نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ا یران

10.22054/jmsd.2022.62073.3977

چکیده

این پژوﻫﺶ ﺑﺎ اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین و با ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سرمایه اﻧﺴﺎﻧﯽ جامعه‌محور در بخش دولتی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ازنظر ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی، اﺳﺘﺮاﺗﮋی پژوهش، اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺑﻪ روش کیفی اﻧﺠﺎم گردیده است. جهت گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات مرتبط با موضوع و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی و ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده‌ها از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺘﻔﺎده گردید. اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارای پنج بعد پیش‌نیازها، موانع و تسهیل‌گرها، محتوا و پیامد اﺳﺖ. تفسیر و تحلیل یافته‌های پژوهش نشان داد عدم‌وجود یک جهت‌گیری استراتژیک اساسی و باورهای مشترک غیر صحیح بین افراد از موانع مهم جامعه‌محوری است و مهم‌ترین راهکار حذف این موانع، "حمایت و پشتیبانی مدیران سازمان" و "شناسایی و تقویت باورهای صحیح مشترک" است. همچنین بازتعریف ارزش‌ها و منافع مشترک از طریق گفتمان و مشارکت هر چه بیشتر در جهت افزایش مسئولیت‌پذیری افراد در سازمان و شهروندان در جامعه" و "وفاق و هماهنگی بین سازمان‌های دولتی" تسهیل‌کننده جامعه‌محوری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model of Community-based human capital management in the public sector

نویسندگان [English]

  • Zahra Kowsar 1
  • SeyedMehdi Alvani 2
  • Reza Vaezi 3
  • vajhollah ghorbanizadeh 4

1 PhD Student in Public Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Public Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This Research adopts a new approach to civil rights and government services, with the aim of providing a model of community-based human capital management in the public sector. This is an applied research that has been done with an exploratory strategy and a qualitative method. In order to collect information, we use references and articles related to the topic and semi-structured interviews with managers and experts in the field of human resources and for data Analysis, thematic analysis method was used. The suggested model has five dimensions: prerequisites, barriers and facilitators, content and consequences. Interpretation of research findings showed that the lack of a basic strategic orientation and incorrect common beliefs between individuals are one of the important barriers to community-based and the most important way to remove these barriers is "supporting managers" and " Identify and reinforce common true beliefs". Redefining shared values through dialogue and participation and “coordination between government organizations" will further facilitate community-based accountability to increase the responsibility of individuals and citizens

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital management
  • Community-based
  • New Public Services
  • responsibility
  • Thematic analysis
طبرسا، غلامعلی، علی رضائیان، عادل آذر، حمید علیخانی، (1390). تبیین و طراحی مدل رسالت مسئولیت اجتماعی سازمان، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 8 ، ،83-1
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ­زاده، محمد. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت). دوره 5، شماره 2 . پیاپی 10.
عبدالهی، بیژن؛ باقری­نژاد، زینب، حسن­پور، اکبر؛ جعفرینی، سعید. (1399). طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال دوازدهم، شماره 2 (شماره پیاپی 40).
مکوندی، فواد؛ رضایی، اسماعیل. (1397). بررسی و تحلیل شکاف نقشه راه اصلاح نظام اداری با چارچوب­های الگوی خدمات عمومی نوین. هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت در صنایع ایران با رویکرد تدوین و توسعه سنجه­های کسب‌وکار.
 Abedi Jafari, H., Taslimi, M., Faqihi, A., Sheikhzadeh, M. (2012). Theme analysis and theme network: A simple and efficient way to explain patterns in qualitative data. Strategic management thought (management thought). Volume 5, Number 2. [In persian]
Abdullahi, B., Bagherinejad, Z., Hassanpour, A., Jafarini, S. (2021). Designing a model of social responsibility for human resource management in the electricity industry. Human Resource Management Research, Twelfth Year, No. 2 ,Serial No. 40 . [In persian]
Albats, E., Bogers, M., & Podmetina, D. (2020). Companies’ human capital for university partnerships: A micro-foundational perspective. Technological Forecasting and Social Change, 157, 120085.
Ashraf, N., Bandiera, O., Davenport, E., & Lee, S. S. (2020). Losing prosociality in the quest for talent? Sorting, selection, and productivity in the delivery of public services. American Economic Review, 110(5), 1355-94.
Assai Ardakani M. (2007). Community-based initiatives and their relation to poverty reduction and health development: experiences in the Eastern Mediterranean Region. Eastern Mediterranean health journal, Vol. 13, No. 6, pages 1242-1248.
Becker, W. S., Carbo, J. A., and Langella, I. M. (2010). Beyond self-interest: Integrating social respon sibility and supply chain management with human resource development. Human Resource Development Review, 9(2): 144-168.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service: Serving, not steering. Routledge.
Edwards Jr, D. Brent. (2019). shifting the perspective on community-based management of education: From systems theory to social capital and community empowerment. International Journal of Educational Development. 64. 17–26.
Farid,T. , Iqba, S., Jianhong, M., Castro-González, S., Khattak, A., and Khalil Khan, M., (2019). Employees’ Perceptions of CSR, Work Engagement, and Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Effects of Organizational Justice, International. Journal of Environmental Research and Public Health,16(10): 17-31.
Feizi, T., Kavosi, E., & Alinajafi, Z. (2010). The relationship between social capital and participatory management in Gorgan Universities of Medical Sciences. Journal of Management Research, 86, 103-120.
Ferguson, K. M., Ziemer, K. L., Celada, M., Oviedo, S., & Ansbrow, J. (2018). Implementing a community-based, service coordination and delivery intervention with urban, minority parents. Research on Social Work Practice, 28(6), 708-720.
Garavan, T., and McGuire, D. (2010). Human resource development and society: Human Resource development's role in embedding corporate social responsibility, sustainability, and ethics in organizations. Journal of Advances in Developing Human Resources, 12(5): 487-507.
Hossain, M. J., Hossain, M. S., Mayaboti, C. A., Rahman, A. F., Chowdhury, S. M., Mashreky, S. R., & Rahman, A. (2020). Impact of community-based first responder development for the management of drowning casualties in rural areas of Bangladesh. African journal of emergency medicine, 10(4), 219-223.
José-Luis, G., Laura C., and Cristina ,F.(2018). Relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and Internationalisation Strategies: A Descriptive Study in the Spanish Context. Journal of Administrative Science,8(4): 57-77. Ketchen Jr, D.J., Crook, T.R.,
Kativhu, T., Mazvimavi, D., Tevera, D., & Nhapi, I. (2018). Implementation of Community Based Management (CBM) in Zimbabwe: The dichotomy of theory and practice and its influence on sustainability of rural water supply systems. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 106, 73-82.
Kitamura, T., Fergusson, P., Ravalomanda, A. N., Soanarenina, F., Raveloarivony, A. T., Rasamoelisolonjatovo, R., ... & Matsui, M. (2020). Perspectives of health care workers and village health volunteers on community-based Integrated Management of Childhood Illness in Madagascar. Heliyon, 6(11).
Kongkeaw, C., Kittitornkool, J., Vandergeest, P., & Kittiwatanawong, K. (2019). Explaining success in community based mangrove management: Four coastal communities along the Andaman Sea, Thailand. Ocean & Coastal Management, 178, 104822.
Lavigna, R. (2002). Best Practices in PublicSector Human Resources: Wisconsin State Government. Human Resource Management, 41(3), 369- 384.
Liu, Jiansheng, Zhang, Xiaofang, Lin, Jing, Li, Yurui. (2019). beyond government-led or community-based: Exploring the governance structure and operating models for reconstructing China's hollowed villages. Journal of Rural Studies. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/jrurstud.
Makoundi, F., Rezaei, I. (2020). Investigating and analyzing the gap of the administrative system reform roadmap with the frameworks of the new public service model. 7th National Conference on Accounting and Management Applications in Iranian Industries with the Approach of codification and Developing Business Criteria. [In persian]
Marshall, G. R., Coleman, M. J., Sindel, B. M., Reeve, I. J., & Berney, P. J. (2016). Collective action in invasive species control, and prospects for community-based governance: The case of serrated tussock (Nassella trichotoma) in New South Wales, Australia. Land use policy, 56, 100-111.
Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks: Sage Publications.
Osborne, S. P., Cucciniello, M., Nasi, G., & Strokosch, K. (2021). New development: Strategic user orientation in public services delivery—the missing link in the strategic trinity?. Public Money & Management, 41(2), 172-175.
Owuor, M. A., Icely, J., & Newton, A. (2019). Community perceptions of the status and threats facing mangroves of Mida Creek, Kenya: Implications for community based management. Ocean & Coastal Management, 175, 172-179.
Porter, M. E, & Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review, Vol. 89.
Scott B, Christian D. (2018). Ethical leadership and employee success: Examining the roles of psychological empowerment and emotional exhaustion. The Leadership Quarterly L. Greenbaum; 7(2): 97-108.
Shahcheraghi, F and Mirzaeian, A. (2014). Legend consider how the community-based approach in dealing with social issues. Social issues and the book of abstracts. National Conference on Community-Based Approach.
Siegelman, B., Haenn, N., & Basurto, X. (2019). Lies build trust: Social capital, masculinity, and community-based resource management in a Mexican fishery. World Development, 123, 104601.
Tabarsa, G., Rezaian, A., Azar, A,, Alikhani, H. (2012). Explaining and designing a model of the mission of corporate social responsibility, Strategic Management Studies, No. 8, -183. [In persian]
Villamayor-Tomas, Sergio, Garcia-Lopez, Gustavo. (2018). Social movements as key actors in governing the commons: Evidence from community-based resource management cases across the world. Global Environmental Change, 53, 114–126.
Walker, M., Parent, M.M., (2010). Toward an integrated framework of corporate social responsibility, responsiveness, and citizenship in sport. Sport Management Review. 13(3) : 198–21.
Wehn, U., & Almomani, A. (2019). Incentives and barriers for participation in community-based environmental monitoring and information systems: A critical analysis and integration of the literature. Environmental Science & Policy, 101, 341-357.
Wiblen, S.; Grant, D.; Dery, K. (2010). Transitioning to a new HRIS: the reshaping of human resources and information technology talent. Journal of Electronic Commerce Research, 11(4), 251-267.