هدف عمده نشریه مطالعات مدیریت بهبود و تحول فراهم نمودن محیط علمی برای پژوهشگران باتمرکز بر بهبود و تحول سازمانی(OB&OD) بر سازمانهای بازرگانی، صنعتی، دولتی است. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

 

محور اصلی: رهبری

محور فرعی: افزایش بهره وری

چشم انداز نشریه:

بهبود مدیریت و ارائه راه حل های نظری و عملی برای حل مسائل مربوط به مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در سازمان های بازرگانی، صنعتی، دولتی

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • رفتار سازمانی
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت و توسعه سازمانی
  • رهبری سازمانی
  • روابط فرد و سازمان
  • نظریه های رفتاری سازمان
  • تغییر رفتار مصرف کننده

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.