از داوران محترم تقاضا می‌شود، انجام داوری برای نشریه « فصلنامه مطالعات مدیریت(بهبود وتحول)» را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند.

راهنمای ثبت نام درPublons

login