نام ونام خانوادگی

سمت/سازمان

دکتر الهام ابراهیمی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر حسین اصلی پور

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سیدمهدی الوانی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مقصود امیری

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر کبری بخشی زاده برج

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمدصالح ترکستانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمد رضا تقوا

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمود جعفرپور

استادیار  دانشگاه تهران

دکتر سپیده حاتمی

استادیار دانشگاه پیام نور

دکتر مهدی حمزه پور

استادیار دانشگاه امام صار ق(ع)

دکتر شهرام خلیل نژاد

استادیار  دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمدعلی خاتمی فیروز آبادی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتروحیدخاشعی‎ورنامخواستی

دانشیار  دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حشمت خلیفه سلطانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر زهره دهدشتی شاهرخ

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حامد دهقانان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکترحسین دامغانیان

دانشیار دانشگاه سمنان

دکترعلی داوری

استادیار دانشگاه تهران

دکتر بهروز رضائی منش

دانشیار  دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر کریم رحمتی

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر ابراهیم رجب پور

استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دکتر ایمان رئیسی

دانشیار  دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر شمس السادات زاهدی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر رضا سپهوند

استاد دانشگاه لرستان

دکترمیرعلی سیدنقوی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر سعید صحت

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مهدی علی‌زاده

دانشیار دانشگاه امین

دکتر مرتضی غضنفری

دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبائی

دکترمهدی غفوری فرد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر ریحانه فروزنده جونقانی

دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی

دکتر وجه ا.. قربانی زاده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر فاطمه قیطرانی

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر علیرضا کوشکی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مصطفی گوهری فر

دانش آموخته سیاستگذاری بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر یاسمن گیاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کلمبیا

دکترسیدمجتبی محمودزاده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر نجم الدین موسوی

دانشیار دانشگاه لرستان

دکتر وحید ناصحی فر

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر رضا واعظی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر مهدی یزدان شناس

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر فاطمه یاوری گٌهر

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

login