتی ایران ارائه می دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Popular theory in public administration: the preconditions for developing a theory of public

نویسنده [English]

  • hasan danai fard

دوره 10، شماره 37.38
تابستان 1382
صفحه 149-181
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1395