دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
مدلی برای استراتژی های مسیر شغلی مدیران در صنعت بیمه ایران

مهدی یزدان شناس؛ حامد دهقانان؛ سعید صحت؛ فروغ سقائیان

دوره 32، شماره 109 ، مهر 1402، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.68299.4160

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدلی برای استراتژی‌های مسیر شغلی مدیران در صنعت بیمه ایران بوده است. روش پژوهش به‌ لحاظ ماهیت تحقیق از نوع کیفی و به ‌لحاظ هدف، از نوع کاربردی است.‏ مشارکت‌کنندگان که تعداد آنها بر اساس اشباع نظری تعیین گردید را مدیران صنعت بیمه تشکیل داده‌اند که به‌صورت نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق ...  بیشتر

رفتار سازمانی
چارچوب مفهومی تحول نرم دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

یاسمن مدرسی؛ میرعلی سیدنقوی؛ حبیب رودساز؛ ایمان رئیسی وانانی

دوره 32، شماره 109 ، مهر 1402، صفحه 27-80

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.72240.4265

چکیده
  در دنیای دیجیتالی امروز، سازمان‌ها برای اینکه بتوانند در دنیای رقابت باقی بمانند، در پی تغییراتی در ظاهر، تفکر و عملکرد خود هستند. تحول دیجیتالی تحولی شگرف است که گریزی از آن نیست و سازمان‌ها باید خود را برای رویارویی با آن آماده کنند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های نرم تحول دیجیتال که بسیار مهم و حیاتی هستند و طراحی الگوی حاصل ...  بیشتر

مدیریت منابع انسانی
شناسایی عوامل تقویت‌کننده انضباط اداری

ناصح روخنده؛ کیومرث احمدی؛ مهدی حمزه پور؛ فاطمه سهرابی

دوره 32، شماره 109 ، مهر 1402، صفحه 81-120

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.72172.4267

چکیده
  انضباط اداری یکی از مهم‌ترین عوامل انسجام‌بخش در سازمان است و نقش کلیدی در بهبود عملکرد سازمان‌ها دارد؛ و شناسایی عواملی که باعث تقویت (پیشران‌ها) آن می شود ضروری است بنابراین هدف این پژوهش شناسایی مقوله‌های اصلی و فرعی و شاخص‌های کلیدی پیشران‌های انضباط اداری از طریق رویکرد فراترکیب که یکی از پژوهش های کیفی و از روش‌های فرا ...  بیشتر

رفتار سازمانی
حسادت در محیط کار بر اساس نظریه مقایسه اجتماعی:پیشایندها و پیامدها

مهدی مهذبی؛ محمود مرادی

دوره 32، شماره 109 ، مهر 1402، صفحه 121-156

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.67471.4141

چکیده
  یکی از مسائل مهم و قابل‌بحث در حوزه عواطف و احساسات کارکنان، بحث حسادت در محیط کار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی پیشایندها و پیامدهای حسادت در محیط کار بر اساس نظریه مقایسه اجتماعی است. بدین منظور در ابتدا چارچوبی برای درک پیشایندها و پیامدهای حسادت در محیط کار بر اساس نظریه مقایسه اجتماعی فستینگر ایجاد گردید و در گام بعد به پیاده ...  بیشتر

مدیریت
شناخت و فهم پدیده پشیمانی استراتژیک مدیران سازمان‌های دولتی

علی شریعت نژاد؛ فرناز مهدی خانی؛ زهرا غفوری

دوره 32، شماره 109 ، مهر 1402، صفحه 157-198

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.72893.4288

چکیده
  یکی از خطاهای مدیریتی مدیران که حاصل اتخاذ تصمیمات غیر بهینه می‌باشد، پشیمانی استراتژیک است که به صورت کاهش عملکرد، کارایی و اثر بخشی مدیران سازمان‌های دولتی خود را نمایان ساخته و لطمات و صدمات جدی برای سازمان‌های دولتی به بار می‌آورد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل ایجاد کننده و پیامدهای پشیمانی استراتژیک در ...  بیشتر

رفتار سازمانی
طراحی مدل افسردگی سازمانی در سازمان‌های بخش دولتی

اسکندر شیرازی

دوره 32، شماره 109 ، مهر 1402، صفحه 199-238

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.72529.4276

چکیده
  هدف: افسردگی سازمانی یکی از پچالشهای نوین سازمانهای بخش دولتی می باشد بی توهی به آن می‌تواند مضرات بلند مدتی برای سازمان و کارکنان آن داشته باشد و از آنجا که امروزه افراد بیشترین وقت خود را در سازمان‌ها سپری می‌کنند، بی توجهی به این مساله می‌تواند خسارات جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی علل ایجاد افسردگی ...  بیشتر

رفتار سازمانی
پدیدارشناسی تجربه کارکنان از صلابت سازمانی

مهدی علی زاده؛ زیبا فیضی

دوره 32، شماره 109 ، مهر 1402، صفحه 239-263

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.73033.4295

چکیده
  صلابت سازمانی، مفهوم جدیدی از روانشناسی مثبت بوده و ویژگی افراد موفق دنیا می باشد. صلابت سازمانی بیانگر شور و اشتیاق جهت تحقق اهداف بلندمدت سازمانی است. اما در حال حاضر در خصوص تجربه زیسته صلابت سازمانی فهم ناچیزی وجود دارد. در این پژوهش از روش پدیدارشناسی استفاده شده تا تجربه زیسته این پدیده توصیف گردد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان ...  بیشتر