نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اخلاق به عنوان تنظیم کننده روابط میان انسانها، همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. در مدیریت نیز این ساز و کار درونی بدون آنکه نیاز به اهرمهای بیرونی داشته باشد قادر است تا عملکردهای اخلاقی را در کارکنان تضمین نموده و سازمانی اخلاقی را بوجود آورد. نقش اخلاق در عملکردها و رفتارها، در تصمیم گیری ها و انتخاب ها و در برخوردها و ارتباطات مهم و تعیین کننده است و از اینروست که امروزه بحث اخلاقیات و مدیریت یکی از مباحث عمده رشته مدیریت گردیده است.
اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزشها و باید و نبایدها تعریف می شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص می گردند و عمل بد از خوب متمایز می شود. با اتکا به اصول اخلاقی مدیران قادر می شوند تا تصمیم بگیرند که چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است چه کسی در سازمان به راه درست می رود و چه کسی راه نادرست می پیماید. بنابراین مدیر در انجام وظایف خود نظیر تصمیم گیری، ارزشیابی، نظارت، تشویق و تنبیه بدون وجود یک نظام اخلاقی در سازمان نمی تواند با قطعیت عمل کند. در این مقاله ضمن ارائه دیدگاه های مختلف اخلاقی، چگونگی ایجاد یک نظام اخلاقی منسجم و یکپارچه در سازمان مطرح می گردد و نحوه حفظ این نظام از طریق جهت دادن به رفتارها و ساختارها تشریح می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management and Ethics

نویسنده [English]

  • seyed mehdi alvane

چکیده [English]

Ethics   as  a  regulatory   mechanism   for  people  '   s actions   ,   play  a  very important role in organizational life .In this article  ethical  perspectives are presented in  four categories :
I. Teleology ,  2.Deontology ,  3   .   Relativism , and  4. Virtue ethics. Then author suggests  an integrated Ethical system  for organizations,  that means a balanced system  which takes into consideration all four perspectives: utilitarianism  ,    respect   for  persons   as  human   beings   ,   Justice   ,   and subordination of rules in society. At the end of the article continuance and maintance of ethical  system  is expressed.