نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دذانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بشر همواره با محدودیت های خود درصدد مناسب ترین بهره گیری از منابع در دسترس بوده است. از این رو به طور مستمر به دنبال ساز و کارهای بهره گیری بهتر از منابع موجود بوده و پیوسته ساختارهای اجتماعی و اقتصادی خود را در این جهت متحول نموده است. مقاله حاضر به بررسی علل افت و خیز های بهره وری در کارخانه های نساجی بارش می پردازد. برای این بررسی از الگوی جوزف بروکوپنکو استفاده شده است. این الگو عوامل موثر بر بهره وری را در سازمان به دو بخش عوامل خارجی و داخلی تقسیم می کند که عوامل داخلی نیز خود به دو بخش عوامل نرم افزاری و عوامل سخت افزاری و عوامل خارجی نیز به سه بخش تغییرات ساختاری، منابع طبیعی و دولت تقسیم می شود. جامعه آماری، مجموعه کارخانه های نساجی بارش بود از این رو نمونه گیری انجام نگرفته است. محدوده زمانی مورد مطالعه از سال 1368 تا 1377 و قلمرو مکانی آن کارخانه های بارش اصفهان بوده است. در این مقاله هر یک از عوامل الگوی پروکوپنکو، بر افت و خیز بهره وری جامعه آماری مورد سوال قرار گرفته که برای پاسخگویی به آن شاخص هائی متناسب به هر عامل معرفی و تاثر آن عامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل شاخص ها و نسبت ها و به طور کلی معرف هائی که برای هر عامل تعریف شده بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate the causes of fluctuations in productivity in the BARESH textile mills

نویسندگان [English]

  • mehdi jamshidian 1
  • mohammad hasan shahshahani 2