نام ونام خانوادگی

سمت/سازمان

مرحوم دکتر عادل آذر

استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مقصود امیری

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمدتقی تقوی فرد

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمود جعفرپور

استادیار  دانشگاه تهران

دکترمهدی حقیقی کفاش

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مهدی حمزه پور

استادیار دانشگاه امام صار ق(ع)

دکتر شهرام خلیل نژاد

استادیار  دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمدعلی خاتمی فیروز آبادی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتروحیدخاشعی ‎ورنامخواستی

دانشیار  دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حشمت خلیفه سلطانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر زهره دهدشتی شاهرخ

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حامد دهقانان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکترحسین دامغانیان

دانشیار دانشگاه سمنان

دکترعلی داوری

استادیار دانشگاه تهران

دکتر ایمان رئیسی وانانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر بهروز رضائی منش

دانشیار  دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر کریم رحمتی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر ابراهیم رجب پور

استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دکتر عباسعلی رستگار

استاد دانشگاه سمنان

دکتر رضا سپهوند

استاد دانشگاه لرستان

دکترمیرعلی سیدنقوی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سعید صحت

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مرتضی غضنفری

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر وجه ا.. قربانی زاده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر علیرضا کوشکی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مصطفی گوهری فر

دانش آموخته سیاستگذاری بازرگانی ومدرس دانشگاه علامه طباطبائی

دکترسیدمجتبی محمودزاده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکترمحسن مطیعی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر وحید ناصحی فر

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر رضا واعظی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مهدی یزدان شناس

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر فاطمه یاوری گٌهر

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

login