جایگاه مدیریت پروژه در فرایند انتقال تکنولوژی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از جمله شاخص های توسعه یافتگی بنگاه های اقتصادی در دنیای امروز، برقراری رویکرد مدیریت پروژه و توسعه تفکر سازمان مبتنی بر پروژه است. امروزه دانش مدیریت پروژه در ابعاد گسترده ای در فرایندهای راهبردی (استراتژیک) و عملیاتی سازمان ها رسوخ یافته است. عصر اطلاعات و ویژگی های پروژه های فناوری اطلاعات نیز بر حساسیت موضوع مدیریت پروژه و کاربرد وسیع آن در سازمانها افزوده است. مقوله مدیریت تکنولوژی به عنوان شمشیر دو لبه ی توسعه، مورد توجه است و با نگرش به مباحث متعدد مطروحه در مدیریت تکنولوژی، فرایند انتقال تکنولوژی از جمله مواردی است که به عنوان پیش نیاز توسعه ی صنعت و فناوری و به سبب سروکار داشتن با ذینفعان متعدد، از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. فرایند انتقال تکنولوژی از مراحل مختلفی شامل کسب, جذب, توسعه داخلی، بومی نمودن اشاعه فناوری تشکیل می شود. در این مقاله سعی می شود که جایگاه و کاربرد مدیریت پروژه در مراحل فرایند انتقال تکنولوژی مورد بحث قرار گیرد و فواید آن و پیشنهادات لازم ارایه شود. تکنیک های مورد استفاده در مقوله ی مدیریت پروژه می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای کمک به یک مدیر تکنولوژی در راستای مدیریت بهره ور تکنولوژی به حساب آید. در این پژوهش، پس از مطالعات مربوط به ادبیات موضوع با طراحی پرسشنامه ای، به کنکاش موضوع پرداخته شد. این پرسشنامه به بررسی جایگاه مدیریت پروژه در پروژه های انتقال تکنولوژی پرداخته است. پرسشنامه ی مذکور به ۳۰ نفر از مدیران پروژه های انتقال تکنولوژی ارسال شد که نتایج کلی این بررسی نشان داد قریب به ا۸ درصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند که مدیریت پروژه اهمیت زیادی در دستیابی به توسعه و نوآوری فناوری از طریق پروژه های انتقال فناوری دارد. همچنین، ۱۳ درصل از پاسخ دهندگان معتقد بودند استفاده از تکنیک های مدیریت پروژه اهمیت زیادی در موفقیت انتقال فناوری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Project Management Role in Technology Transfer Process

نویسندگان [English]

  • jafar bagherinejhad 1
  • mohammad reza malahi 2

چکیده [English]

Establishment of project management department shows development dimension of economic corporation and encouragement of project - based organizations approach. Today, project management has influenced the strategies and operational processes of organizations. Information age and information technology projects have increased the sensitivity of using project management and its applications. Technology management is considered as two sides of development issues . from its subjects, technology transfer process is one of the issues which is prerequisite of technology and industry development. Its interaction with different stakeholders, comprises complexity. Technology transfer process, includes stages as, acquisition, absorption, indigenous development and mastering and diffusion of technology. This paper tries to reveal the role and application of project management in different stages of technology transfer process and show its benefits and offer useful suggestions. Project management techniques can be used appropriate tools to assist technology managers in effective technology management. In the research presented in this paper, after reviewing the relevant literature, a questionnaire has been designed for investigation of project management role in technology transfer projects. The questionnaire have been sent to 30 technology transfer project managers. The results show that about 86 percent of participants believe that project management plays important role in acqumng technology development and innovation through technology transfer projects. In addition, 63 percent of participants, believe that applying project management techniques has crucial in technology transfer success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology transfer process
  • project planning and control
  • project management body of knowledge guide

دوره 14، شماره 55
پاییز 1386
صفحه 149-172
  • تاریخ دریافت: 20 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 20 مهر 1395