داوران سال 1398

 

 

نام ونام خانوادگی

سمت/سازمان

دکتر سیدعلی اکبر افجة

استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حسین اصلی پور

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمود جعفرپور

استادیار – دانشگاه تهران

دکتر شهرام خلیل نژاد

                                استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

 

دکتر هادی خان محمدی

استادیار گروه مدیریت  دولتی   دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حامد دهقانان

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

دکتروحیدخاشعی‎ورنامخواستی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حسین رحمان سرشت

استاد گروه مدیریت بازرگانی (بازنشسته) دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر بهروز رضائی منش

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

دکترمیرعلی سیدنقوی

دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سعید صحت

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر علیرضا کوشکی

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

دکترسیدسعید میرواحدی

استادیار گروه مدیریت دولتی  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

دکترسیدمجتبی محمودزاده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر وحید ناصحی فر

استادیار گروه مدیریت بازرگانی  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مهدی یزدان شناس

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

login