نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران،

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22054/jmsd.2022.67058.4124

چکیده

فرا شایستگی ادراک شده یک تجربۀ رایج در محیط کار است؛ با وجود این کم‌تر مورد توجه محققان داخلی قرار گرفته است. شناسایی متغیرهای مرتبط با این سازه برای درک ما از چگونگی تأثیرگذاری آن بر نتایج شغلی، ضروری است. بر اساس نظریۀ تناسب فرد - شغل، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر فرا شایستگی ادراک شده بر رفتارهای کاری غیرمولد با در نظر گرفتن نقش میانجی‎گری کسالت شغلی، بیگانگی شغلی و خستگی عاطفی بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی - پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان غربی بودند. بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 225 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه بود. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد ادراک کارکنان از فرا شایستگی خود، رفتارهای کاری غیرمولد آنان را در پی دارد؛ به‌علاوه نقش میانجی‎گری کسالت شغلی، بیگانگی شغلی و خستگی عاطفی در این ‌ارتباط مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perceived Overqualification and its outcomes: The Mediation Role of job boredom, job Alienation and Emotional Exhaustion

نویسندگان [English]

  • Reza Sephahvand 1
  • Mahdieh Vishlaghi 2
  • Fatemeh Alaviematin 2

1 Professor, Department of Public Administration, Lorestan University, Lorestan, Iran.

2 PhD student in Human Resource Management, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Perceived Overqualification is a common experience in the workplace; However, it has received less attention from domestic researchers. Identifying the variables associated with this structure is essential to our understanding of how it affects job outcomes. Based on the theory of person-job fit, the purpose of this research was to investigate the effect of Perceived Overqualification on Counterproductive Work Behaviors by considering the mediating role of Job Boredom, Job Alienation and Emotional Exhaustion. This research is an applied one in terms of purpose and the method of data is descriptive-survey. The statistical population of this study was the employees of the Gas Company of West Azerbaijan Province. Based on simple random sampling method, 225 people were selected for the sample. The main tool for data collection was a questionnaire. Data analysis and testing of research hypotheses were performed using structural equation modeling. The results showed that employees’ perception of their Perceived Overqualification leads to their counterproductive work behaviors; In addition, the mediating role of Job Boredom, Job Alienation and Emotional Exhaustion in this relationship was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Overqualification
  • Job Boredom
  • Job Alienation
  • Emotional Exhaustion
  • Counterproductive Work Behaviors