رشته تخصصی

سازمان/سمت

نام

نام خانوادگی

مدیریت رفتار سازمانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

مهدی

ابراهیمی

مدیریت منابع انسانی استادیار (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) الهام ابراهیمی

مدیریت و توسعه سازمانی

استادیاردانشگاه علامه طباطبائی

حسین

اصلی پور

مدیریت صنعتی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

مقصود

امیری

مدیریت صنعتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

جهانیار

بامدادصوفی

مالی، بانکداری، استراتژی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

محمدهاشم

بت شکن

مدیریت و توسعه سازمانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

کبری

بخشی زاده برج

مدیریت منابع انسانی

استاد دانشگاه تهران

علی اصغر

پورعزت

مدیریت بازرگانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

محمدصالح

ترکستانی

مدیریت فناوری اطلاعات

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

محمدرضا

تقوا

مدیریت فناوری اطلاعات

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

محمدتقی

تقوی فرد

مدیریت بازرگانی

استادیار دانشگاه تهران

محمود

جعفرپور

مدیریت دولتی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

داود

حسین پور

مدیریت و توسعه سازمانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

مهدی

حقیقی کفاش

رهبری سازمانی

استادیار دانشگاه امام صادق

مهدی

حمزه پور

تحقیق در عملیات

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

سیدمحمدعلی

خاتمی فیروزآبادی

مدیریت استراتژیک

دانشگاه علامه طباطبائی

وحید

خاشعی ورنامخواستی

 رفتارسازمانی، تحول، سیاستگذاری و مدیریت منابع انسانی

استادیار

محمد

خانباشی

مدیریت دولتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

هادی

خان محمدی

مدیریت رفتار سازمانی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

علی احمد

خائف الهی

مدیریت دولتی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

سید حمید

خداداد حسینی

مدیریت

نایب رئیس انجمن علوم مدیریت ایران

حشمت

خلیفه سلطانی

مدیریت استراتژیک/ سیاست‌گذاری

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

شهرام

خلیل نژاد

مدیریت رفتار سازمانی

دانشیار دانشگاه سمنان

حسین

دامغانیان

مدیریت منابع انسانی/تحول

استادیار دانشگاه تهران

علی

داوری

مدیریت تولید

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

بهروز

دری نوکورانی

مدیریت بازاریابی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

زهره

دهدشتی شاهرخ

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

حامد

دهقانان

مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی

استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

ابراهیم

رجب پور

مدیریت بازرگانی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)

حسین

رحمان سرشت

مدیریت منابع انسانی

مشاور حوزه منابع انسانی و متخصص AC & DC

کریم

رحمتی

مدیریت رفتار سازمانی

دانشیار دانشگاه سمنان

عباسعلی

رستگار

مدیریت دولتی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

بهروز

رضائی منش

مدیریت دولتی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

حبیب

رودساز

مدیریت صنعتی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

ایمان

رئیسی وانانی

مدیریت دولتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

سعید

زرندی

مدیریت رفتار سازمانی

استاد دانشگاه لرستان

رضا

سپهوند

مدیریت منابع انسانی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

میرعلی

سیدنقوی

مدیریت بازرگانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

سعید

صحت

مدیریت رفتار سازمانی، منابع انسانی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

غلامعلی

طبرسا

مدیریت بازرگانی

استادیار

علی

عسگرحلوائی

رفتار سازمانی و منابع انسانی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی

غفوری فرد

مدیریت منابع انسانی - رفتار سازمانی

استادیار

مرتضی

غضنفری

مدیریت دولتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

سید جلال الدین

فرجی

مدیریت منابع انسانی

 

ریحانه 

فروزنده جونقانی

مدیریت گردشگری

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

اسماعیل

قادری

مدیریت دولتی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

وجه‌الله

قربانی‌زاده

مدیریت شهری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

غلامرضا

کاظمیان

تئوری، رفتار، خط مشی گذاری

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی

محمد جواد

کاملی

مدیریت بازرگانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

محمدرضا

کریمی علویچه

مدیریت گردشگری

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

مهدی

کروبی

مدیریت بازرگانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

علیرضا

کوشکی جهرمی

مدیریت استراتژیک

دانش آموخته سیاستگذاری بازرگانی ومدرس دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی

مصطفی

گوهری فر

مدیریت بازرگانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

محمود

محمدیان

مدیریت گردشگری

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

سیدمجتبی

محمودزاده

مدیریت کارآفرینی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

سیدسعید

میرواحدی

مدیریت بازرگانی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اصغر

مشبکی

مدیریت دولتی و کارآفرینی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

محسن

مطیعی

مدیریت بازرگانی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

فرشته

منصوری مؤید

مدیریت بازرگانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

وحید

ناصحی فر

مدیریت صنعتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

محمد

نقی زاده

مدیریت دولتی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

رضا

واعظی

مدیریت بازرگانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

فاطمه

یاوری گهر

مدیریت رفتار سازمانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

مهدی

یزدان شناس

 

login