1. عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی در بانک‎های خصوصی ایران

دوره 21، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 79-99

حسن درویش؛ سید مهدی الوانی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ حسن عباس زاده


2. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تصمیم گیری راهبردی

دوره 18، شماره 54، تابستان 1386، صفحه 1-38

سید مهدی الوانی؛ داوود حسین پور


3. تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران

دوره 18، شماره 53، بهار 1386، صفحه 1-24

سید مهدی الوانی؛ محسن علیزاده ثانی


4. طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو)

دوره 13، شماره 52، زمستان 1385، صفحه 1-16

سید مهدی الوانی؛ کیوان شاهقلیان


5. نقدی بر شیوه های شناخت در مدیریت

دوره 13، شماره 50، تابستان 1385، صفحه 47-63

سید مهدی الوانی


6. سازمان های غیر دولتی و چالش های پاسخگویی

دوره 13، شماره 49، بهار 1385، صفحه 25-38

سید مهدی الوانی؛ فرشته قشقایی


7. اخلاقیات و مدیریت به سوی نظام اخلاقیات یکپارچه در سازمان

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 1-12

سید مهدی الوانی


8. مدیریت دولتی و ضرورت تقویت زیر ساخت های اخلاقی

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 5-20

سید مهدی الوانی؛ نور محمد یعقوبی


9. مدل امتیازات متوازن : الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی

دوره 10، شماره 37.38، تابستان 1382، صفحه 3-18

سید مهدی الوانی؛ میرعلی سید نقوی


10. آینده مدیریت دولتی در عرصه جهانی شدن تعامل یا انفعال؟

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 1-12

سید مهدی الوانی


11. سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها

دوره 9، شماره 33.34، تابستان 1381، صفحه 9-26

سید مهدی الوانی؛ میرعلی سید نقوی


12. تئوری کارگزاری و چالش های آن در مدیریت دولتی

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 56-68

سید مهدی الوانی؛ میرعلی سیدنقوی


13. تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری خط مشی های عمومی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی بهینه

دوره 8، شماره 29.30، تابستان 1380، صفحه 117-142

سید مهدی الوانی


14. مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی

دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 12-40

سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد


15. پژوهش کیفی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 17-28

سید مهدی الوانی


16. مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی

دوره 4، شماره 13.14، تابستان 1373، صفحه 13-32

سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد


17. استعاره ها: ابزار شناخت سازمان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1371، صفحه 23-52

سید مهدی الوانی


18. مدیریت مسائل عمومی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1371، صفحه 21-36

سید مهدی الوانی


19. پیامدهای گروه اندیشی در تصمیم گیری مدیران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1370، صفحه 6-12

سید مهدی الوانی


20. تصمیم گیری در بحران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1370، صفحه 68-86

سید مهدی الوانی