تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری خط مشی های عمومی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی بهینه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علاه طباطبایی

چکیده

نظام های سیاسی بر اساس بنیانهای ارزشی، اعتقادات و ایدئولوژی و فرهنگ خاص شکل می گیرند و ساختار حکومتی مناسب و شایسته به منظور تنظیم رفتار و روابط حاکمان، گروه های مختلف جامعه و افراد جامعه را طراحی و به مورد اجرا می گذارند ساختار نظام های سیاسی نیز بر مبنای ایدئولوژی، اعتقادات و ارزش هایی که نظام پایه آن استوار است، شکل میگیرد و به تبع آن نظام خط مشی گذاری نیز تعیین می شوود محور شکل گیری ساختار در نظام های سیاسی غالبا یکی از محورهای زیر است:
اصالت فرد
اصالت جمع
اصالت فرد و جمع
اصالت حق
و بسته به اینکه یک نظام سیاسی کدامیک را مبنا قرار دهد ساختار نظام و خرده نظام های آن شکل می گیرد.
در این تحقیق هدف شناخت این مبنا در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر ساختار نظام حکومت و نظام خط مشی گذاری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting the formation of public policy in the Islamic Republic of Iran and the optimal model

نویسنده [English]

  • seyed mehdi alvani

دوره 8، شماره 29.30
تابستان 1380
صفحه 117-142
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395