نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

طردشدگی در محیط کار با مفهوم در انزوا نگاه داشتن کارکنان بطور تعمدی، تاثیر بسزایی بر کاهش ‏رضایت شغلی آنها دارد. هدف پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر طردشدگی در محیط کار بر اساس مدل ‏سه‌شاخگی است. این مطالعه به ‌لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده‌ها، کیفی و شیوه ‏توصیفی بود. جامعه آماری کارکنان دادگستری استان قم در نظر گرفته شده است و نمونه پژوهش به روش ‏هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش، مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از تحلیل مضمون استفاده شد که ‏به شکل‌گیری ‏29 مضمون فرعی، 3 مضمون اصلی در قالب عوامل رفتاری، 2 مضمون اصلی در قالب عوامل ‏ساختاری و 2 مضمون اصلی در قالب عوامل زمینه‌ای منجر شد. برای رفع مشکل طردشدگی، ارتقاء ‏شایستگی‌های کارکنان، روابط بین فرد، همکاران و مدیران، فرایندها و عملیات سازمان، کارکردهای ‏مدیریت منابع انسانی، نوع نگاه مدیران به سرمایه انسانی و تقویت سرمایه اجتماعی بایستی مورد توجه قرار ‏گیرد.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Factors Affecting Workplace Ostracism In ‎The Framework Of The Three-Pronged Model

نویسندگان [English]

  • fateme taheri 1
  • Mahdi Fazeli 2

1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran

2 Master of Public Administration, Farabi Campus, University of Tehran

چکیده [English]

Abstract
Workplace ostracism means keeping employees deliberately isolated. The ‎aim of this study was to identify the factors affecting workplace ostracism ‎based on the three-pronged model. This study was applied in terms of ‎purpose and based on the data collection method, qualitative and descriptive ‎method. The statistical population of justice staff in Qom province and the ‎research sample were purposefully selected. Research tools were interviews ‎and theme analysis was used to analyse the data. Data analysis led to the ‎formation of 29 sub-themes, 3 main themes in the form of behavioural factors, ‎‎2 main themes in the form of structural factors and 2 main themes in the form ‎of contextual factors. To solve the problem of ostracism, improving the ‎competencies of employees, relationships between individuals, colleagues ‎and managers, processes and operations of the organisation, human resource ‎management functions, managers' view of human capital and strengthening ‎social capital should be considered.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral factors
  • Contextual factors
  • Structural factors
  • Three-pronged ‎model
  • Workplace ostracism‎