تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شاهد

چکیده

امروزه بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که سرمایه روانشناختی سازمان‏ها می تواند مزیت رقابتی پایداری برای آنها فراهم کند از طرف دیگر، لازمه حضور و تداوم سازمان‌ها در بازارهای جهانی امروزی توسعه و بکارگیری ایده‌های جدید و بکارگیری عملی آن در بازار می باشد. یکی از پارادایم‏های جدید نوآوری در سازمان که منجر به رقابت‏پذیر شدن شرکت ها میگردد، پارادیم نوآوری باز است. در این پارادیم تعامل سازنده با خارج از سازمان از جمله رقبا در تمامی مراحل فرآیند نوآوری میتواند وجود داشته باشد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تاثیر نوآوری باز و رفتار سازمانی مثبت در ارتقاء توان رقابتی است و صنایع غذایی کاله طبق مشاهدات انجام شده به عنوان یکی ازبرندهای معتبر در در داخل و خارج کشور به علت تنوع بالای محصولات و نوآوری باز در ارائه محصولات مشابه خارجی انتخاب شده است.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی همبستگی ، جامعه آماری 170 نفر از کارشناسان و مدیران شاغل در صنایع غذایی کاله می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 118 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی آن با روایی سازه و محتوا تایید شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده گردید و ضریب همبستگی، آزمون میانگین و آزمون t محاسبه شد و مدل یابی معادلات ساختاری صورت گرفت. نتایج تحقیق حاکی از تایید تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی می باشد و فرضیه اول و دوم مبنی بر تاثیر رفتار سازمانی مثبت بر نوآوری باز و تاثیر رفتار سازمانی مثبت بر مزیت رقابتی تایید گردید اما فرضیه سوم مبنی بر تاثیرنوآوری باز بر مزیت رقابتی تایید نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of Positive Organizational Behavior and Open Innovation on Improving the Competitive Advantage

نویسندگان [English]

  • Seyad Ahmad Hosseini 1
  • Fatemeh Shams 2

1 Assistant Professor of Management Department, Shaed University

2 MA of Public Administration at Shahed University

چکیده [English]

Nowadays, Many researchers believe that the  psychological capital  of organizations can Contribute to  a sustainable competitive advantage. On the other hand, to keep that presence in global markets, organizations need to make use of novel  ideas in the market.
One of the latest innovation paradigms in the organization leading to competitive companies, is known as open innovation. In this paradigm, efficient interaction with  the outside inshrutions of the organizational including the competitors may be present throughout the process of innovation. therefore, this study aimed at investigating the impact of positive organizational behavior & Open innovation on the improve of competitive advantage.
Kaleh Food industries, as one of the international brands with a great diversity in  products and using open innovation in producing similar to foreign products has been investigated in the present study.
the methodology of this study is Descriptive and Correlational. 170 manager & experts of Kaleh food industries participated in the study, 118  of which were selected as the sample group by random selection.
The data collecction instrumant was questionnaire. the Reliability and Validity of the questionnaire were confirmed by  Cronbach's alpha and construct and content Reliability , respectively.
PLS software was used for data analysis. correlation coefficient, average test and t-test were calculated, and contruct equation modeling was presented. the findings of  study confirmed the effect of positive organizational behavior & open innovation on competitive advantage.  First and second hypothesis stating the impact of positive organizational behavior on open innovation and positive  organizational behavior on competitive advantage, respectively, was confirmed.  , however, the third hypothesis stating the impact of open innovation on competitive advantage was not confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Organizational Behavior
  • Open Innovation
  • Competitive Advantage
  • Food Industries

دوره 23، شماره 75
زمستان 1393
صفحه 137-159
  • تاریخ دریافت: 02 مهر 1393
  • تاریخ بازنگری: 15 بهمن 1393
  • تاریخ پذیرش: 24 آذر 1393