دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
مدیریت
توانمندی‌های ذهنی در شکل‌گیری تفکر راهبردی سازمان

شهرام خلیل نژاد؛ نادر مظلومی؛ حسین رحمان سرشت؛ اکبر مقدر

دوره 32، شماره 108 ، تیر 1402، صفحه 7-44

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.68614.4184

چکیده
  شکل‌گیری تفکر راهبردی در سازمان‌های امروزی، مفهومی پیچیده است که نااطمینانی‌های روزافزون محیط کسب‌وکار، پرداختن به آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ مرور نظام‌مند ادبیات نشانگر جنبه‌های رفتار سازمانی در شکل‌گیری تفکر راهبردی است که خود را در کلان‌مضمون «توانمندی‌های ذهنی» متبلور می‌سازد؛ مقاله پیش‌رو، این توانمندی‌های ...  بیشتر

واکاوی عوامل موثر بر طردشدگی در محیط کار ‏ در چارچوب مدل سه‌شاخگی

فاطمه طاهری؛ مهدی فاضلی

دوره 32، شماره 108 ، تیر 1402، صفحه 45-76

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.68468.4164

چکیده
  طردشدگی در محیط کار با مفهوم در انزوا نگاه داشتن کارکنان بطور تعمدی، تاثیر بسزایی بر کاهش ‏رضایت شغلی آنها دارد. هدف پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر طردشدگی در محیط کار بر اساس مدل ‏سه‌شاخگی است. این مطالعه به ‌لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده‌ها، کیفی و شیوه ‏توصیفی بود. جامعه آماری کارکنان دادگستری استان قم در نظر ...  بیشتر

مدیریت و توسعه سازمانی
چارچوبی برای مدیریت فرایندهای کاری چابک مبتنی بر مفهوم "لبه‌ی آشوب"

صادق حسنی مقدم؛ محمدمهدی مهتدی؛ حسین بازرگانی؛ علی طاهری

دوره 32، شماره 108 ، تیر 1402، صفحه 77-108

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.71584.4254

چکیده
  هدف از این مطالعه ارائه‌ی مدلی جامع از چابک‌سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار با بهره‌گیری از مفهوم "لبه‌ی آشوب" در سازمان می‌باشد که از طریق ابزار مصاحبه با 18 نفر از خبرگان، تلاش گردید اجزا مؤثر در چارچوب مدیریت فرایندهای سازمانی چابک شناسایی شود تا به وسیله‌ی آن بتوان در یک محیط پیچیده به منظور رسیدن به چابکی در مدیریت فرایندها، ...  بیشتر

مدیریت منابع انسانی
جایگاه مدیریتی به مثابه شمشیر دولبه: الگوی سلسله مراتبی کیفیت زندگی کاری مدیران بخش دولتی

اکبر حسن پور؛ ساره ابراهیمی

دوره 32، شماره 108 ، تیر 1402، صفحه 109-150

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.70174.4216

چکیده
  مدیران بعنوان اصلی ترین سرمایه های سازمان بخش عمده ای از زمان خود را در محیط کاری سپری می نمایند. ویژگی‌های کیفیت زندگی کاری نقش موثری بر عملکرد مدیران دارد و می تواند آنها را ترغیب نمایند تا از حداکثر توانمندی هایشان استفاده نمایند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی سلسله مراتبی کیفیت زندگی کاری مدیران بخش دولتی شهر تهران با استفاده از ...  بیشتر

فرا شایستگی ادراک شده و پیامدهای آن: نقش میانجی‌گری کسالت شغلی، بیگانگی شغلی و خستگی عاطفی

رضا سپهوند؛ مهدیه ویشلقی؛ فاطمه علوی متین

دوره 32، شماره 108 ، تیر 1402، صفحه 151-182

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.67058.4124

چکیده
  فرا شایستگی ادراک شده یک تجربۀ رایج در محیط کار است؛ با وجود این کم‌تر مورد توجه محققان داخلی قرار گرفته است. شناسایی متغیرهای مرتبط با این سازه برای درک ما از چگونگی تأثیرگذاری آن بر نتایج شغلی، ضروری است. بر اساس نظریۀ تناسب فرد - شغل، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر فرا شایستگی ادراک شده بر رفتارهای کاری غیرمولد با در نظر گرفتن ...  بیشتر

تحلیل اثر سرمایه ساختاری سبز بر شهرت سازمانی با نقش میانجی نوآوری سبز

سید نجم الدین موسوی

دوره 32، شماره 108 ، تیر 1402، صفحه 183-222

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.68573.4168

چکیده
  سبز بودن یکی از موضوعات حساس و اساسی برای فعالیت شرکتها در دنیای پر از رقابت و محدودیتهای قانونی وعرفی بازار است که بتدریج همه حوزه ها از جمله منابع انسانی را دربخواهد گرفت. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر سرمایه ساختاری سبز بر شهرت سازمانی در صنعت مواد غذایی با توجه به نقش میانجی نوآوری سبز اجرا شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به ...  بیشتر

تأثیر فرهنگ سازمانی بر آوای کارکنان با میانجیگری توانمندسازی کارکنان

سیدرضا پورغفاری؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ مهدی دهقانی سلطانی

دوره 32، شماره 108 ، تیر 1402، صفحه 223-273

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.70601.4228

چکیده
  هدف پژوهش، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر آوای کارکنان با میانجیگری توانمندسازی کارکنان در ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب بانک در تهران بزرگ با استفاده از تکنیک دیمتل فازی است. پژوهش حاضر توصیفی – اکتشافی و از نظر هدف کاربردی و تحلیل داده‌های آن آمیخته بوده که در بخش کیفی، تحلیل محتوا و در بخش کمّی از روش دیمتل فازی استفاده شد؛ در ...  بیشتر