هزینه ارسال مقاله:

نشریه مبلغ شش میلیون ریال بابت پردازش مقاله در دو مرحله (دو میلیون ریال بعد از تعیین داوران و چهار میلیون ریال بعد از پذیرش مقاله توسط داوران) دریافت می کند. سایر هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. 

 

login