دوره و شماره: دوره 18، شماره 56، زمستان 1386، صفحه 1-212 
9. نقش مذهب، معنویت در جهانی شدن

صفحه 197-212

رضا طهماسبی؛ جبار باباشاهی