اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
لعیا الفت
لعیا الفت استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی (مدیریت عملیات)

 • layaolfatgamil.com
 • 48392838
سردبیر
سیدعلی اکبر افجه
سیدعلی اکبر افجه استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

رهبری و رفتار انسانی-مدیریت وتوسعه سازمانی

اعضای هیات تحریریه
سیدعلی اکبر افجه
سیدعلی اکبر افجه استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

رهبری و رفتار انسانی-مدیریت وتوسعه سازمانی

علی اصغر پورعزت
علی اصغر پورعزت استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

احمدعلی خائف الهی
احمدعلی خائف الهی استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت رفتار سازمانی

وحید خاشعی ورنامخواستی
وحید خاشعی ورنامخواستی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

سیاستگذاری

 • khasheiatu.ac.ir
 • 48392895
سیدرضا سید جوادین
سیدرضا سید جوادین استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

مدیریت نیروی انسانی و رفتار سازمانی

میرعلی سیدنقوی
میرعلی سیدنقوی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

اصغر مشبکی اصفهانی
اصغر مشبکی اصفهانی استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت رفتار سازمانی

 • moshabakmodares.ac.ir
رضا واعظی
رضا واعظی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

 • theory.managementyahoo.com
 • 48392873
ویراستار
ُسعید صحت
ُسعید صحت دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

علوم اطلاعات- بیمه

 • sehhatyahoo.com
 • 48392817
ویراستار انگلیسی
سعید صحت
سعید صحت دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

علوم اطلاعات- بیمه

 • sehhatyahoo.com
 • 48392817
مدیر داخلی
میترا امینی سپهر
میترا امینی سپهر --

 • msqatu.ac.ir
 • 48392810
کارشناس نشریه
میترا امینی سپهر
میترا امینی سپهر --

 • msqatu.ac.ir