نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران،

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

فرا شایستگی ادراک شده یک تجربۀ رایج در محیط کار است؛ با وجود این کم‌تر مورد توجه محققان داخلی قرار گرفته است. شناسایی متغیرهای مرتبط با این سازه برای درک ما از چگونگی تأثیرگذاری آن بر نتایج شغلی، ضروری است. بر اساس نظریۀ تناسب فرد - شغل، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر فرا شایستگی ادراک شده بر رفتارهای کاری غیرمولد با در نظر گرفتن نقش میانجی‎گری کسالت شغلی، بیگانگی شغلی و خستگی عاطفی بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی - پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان غربی بودند. بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 225 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه بود. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد ادراک کارکنان از فرا شایستگی خود، رفتارهای کاری غیرمولد آنان را در پی دارد؛ به‌علاوه نقش میانجی‎گری کسالت شغلی، بیگانگی شغلی و خستگی عاطفی در این ‌ارتباط مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perceived Overqualification and its outcomes: The Mediation Role of job boredom, job Alienation and Emotional Exhaustion

نویسندگان [English]

 • Reza Sephahvand 1
 • Mahdieh Vishlaghi 2
 • Fatemeh Alaviematin 2

1 Professor, Department of Public Administration, Lorestan University, Lorestan, Iran.

2 PhD student in Human Resource Management, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Perceived Overqualification is a common experience in the workplace; However, it has received less attention from domestic researchers. Identifying the variables associated with this structure is essential to our understanding of how it affects job outcomes. Based on the theory of person-job fit, the purpose of this research was to investigate the effect of Perceived Overqualification on Counterproductive Work Behaviors by considering the mediating role of Job Boredom, Job Alienation and Emotional Exhaustion. This research is an applied one in terms of purpose and the method of data is descriptive-survey. The statistical population of this study was the employees of the Gas Company of West Azerbaijan Province. Based on simple random sampling method, 225 people were selected for the sample. The main tool for data collection was a questionnaire. Data analysis and testing of research hypotheses were performed using structural equation modeling. The results showed that employees’ perception of their Perceived Overqualification leads to their counterproductive work behaviors; In addition, the mediating role of Job Boredom, Job Alienation and Emotional Exhaustion in this relationship was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perceived Overqualification
 • Job Boredom
 • Job Alienation
 • Emotional Exhaustion
 • Counterproductive Work Behaviors
 1. حبیب‌زاده شیرازی، نیلوفر؛ و علّامه، سید محسن. (1400). تعیین تأثیر ارزش‌های شخصی بر فرسودگی شغلی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 30(99)، 135-155. doi: 10.22054/jmsd.2021.44939.3448
 2. دانایی‌فرد، حسن. (1399). سخن سردبیر: نظام اداری ایران و پدیدۀ «کارمندان دکتر». مطالعات مدیریت دولتی ایران، 3(4). doi: 10.22034/jipas.2021.139401
 3. رفیعی، محسن؛ حدادیان، علیرضا؛ و فیاضی، مرجان. (1399). بررسی تأثیر ادراک فراشایستگی بر نگرش‌های شغلی. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 12(2)، 207-228. doi: 10.22067/pmt.v12i2.84946
 4. قلی‌پور، رحمت‌الله؛ جندقی، غلامرضا؛ زارعی متین، حسن؛ امامی، مصطفی؛ و رستگار، عبدالغنی. (1388). بررسی تأثیر تناسب بین شغل و شاغل بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران). مدیریت فرهنگ سازمانی، 7(20)، 119-103.
 5. وحدتی، حجت؛ و مؤمنی، مریم. (1400). تأثیر رهبری اقتدارمآب بر طردشدگی منابع انسانی با نقش میانجی فرسودگی احساسی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 30(102)، 97-123. doi: 10.22054/jmsd.2021.62395.3990
 6. Allan, B. A., Rolniak, J. R., & Bouchard, L. (2020). Underemployment and well-being: Exploring the dark side of meaningful work. Journal of Career Development47(1), 111-125. https://doi.org/10.1177/0894845318819861
 7. Banai, M., Reisel, W. D., & Probst, T. M. (2004). A managerial and personal control model: Predictions of work alienation and organizational commitment in Hungary. Journal of International Management10(3), 375-392.‏ https://doi.org/10.1016/j.intman.2004.05.002
 8. Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2000). Development of a measure of workplace deviance. Journal of applied psychology85(3), 349 -360.‏ https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.3.349
 9. Chen, H., Richard, O. C., Boncoeur, O. D., & Ford Jr, D. L. (2020). Work engagement, emotional exhaustion, and counterproductive work behavior. Journal of Business Research114, 30-41.‏ https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.03.025
 10. Chiaburu, D. S., Thundiyil, T., & Wang, J. (2014). Alienation and its correlates: A meta-analysis. European Management Journal32(1), 24-36.‏ https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.06.003
 11. Chu, F. (2020). Congruence in perceived overqualification of team members and organizational identification. International Journal of Manpower, 42(3), 488-501.‏ https://doi.org/10.1108/IJM-09-2019-0429
 12. Chu, F., Liu, S., Guo, M., & Zhang, Q. (2021). I am the top talent: perceived overqualification, role breadth self-efficacy, and safety participation of high-speed railway operators in China. Safety science144, 105476. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105476
 13. Erdogan, B., & Bauer, T. N. (2021). Overqualification at work: a review and synthesis of the literature. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior8, 259-283. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012420-055831
 14. Fisherl, C. D. (1993). Boredom at work: A neglected concept. Human relations46(3), 395-417. https://doi.org/10.1177/001872679304600305
 15. Gürlek, M. (2021). Workplace ostracism, Syrian migrant workers’ counterproductive work behaviors, and acculturation: Evidence from Turkey. Journal of Hospitality and Tourism Management46, 336-346.‏ https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.01.012
 16. Harju, L. K., Hakanen, J. J., & Schaufeli, W. B. (2016). Can job crafting reduce job boredom and increase work engagement? A three-year cross-lagged panel study. Journal of Vocational Behavior95, 11-20. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2016.07.001
 17. Kim, J., Park, J., Sohn, Y. W., & Lim, J. I. (2021). Perceived overqualification, boredom, and extra-role behaviors: Testing a moderated mediation model. Journal of Career Development48(4), 400-414. https://doi.org/10.1177/0894845319853879
 18. Lin, Y. W., & Chang, W. P. (2015). Physician emotional labour and job performance: the mediating effects of emotional exhaustion. Journal of Health Management17(4), 446-457. https://doi.org/10.1177/0972063415606281
 19. Luksyte, A., Bauer, T. N., Debus, M. E., Erdogan, B., & Wu, C. H. (2022). Perceived overqualification and collectivism orientation: implications for work and nonwork outcomes. Journal of Management48(2), 319-349.‏ 1177/0149206320948602
 20. Ma, C.Chen, (G).Z.X., &Jiang, X. (2021), "Give full play to the talent: exploring when perceived overqualification leads to more altruistic helping behavior through extra effort", Personnel Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/PR-03-2020-0164
 21. Madlock, P. E., & Booth-Butterfield, M. (2012). The influence of relational maintenance strategies among coworkers. The Journal of Business Communication (1973)49(1), 21-47. https://doi.org/10.1177/0021943611425237
 22. Mael, F., & Jex, S. (2015). Workplace boredom: An integrative model of traditional and contemporary approaches. Group & Organization Management40(2), 131-159.‏ https://doi.org/10.1177/1059601115575148
 23. Maynard, D. C., Joseph, T. A., & Maynard, A. M. (2006). Underemployment, job attitudes, and turnover intentions. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior27(4), 509-536. https://doi.org/10.1002/job.389
 24. Nair, N., & Vohra, N. (2009). Developing a new measure of work alienation. Journal of Workplace Rights14(3), 293-309.  2190/WR.14.3.c
 25. Pindek, S., Krajcevska, A., & Spector, P. E. (2018). Cyberloafing as a coping mechanism: Dealing with workplace boredom. Computers in Human Behavior86, 147-152. 1016/j.chb.2018.04.040
 26. Ployhart, R. E., Nyberg, A. J., Reilly, G., & Maltarich, M. A. (2014). Human capital is dead; long live human capital resources! Journal of management, 40(2), 371-398. https://doi.org/10.1177/0149206313512152
 27. Pletzer, J. L. (2021). Why older employees engage in less counterproductive work behavior and in more organizational citizenship behavior: Examining the role of the HEXACO personality traits. Personality and Individual Differences173, 110550.‏ https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110550
 28. Reijseger, G., Schaufeli, W. B., Peeters, M. C., Taris, T. W., Van Beek, I., & Ouweneel, E. (2013). Watching the paint dry at work: Psychometric examination of the Dutch Boredom Scale. Anxiety, Stress & Coping26(5), 508-525.‏ https://doi.org/10.1080/10615806.2012.720676
 29. Schreurs, B., Hamstra, M. R., Jawahar, I. M., & Akkermans, J. (2020). Perceived overqualification and counterproductive work behavior: testing the mediating role of relative deprivation and the moderating role of ambition. Personnel Review, 50(3), 1038-1055. https://doi.org/10.1108/PR-05-2019-0237
 30. Wassermann, M., Fujishiro, K., & Hoppe, A. (2017). The effect of perceived overqualification on job satisfaction and career satisfaction among immigrants: Does host national identity matter? International Journal of Intercultural Relations61, 77-87. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2017.09.001
 31. Wright, T. A., & Cropanzano, R. (1998). Emotional exhaustion as a predictor of job performance and voluntary turnover. Journal of applied psychology83(3), 486.‏ https://doi.apa.org/doi/10.1037/0021-9010.83.3.486
 32. Wu, T. Y., & Hu, C. (2009). Abusive supervision and employee emotional exhaustion: Dispositional antecedents and boundaries. Group & Organization Management34(2), 143-169. https://doi.org/10.1177/1059601108331217
 33. Ye, X., Li, L., & Tan, X. (2017). Organizational support: Mechanisms to affect perceived overqualification on turnover intentions: a study of Chinese repatriates in multinational enterprises. Employee Relations 39(7), 918-934.‏ https://doi.org/10.1108/ER-11-2016-0213
 34. Yu, H., Yang, F., Wang, T., Sun, J., & Hu, W. (2021). How perceived overqualification relates to work alienation and emotional exhaustion: The moderating role of LMX. Current Psychology40(12), 6067-6075. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00538-w
 35. Zheng, B., & Wang, Z. (2017). Perceived overqualification and its outcomes: The moderating role of organizational learning. Social Behavior and Personality: an international journal45(10), 1675-1690. https://doi.org/10.2224/sbp.6349