نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه علامه

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

4 گروه فیزیک دانشگاه شریف

5 استاد ،گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

اهمیت رهبری از یکسو و کثرت نظریات در این حوزه از سوی‌دیگر، لزوم بازاندیشی و انجام تحقیقات در این خصوص را بیشتر می‌کند. هدف این پژوهش اکتشافی، شناسایی خلاءهای نظریات رهبری موجود، و ارائۀ فرانظریۀ جدیدی به منظور رفع این خلاءهاست. در این پژوهش کتابخانه‌ای از فرانظریه که یکی از روشهای پژوهش موثر جهت بازاندیشی در علم است، استفاده‌شده‌است. ما از الگوی MO، یا فرانظریۀ تاسیسی بهره‌گرفتیم. تکنیک جمع‌آوری اطلاعات، مطالعات سیستماتیک بوده، و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحلیل محتوا می‌باشد. جامعۀ آماری، تمامی مقالاتی‌اند که به بررسی نظریات رهبری پرداخته‌اند. نمونه‌گیری به روش قضاوتی، تا اشباع نظری به عدد 200 مقاله رسید. ما در این پژوهش، ابتدا به دسته‌بندی نظریات رهبری مبتنی بر پاردایمهای پنجگانۀ علم پرداختیم و سپس خلاء-های تئوریک را شناسایی‌کردیم. براساس یافته‌های تحقیق، خلاءهای موجود در نظریات رهبری سازمان به هستی شناسی مادی حاکم بر آنها بازمی‌گردد و راه‌حل این خلاء‌ها تغییر دیدگاه به‌سمت فرانظریۀ وحدتگرا و شناخت انسان در ابعاد بالاتر وجود است. ما دیدگاه فرانظری خود را مبتنی بر نظریات وحدتگرای فیزیک ارائه‌کرده‌ایم، زیرا هستی‌شناسی وحدتگرا با تاکید بر کثرت ابعاد، و وحدت نیروها در هستی، حقیقت را چیزی فراتر از عالم ماده می‌داند و می‌تواند نظرات متکثر را زیر یک چتر جمع‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A meta-theory in organizational leadership based on unitary ontology

نویسندگان [English]

  • Fatemehsadat Mir 1
  • Seyyed medi alvani 2
  • Hamed Dehghanan 3
  • mehdi golshani 4
  • Zohreh Dehdashti 5

1 Faculty of Management, Allameh Tabatabaie University

2 allameh

3 faculty member

4 sharif uni

5 Professor, Department of Business Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The importance of leadership on the one hand and the plurality of opinions in this field on the other hand increase the need to rethink and conduct research in this regard. The purpose of this exploratory research is to identify gaps in existing leadership theories and to present a new meta-theory to address these gaps. In this library research, we used meta-theory, which is one of the effective research methods for rethinking science. The statistical community is all the articles that investigated leadership theories. Sampling by judgmental method reached the number of 200 articles until theoretical saturation. In this research, we first categorized leadership theories based on the five paradigms of science and then identified theoretical gaps. Based on the research findings, the gaps in the organization's leadership theories go back to the material ontology that governs them, and the solution is to change the perspective towards the unificationist meta-theory and human knowledge in higher dimensions. We have presented our metatheoretical view based on unificationist theories of physics, because unificationist ontology, emphasizing the multiplicity of dimensions and the unity of forces in existence, considers the truth to be something beyond the material world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational leadership
  • Metatheory
  • Leadership theories
  • Paradigm
  • Unitary ontology