نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

2 دکتری مدیریت و استاد دانشگاه

3 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

در دنیای امروز، کارآفرینی و گرایش به آن نقش  مهمی‏را در بقا و توسعه سازمان‎ها در محیط‎های متلاطم و پویا ایفا می‎کند. امروزه توسعه گرایش به کارآفرینی به منظور تقویت نوآوری، ابتکارعمل و مخاطره پذیری در سازمانها از جمله مباحث مورد توجه در ادبیات مدیریت است؛ در خصوص ابعاد و مولفه­های گرایش به کارآفرینی1 نظیر نوآوری، ابتکارعمل و مخاطره پذیری پژوهش­های متعددی انجام شده است اما عوامل سازمانی مناسب می­تواند نقش تعیین کننده­ای در توسعه گرایش به کارآفرینی داشته باشد. هدف این مقاله  بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور می‏باشد .جامعه آماری این پژوهش1200 نفر از کارکنان بانک‏های خصوصی در شهر تهران بوده است. به منظور گردآوری داده­ها، پرسشنامه پژوهش  به 350 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ارائه شد که از این تعداد 284پرسشنامه برگشت داده شد و این تعداد در تجزیه و تحلیل آماری(که از طریق  SPSSو لیزرل انجام شد) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد که حمایت مدیریت عالی و سیستم پاداش کارآمد بیشترین نقش را در توسعه گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور داشته و عواملی نظیر برقراری روابط سازنده بین‎سازمانی، عدم تمرکز و رسمیت در مرحله بعدی می‏تواند گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور را تقویت کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Effective Factors on Entrepreneurial Orientation in Private Banks

نویسندگان [English]

  • Hasan Darvish 1
  • Seid Mahdy i Alvani 2
  • Jamshid Salehi Sadagiani 3
  • Hsan Abbaszadeh 4

چکیده [English]

Now a days, entrepreneurial orientation and its role in the innovativeness, proactiveness, risk-taking enforcement are attractive subjects in management literature. The existence of proper organizational factors could play major role in entrepreneurial orientation development. Purposely this paper focuses on the study of organizational factors effect on the entrepreneurial orientation in Private Banks. Jaworski, Cohli and Covin, Slevin models have been used for organizational factors and the entrepreneurial orientation measurement. On this way, by using factorial analysis has been changed. The population consisted of Private Banks in Tehran. By using random sampling, 350 persons were selected for study. The  related results indicates that top management support  has better effect than creating organizational effective relation, decentralization, informality also the existence of efficient reward system could enforcement entrepreneurial orientation in Private Banks.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial orientation
  • organizational factors
  • Private Banks