نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

در این مقاله به بحث در مورد کارآفرینان سازمانی پرداخته شده که منبع اصلی تحول و عامل تغییر در سازمان های اداری هستند. ابتدا مفهوم کارآفرینی از بعد تاریخی مورد بررسی قرار میگیرد و تفاوت کارآفرینان مستقل و کارآفرینان سازمانی از نظر برخی از محققین مطرح و سپس به انواع دسته بندی های موجود در مکاتب و تئوری های کارآفرینان اشاره شده و مکاتب کارآفرینی، شامل مکتب اشخاص بزرگ، مکتب ویژگی های روانشناختی، مکتب کلاسیک، مکتب مدیریت، مکتب رهبری و مکتب کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد. از مکاتب فوق مکتب رهبری و مکتب کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد. از مکاتب فوق مکتب کارآفرین سازمانی به تفصیل بیان شده و جایگاه این مکاتب و مرکز توجه انها در دوره عمر سازمان ها مشخص می شود.
سازمان های اداری برای ادامه بقا و ارتقا بهره وری خود در برابر تحولات و تهدیدات گسترده و مداوم محیطی نیاز به سازگاری و هماهنگی با محیط دارند. کارکنانی که در درون سازمان های اداری فعالیت های کارآفرینانه داشته باشند. باعث بهبود و بازسازی سازمان شده و پس از مدتی تبدیل به مدیران کارآفرین می شوند. فرایند این تبدیل بررسی و مشخص می شود. که کارآفرینان سازمانی چگونه  افرادی هستند، چگونه می توان آنها را درون سازمان شناسایی و به کار گمارد؟ اهمیت آنها در سازمان های اداری چیست؟ و چگونه می توان در درون سازمان های اداری محیط مناسب برای افرادی که فعالیت کارآفرینانه دارند مهیا کرد؟ در نهایت به برخی از استراتژی های ایجاد روحیه کارآفرینی در درون سازمان اشاره می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation in Intrapreneurship

نویسنده [English]

  • rahim aabedi

چکیده [English]

This  paper  has as its aim  a description of the  entrepreneurs as  the  "main source of change"  and  "change  factor"  in  administrative organizations.  First, the    principle    of  entrepreneurs   will   historically    be   explain    and    then differences  between  entrepreneurs  and  entrepreneurs  in view of some  recent researches  in  applied  entrepreneurship theory will be discussed.  Then  we will refer  to  some  categories   in  entrepreneurship  schools  and  theories.   We  will briefly  describe   these  entrepreneurship  schools,  in  telation  to  the  applied research  of entrepreneurship.  These  schools  and  theories   include:  the  great person     school,     psychological     characteristics    school,     classical    school, management   school,  leadership  school  and  the intrapreneurship school.  We will describe the intrapreneurship school  in  detail and determine the  positions of  the  mentioned   schools   and  their  central  attention   in  the  life  cycle  of organizations.
Factors   such   as  survival,   rising   productivity   and   effectiveness   against
changes   and   threats  demand   that   administrative  organizations  adapt  and coordinate    themselves     with    the    environment    as    a    result     of    the intrapreneurship  activity  of those  who  work  in  administrative  organization.

 
 
 
 
We  explain  the  process  of development and  improvement  of .organizations and   the   way   entrepreneurs   become    managers.    Characteristics    of   these entrepreneur   managers,   the  way  we  may  identify  and   employ   them   and recognize  their significant  position  in  the administrative  organization  will he discussed.
Finally, ways or creating  a favorable intrapreneurship activity environment and   certain    strategies   resulting   in   intrapreneurship   spirit   will   also   be discussed.