نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه مدیریت،دانشگاه لرستان،خرم آباد،ایران

چکیده

سبز بودن یکی از موضوعات حساس و اساسی برای فعالیت شرکتها در دنیای پر از رقابت و محدودیتهای قانونی وعرفی بازار است که بتدریج همه حوزه ها از جمله منابع انسانی را دربخواهد گرفت. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر سرمایه ساختاری سبز بر شهرت سازمانی در صنعت مواد غذایی با توجه به نقش میانجی نوآوری سبز اجرا شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سرمایه ساختاری سبز هوآنگ و کانگ (2011)، نوآوری سبز ژی و همکاران (2019) و شهرت سازمانی لوما-آهو (2008) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها، با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعة آماری شامل شرکتهای بزرگ مواد غذایی ایران است که دارای تنوع محصولات بوده و در ارائه محصولات جدید پیشرو هستند و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی 200 شرکت انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد روابط مثبتی بین سرمایه ساختاری، نوآوری سبز و شهرت سازمانی وجود دارد. همچنین نوآوری سبز نقش میانجی بین سرمایه ساختاری سبز و شهرت سازمانی ایفا می‌کند. بنابراین تحقیق اثر سرمایه ساختاری سبز بر افزایش نوآوری سبز و شهرت سازمانی شرکتها در این صنعت را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the effect of Green Structural capital on Organizational reputation with the Mediating role of Green Innovation

نویسنده [English]

  • Seyed Najmedin Mousavi

Assistant Prof. Management,Accoounting and Economics Faculty, University of Lorestan, Khoram abad,Iran

چکیده [English]

This study aims to investigate the effect of green structural capital on organizational reputation in the food industry with respect to the mediating role of green innovation. This research is descriptive-survey in terms of applied purpose and in terms of data collection method. To measure the research variables, Huang and Kang Green Structural Capital Questionnaire (2011), Green Innovation Zhi et al.(2019) and Luma-Ahoo (2008) Organizational Reputation Questionnaire were used. Data analysis was performed using structural equation modeling and Smart PLS software. The statistical population includes large Iranian food companies that have a variety of products and are leaders in offering new products. The results showed that there are positive and significant relationships between structural capital, green innovation and organizational reputation. Green innovation also plays a mediating role between green structural capital and organizational reputation. Therefore, the present study confirms the significant effect of green structural capital on increasing green innovation and organizational reputation of companies in the food industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Structural capital
  • Green innovation
  • Organizational reputation
  • Food Industry