نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، ، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

چکیده

شکل‌گیری تفکر راهبردی در سازمان‌های امروزی، مفهومی پیچیده است که نااطمینانی‌های روزافزون محیط کسب‌وکار، پرداختن به آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ مرور نظام‌مند ادبیات نشانگر جنبه‌های رفتار سازمانی در شکل‌گیری تفکر راهبردی است که خود را در کلان‌مضمون «توانمندی‌های ذهنی» متبلور می‌سازد؛ مقاله پیش‌رو، این توانمندی‌های ذهنی را در دو سطح «مضمون» و «زیرمضمون» مشخص می‌سازد.
پژوهش حاضر با به‌کارگیری ‌روش ترکیب مضمونی، 84 منبع منتخب را در بازه زمانی 1980 تا 2021 موردمطالعه قرار داده و برپایه 1110 کد پشتیبان استخراج‌شده از آن‌ها، مضامین 37 گانه (شامل 5 مضمون و 32 زیرمضمون) توانمندی‌های ذهنی در شکل‌گیری تفکر راهبردی سازمان را کشف و در قالب نقشه مضمونی (الگوی تحقیق)، صورت‌بندی کرده است. گفتنی است، در این پژوهش با استفاده از ممیزی بیرونی به‌و‌سیله 7 نفر از متخصصان مربوط، قابلیت‌اطمینان تحقیق و نیز کیفیت مضامین به‌دست آمده، ارتقا یافته است.
شایان ذکر است، این مقاله منتج از اولین پژوهش به‌روش ترکیب مضمونی در موضوع تحقیق است و در 70.3% از مضامین مندرج در الگوی تحقیق، مفاهیم و واژگانی نو خلق شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mental Abilities in the Formation of Strategic Thinking at Organizational Level

نویسندگان [English]

 • Shahram Khalil Nezhad 1
 • Nader Mazloomi 2
 • Hoseyn Rahmanseresht 3
 • Akbar Moghaddar 4

1 Assistant Professor Allameh Tabataba’i University

2 Associate Professor, Department of Business Management, , Allameh Tabataba'i University

3 Professor, Department of Business Management,, Allameh Tabataba'i University

4 Ph,S. Student in Business policy Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The formation of strategic thinking in today’s organizations is a complex concept, and the ever-increasing uncertainties of the business environment have made addressing it inevitable. A systematic literature review shows some cognitive concepts in forming strategic thinking, which crystallizes in the higher-order theme of “mental abilities.” This paper specifies these mental abilities in two levels, “theme” and “sub theme.” This research employs the thematic synthesis method to analyze 84 selected sources published between 1980 and 2021. The analysis generated 1110 supporting codes, which identified 37 themes (including five themes and 32 sub-themes) related to the mental abilities required for strategic thinking in organizations and formulated as a thematic map (research model). In order to enhance the reliability and quality of the themes, this research underwent an external audit by seven domain experts.
It is worth noting that this article is the result of the first research using the thematic synthesis method on the research topic, and 70.3% of the themes included in the research model have created new concepts and constructs.
Introduction
Turbulence and uncertainty are the most important factors in today’s business. These environmental factors render the classical strategic planning approaches ineffective and emphasize the critical need to form strategic thinking. A systematic review of the literature reveals that the formation of strategic thinking in an organization comprises two higher-order themes: “mental abilities” and “administrational capabilities.” Mental abilities have been discussed as “cognitive elements,” “mental process,” “mental power,” and “thinking abilities” by prior researchers, which resulted in ambiguity in terminology in the literature. On the other hand, mental abilities are a vague and complex concept in forming strategic thinking that requires clarification.
This research provides a model of mental abilities themes in the formation of strategic thinking as a “thematic map“ in two levels of “theme“ and “sub theme, “using a systematic review of the literature by the “thematic synthetic“ method.
Materials and Methods
This research is “quantitative” in its approach, “exploratory” in its results, and “developmental + applied” in its goals. This research uses the thematic synthetic method to discover themes of mental abilities in forming strategic thinking in organizations at two levels of themes and sub-themes and provides them in a thematic map. The main sources of this research include 84 selected references, 69 in English (spanning 1980 to 2021) and 15 in Persian (spanning 2003 to 2021) with the following typology:
- English references: papers (56), thesis (5), books (8).
- Persian references: papers (12), thesis (1), books (1).
It should be noted that these sources provide 89 models/ classifications regarding the mental abilities in forming strategic thinking in organizations, as follows:
- Models (54): English (41), Persian (13).
- Classifications (35): English (31), Persian (4).
This research is based on 1110 extracted codes from the literature. These codes are as follows:
- Type I codes (elements of models/ classifications in the literature): 257.
- Type II codes (statements and quotes from the literature): 853.
 Discussion and Results
The research model (thematic map) includes 37 mental abilities in forming strategic thinking at the organizational level, including five themes and 32 sub-themes. A study of the models/ classifications of the sources of this paper resulted in a minimum of 1, an average of 2.88, and a maximum of 11. Comparing the 37 elements in the research model of this paper with the previous studies shows a 37-fold advantage compared to the minimum, 12.84-fold against the average, and 3.36-fold increase compared to the maximum number of elements in those studies, which indicates the superiority of the research model over the previous body of work.
In 70.3% of the identified themes, some form of construct creation has happened (54.1% of themes with "concept conformation + concept creation" and 16.2% "concept similarity + concept creation"). Only in 29.7% of the themes in the research model complete "conformity" with the previous works is evident. It indicates the research's innovation level in creating new concepts and constructs and the conceptual development of the work.
Conclusions
Providing a precise formation of the identified themes as a thematic map (research model) reduces the complexity, clarifies the research subject, and enhances its understanding. In addition, two levels of themes and sub-themes and laying out the themes in a thematic map play a critical role in this end.
Moreover, “trustworthiness” in the thematic synthesis method is crucial. This research studied the views of credible and related methodologists and identified common points in their views to clarify the definition of trustworthiness in thematic synthesis and utilized these views to increase the trustworthiness of the work. In this regard, expanding the number and period of the sources used in the research to increase “credibility,” properly extracting the basic research codes to increase “confirmability,” using a team of expert external auditors to increase “dependability,” and clarifying the method of selecting primary research resources in increase “transferability” of the research are some aspects of this attempt.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mental Abilities
 • Formation of Strategic Thinking
 • Organizational Strategist
 • Theme
 • Thematic Synthesis
 • Thematic Map
 1. بیاضی طهرابند، علی، کردناییج، اسدالله، خدادادحسینی، حمید و دانایی فرد، حسن. (1400). شناسایی و مفهوم‌پردازی پیشران‌های تفکر استراتژیک. مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 11(42)، 76-43.
 2. سلطانی، ایرج و حقی، بهزاد. (1395). تفکر استراتژیک بستر آینده‌پژوهی. تهران: ارکان دانش.
 3. غفاریان، وفا و کیانی، غلام‌رضا. (1384). پنج فرمان برای تفکر استراتژیک. تهران: فرا.
 4. فرهنگی، علی‌اکبر، دهقان نیری، محمود. (1389). عوامل موثر بر تفکر استراتژیک. مدیریت بازاریابی، 5(9)، 1-20.
 5. لشکربلوکی، مجتبی و جلالی، سیدحسین. (1397). ذهن استراتژیست. تهران: آریانا قلم.
 6.  Amitabh, M., & Sahay, A. (2008). Strategic thinking: Is leadership the missing link. In 11th Annual Convention of the Strategic Management Forum, Kanpur, India.
 7. Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytical tool for qualitative research, Qualitative Research, 1(3): 385–405.
 8. Barnett-Page, E., & Thomas, J. (2009). Methods for the synthesis of qualitative research: A critical review. BMC Medical Research Methodology, 9: 59.
 9. Bates, D. L., & Dillard, J. E. (1993). Generating strategic thinking through multi-level teams. Long Range Planning, 26(5), 103-110.
 10. Bonn, I. (2001). Developing strategic thinking as a core competency. Management Decision, 39(1), 63-71.
 11. Bonn, I. (2005). Improving strategic thinking: a multilevel approach. Leadership & Organization Development Journal, 26(5), 336-354.
 12. Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Thousand Oaks, CA: Sage.
 13. Braun V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2):77-101.
 14. Butler-Kisber, L. (2010). Qualitative inquiry: Thematic, narrative, and arts-informed perspectives. London: Sage.
 15. Casey, A., & Goldman, E. F. (2010). Enhancing the ability to think strategically: A learning model. Management Learning, 41,167-185. doi:10.1177/1350507609355497.
 16. Cruzes, D. S., & Dyba, T. (2011). Recommended Steps for Thematic Synthesis in Software Engineering. In International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (pp. 275-284). IEEE.
 17. Dhir, S., & Dhir, S. (2020). Modeling of strategic thinking enablers: a modified total interpretive structural modeling (TISM) and MICMAC approach. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 11(1), 175-188.
 18. Dybå, T., Dingsøyr, T., and Hanssen, G.K. (2007). Applying Systematic Reviews to Diverse Study Types: An Experience Report, Proc. ESEM'07, IEEE Press, pp. 225-234.
 19. Easterby-Smith, M., & Davies, J. (1983). Developing strategic thinking. Long Range Planning, 16(4), 39–48.
 20. Eden, C. (1990). Strategic thinking with computers. Long Range Planning, 23(6), 35-43.
 21. Garratt, B. (Ed.). (1995). Developing strategic thought: Rediscovering the art of direction-giving. McGraw-Hill.
 22. Gibson, W. J., & Brown, A. (2009). Working with qualitative data. London: Sage.
 23. Goldman, E. F., Scott, A. R., & Follman, J. M. (2015). Organizational practices to develop strategic thinking. Journal of Strategy and Management, 8(2), 155-175.
 24. Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (Eds.). (2017). An introduction to systematic reviews. Sage.
 25. Graetz, F. (2002). Strategic thinking versus strategic planning: towards understanding the complementarities. Management decision, 40(5), 456-462.
 26. Hambrick, D. C. (1981). Strategic awareness within top management teams. Strategic Management Journal, 2(3), 263-279.
 27. Hamel, G. (1996). Strategy as revolution. Harvard Business Review.
 28. Handford, P. (1995). Developing director and executive competencies in strategic thinking: In B. Garratt (Ed.), Developing strategic thought: rediscovering the art of direction-giving. McGraw-Hill.
 29. Handy, C. (1997). The hungry spirit. New York: Broadway Books.
 30. Hogarth, R. M. (2010). Intuition: a challenge for psychological research on decision making. Psychological Inquiry, Vol. 21 No. 4, pp. 338-353.
 31. Jelenc, L. (2008). The impact of strategic management schools and strategic thinking on the performance of croatian entrepreneurial practice [Unpublished doctoral dissertation]. University of Ljubljana.
 32. Kalali, N., Momeni, M., & Heydari, E. (2015). Key elements of thinking strategically. International Journal of Management, Accounting, and Economics, 2, 801-809.
 33. Kaufman, R., Oakley-Browne, H., Watkins, R., & Leigh, D. (2003). Strategic planning for success: Aligning people, performance, and payoffs. John Wiley & Sons.
 34. Kazmi, S. A. Z., & Naaranoja, M. (2015). Cultivating strategic thinking in organizational leaders by designing supportive work environment!. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181, 43-52.
 35. Liedtka, J. M. (1997). Strategic Thinking: Everything I Need to Know About Strategy I Learned At the National Zoo. Journal of Business Strategy, 18(1), 8-11.
 36. Liedtka, J. M. (1998). Strategic thinking: can it be taught? Long range planning, 31(1), 120-129.
 37. Malan, R. (2010). The role of shared mental models of strategic thinking in the development of organisational strategy [Doctoral dissertation]. University of Southern Queensland.
 38. Mason, J. (1986). Developing strategic thinking. Long Range Planning, 19(3), 72-80.
 39. Mintzberg, H. (1994). The fall and rise of strategic planning. Harvard business review, 72(1), 107-114.
 40. Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management. New York: Free Press.
 41. Monnavarian, A., Farmani, G., & Yajam, H. (2011). Strategic thinking in Benetton. Business Strategy Series, 12(2), 63-72.
 42. O'Shannassy, T. (1999). Strategic thinking: a continuum of views and conceptualisation. RMIT Business.
 43. Pellegrino, K.C. (1996). Strategic thinking ability: cognitive and personality effects. ProQuest Dissertations and Theses Database, UMI No. 9627285, Ruston, LA.
 44. Poensgen, C. E., & Riekenberg, L. (2018). Strategic Thinking in Marketing [Master’s Programme in International Strategic Management]. Lund University, School of Economics and Management.
 45. Popay, J. H., Roberts, A., Sowden, M., Petticrew, L., Arai, N., Britten, M., Rodgers, K., Roen, S. & Duffy. (2006). Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews: Final report. swindon: ESRC Methods programme.
 46. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. New York: Free Press.
 47. Raimond, P. (1996). Two styles of foresight: Are we predicting the future or inventing it?. Long Range Planning, 29(2), 208-214.
 48. Rossman, G. B., & Rallis, S. F. (2011). Learning in the field: An introduction to qualitative research. Sage.
 49. Saldaña, J. (2021). The coding manual for qualitative researchers. sage.
 50. Shull, F., Cruzes, D.S, Basili, V., & Mendonca, M. (2005). Simulating families of studies to build confidence in defect hypotheses, Inf. and software technology, 47(15):1019-1032.
 51. Singh, H., & Sandelands, L. (2017). Strategic Thinking: Theory & Practice [Master Thesis]. Lund University, School of Economics and Management.
 52. Sloan, J. (2019). Learning to think strategically. Routledge.
 53. Stumpf, S. A. (1989). Work Experiences that Stretch Managers′ Capacities for Strategic Thinking. Journal of Management Development, 8(5), 31-39.
 54. Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews, BMC Medical Research Methodology, 8(45).
 55. Tovstiga, G. (2013). Strategy in practice: A practitioner's guide to strategic thinking. John Wiley & Sons.
 56. Wootton, S., & Horne, T. (2010). Strategic thinking: A step-by-step approach to strategy and leadership. Kogan Page Publishers.
 57. Ohmae, K. (1982). The mind of the strategist: the art of Japanese business. McGraw-Hill.
 58. Young, L. (2016). Developing strategic thinking. Australian Army Journal, 13(2), 5.
 59. Zahra, S. A., & Nambisan, S. (2012). Entrepreneurship and strategic thinking in business ecosystems. Business horizons, 55(3), 219-229.