نام ونام خانوادگی

سمت/سازمان

دکتر عادل آذر

استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیدعلی اکبر افجة

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حسین اصلی پور

دانشیار  دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر علی احمد خائف

استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مقصود امیری

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمدرضا تقوا

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مهدی ابراهیمی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمد هاشمی بت شکن

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمود جعفرپور

استادیار  دانشگاه تهران

دکتر داود حسین پور

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مهدی حمزه پور

استادیار دانشگاه امام صار ق(ع)

دکتر شهرام خلیل نژاد

استادیار  دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمدعلی خاتمی فیروز آبادی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر هادی خان محمدی

استادیار  دانشگاه علامه طباطبائی

دکتروحیدخاشعی ورنامخواستی

دانشیار ی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمد خانباشی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حشمت خلیفه سلطانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر زهره دهدشتی شاهرخ

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حامد دهقانان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر ایمان رئیسی وانانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر بهروز رضائی منش

دانشیار  دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر کریم رحمتی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی (مشاور منابع انسانی)

دکتر ابراهیم رجب پور

استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دکتر رضا سپهوند

استاد دانشگاه لرستان

دکترمیرعلی سیدنقوی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سعید صحت

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر وجه ا.. قربانی زاده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر علیرضا کوشکی جهرمی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکترمحمدرضاکریمی علویجه

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مصطفی گوهری فر

دانش آموخته سیاستگذاری بازرگانی ومدرس دانشگاه علامه طباطبائی 

دکتر اصغر مشبکی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکترسیدمجتبی محمودزاده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سید سعید میرواحدی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکترمحمود محمدیان

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر وحید ناصحی فر

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر رضا واعظی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مهدی یزدان شناس

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر فاطمه یاوری گٌهر

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

login