آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3105
تعداد پذیرش 101
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 2690
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1797

مقالات منتشر شده (از سال 1369)
تعداد دوره‌ها 27
تعداد شماره‌ها 89
تعداد مقالات 689
تعداد مشاهده مقاله 1107460
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1299389
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 342 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 236 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 44 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 56 روز
درصد پذیرش 3 %