1. آینده مدیریت دولتی در عرصه جهانی شدن تعامل یا انفعال؟

صفحه 1-12

سید مهدی الوانی


2. تحلیلی سیستمی از حوادث ناشی از کار در معادن و صنایع معدن

صفحه 13-32

شمس السادات زاهدی


3. بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان

صفحه 33-49

حسن لباف؛ رحیم رنجبر


4. بررسی رابطه فرایند توسعه نیروی انسانی با فرایند توسعه تکنولوژی در ایران

صفحه 50-66

قاسم رمضانپور نرگسی


5. تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر حسابرسی مستقل، کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی

صفحه 67-91

یحیی حساس یگانه؛ سید محمد حسینی بهشتیان


6. بررسی خصوصیات سیستم های حسابداری صنایع استان خوزستان

صفحه 92-110

سید حسین سجادی؛ محمدمهدی رزاقی


7. کاوش در کارآفرینی درون سازمانی

صفحه 111-134

رحیم عابدی


8. بررسی علل افت و خیز بهره وری در کارخانجات نساجی بارش

صفحه 135-158

مهدی جمشیدیان؛ محمد حسن شهشهانی


9. برنامه های توانمند سازی کارکنان

صفحه 159-185

محمد محمدی


10. سقف شیشه ای: مانع ارتقای شغلی زنان

صفحه 186-200

مژگان عبدالهی


11. کار از راه دور رویکردی موثر برای ایجاد فرصت های شغلی

صفحه 201-218

محسن چشم براه؛ اکبر سلیمانی فرد