اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

لعیا الفت

مدیریت صنعتی (مدیریت عملیات) استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

layaolfatgamil.com
48392838

سردبیر

سیدعلی اکبر افجه

رهبری و رفتار انسانی-مدیریت وتوسعه سازمانی استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

afjahiatu.ac.ir
48392877
:0000-0002-2955-

اعضای هیات تحریریه

سیدعلی اکبر افجه

رهبری و رفتار انسانی-مدیریت وتوسعه سازمانی استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

afjahiatu.ac.ir
48392877
:0000-0002-2955-

علی اصغر پورعزت

مدیریت دولتی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

pourezzatut.ac.ir
02166466199
24598149700

احمدعلی خائف الهی

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

khaefelahimodares.ac.ir
23389970300

وحید خاشعی ورنامخواستی

سیاستگذاری دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

khasheiatu.ac.ir
48392895

سیدرضا سید جوادین

مدیریت نیروی انسانی و رفتار سازمانی استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

rjavadinut.ac.ir
55213881000

میرعلی سیدنقوی

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

asnagaviyahoo.com
48392927
51663812400

غلامعلی طبرسا

مدیریت استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

g_tabarsasbu.ac.ir

اصغر مشبکی اصفهانی

مدیریت رفتار سازمانی استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

moshabakmodares.ac.ir

رضا واعظی

مدیریت دولتی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

theory.managementyahoo.com
48392873

ویراستار

ُسعید صحت

علوم اطلاعات- بیمه دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

sehhatyahoo.com
48392817

ویراستار انگلیسی

سعید صحت

علوم اطلاعات- بیمه دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

sehhatyahoo.com
48392817

مدیر داخلی

میترا امینی سپهر

--

msqatu.ac.ir
48392810

کارشناس نشریه

میترا امینی سپهر

تاریخ --

msqatu.ac.ir