سال1399

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

سیدعلی اکبر

افجه

استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

حسین

اصلی پور

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

محمود

جعفرپور

استادیار – دانشگاه تهران

مهدی

حمزه پور

استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

وحید

خاشعی ورنامخواستی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

هادی

خان محمدی

استادیار گروه مدیریت  دولتی  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

احمدعلی

خائف الهی

استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

شهرام

خلیل نژاد

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبایی

بهروز

رضائی منش

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

میرعلی

سیدنقوی

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

فتاح

شریف زاده

استادگروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

سعید

صحت

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

سید جلال الدین

فرجی

استادیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

وجه‌الله

قربانی‌زاده

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

علیرضا

کوشکی جهرمی

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

سیدمجتبی

محمودزاده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

اصغر

مشبکی

استاد  گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

سیدسعید

میرواحدی

استادیار گروه مدیریت دولتی  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

رضا

واعظی

استاد گروه دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

مهدی

یزدان شناس

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

login