نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران

چکیده

هدف پژوهش، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر آوای کارکنان با میانجیگری توانمندسازی کارکنان در ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب بانک در تهران بزرگ با استفاده از تکنیک دیمتل فازی است. پژوهش حاضر توصیفی – اکتشافی و از نظر هدف کاربردی و تحلیل داده‌های آن آمیخته بوده که در بخش کیفی، تحلیل محتوا و در بخش کمّی از روش دیمتل فازی استفاده شد؛ در بخش کیفی مصاحبه به روش عمیق نیمه‌ساختاریافته بین 16 خِبره که به روش گلوله برفی هدفمند شناسایی شدند انجام که 4 بُعد برای فرهنگ‌سازمانی شامل: مشتری‌مداری، نظم‌اندیشی، تخصص‌گرایی و اخلاق‌مندی؛ 4 بُعد برای توانمندسازی کارکنان شامل: آموزش، پویایی، مسئولیت‌پذیری و بازخورد و 4 بُعد برای آوای کارکنان شامل: بهره‌مند، سودمند، سازگار و انذار شناسایی شد. در فاز کمّی نیز با توزیع پرسشنامه بین 9 نفر از خِبرگان که با استفاده از روش گلوله برفی هدفمند شناسایی شدند و با استفاده از تکنیک دیمتل فازی وابستگی درونی و تأثیرات متقابل معیارهای مزبور بر یکدیگر بررسی شد؛ نتایج نشان داد، معیارهای آموزش، مسئولیت‌پذیری، آوای سودمند، اخلاق‌مندی، نظم‌اندیشی، تخصص‌گرایی، پویایی و آوای انذار به ترتیب جزء معیارهای تأثیرگذار بوده و معیارهای بازخورد، آوای بهره‌مند، مشتری‌مداری و آوای سازگار جزء معیارهای تأثیرپذیر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of organizational culture on staff voice through the mediation of empowering employees using the Fuzzy Dimtal technique (Study case: the headquarters of the Agricultural Bank and its branches in Tehran

نویسندگان [English]

  • Seyedreza Pourghafari 1
  • Alireza Manzari tavakoli 2
  • Sanjar Salajeghe 3
  • Mahdi Dehghani soltani 4

1 PhD Student in Public Administration, Islamic Azad University, Kerman, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Kerman, Iran

3 Associate Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Kerman, Iran

4 Assistant Professor, Management Department, Vali Asr University, Rafsanjan, Iran

چکیده [English]

The purpose of the research: to investigate the effect of organizational culture on the staff voice through the mediation of empowering employees in the headquarters of the Agricultural Bank and the branches of the bank in Tehran using Fuzzy Dimtel technique.The current research is descriptive-exploratory, and it is practical in terms of its purpose, and its data analysis was mixed, in the qualitative part, content analysis, and in the quantitative part, the fuzzy Dimetal method was used; In the qualitative part, an in-depth, semi-structured interview was conducted between 16 experts who were identified using a targeted snowball method, which includes 4 dimensions for organizational culture: customer orientation, orderliness, expertise, and ethics; 4 dimensions were identified for empowering employees: including: training, dynamism, accountability and feedback and 4 dimensions were identified for the voice of employees including: beneficial, usefulness, compatible and warning. In the quantitative phase, by distributing a questionnaire among 9 informants who were identified using the targeted snowball method, and using the fuzzy Dimetal technique, the internal dependence and mutual effects of the aforementioned criteria were investigated; The results showed that the criteria of education, responsibility, beneficial voice, morality, orderliness, specialization, dynamism, and warning voice are respectively effective criteria, and

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Bank
  • Organizational Culture
  • employee voice
  • employee empowerment