بررسی رابطه ریسک پذیری مدیران با عملکرد سازمان ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دنیای پر رقابت و توام با عدم قطعیت امروز، رفتار افراد در مقابل ریسک یکی از عوامل موفقیت در اتخاذ تصمیمات به شمار می آید. این تحقیق به بررسی تأثیر میزان ریسک پذیری مدیران عامل با استفاده بر عملکرد مالی شرکت ها می پردازد. میزان ریسک پذیری مدیران عامل با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد طراحی شده بر مبنای مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است. عملکرد مالی شرکت ها نیز با استفاده از شاخص های بازده مجموع دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش و رشد سود خالص اندازه گیری شده است. با توجه به متفاوت بودن نگرش افراد نسبت به ریسک در موقعیت های همراه با سود و زیان، رابطه بین میزان ریسک پذیری مدیران عاملی و هر یک از شاخص های مالی در هر دو موقعیت مذکور به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج تحقیقی نشان می دهد که تنها بین میزان ریسک پذیری مدیران عامل بازده مجموع دارایی ها در موقعیت های ریسکی همراه با سود رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از بررسی وجود رابطه بین مشخصات فردی و میزان ریسک پذیری به عنوان دستاوردهای جانبی تحقیقی حاکی از وجود رابطه معنادار و مستقیم بین سن و تجربه مدیریتی با میزان ریسک پذیری مدیران عامل در موقعیت های پر ریسک همراه با زیان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Taking Behavior of CEO'S and Firm Performance (Companies Registered with Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • nader mazlumi 1
  • fariba latifi 2
  • hivaa aasaai 2
چکیده [English]

In the competitive world of today, which is marked by uncertainty, people behavior towards risk is a success factor in decision - making. The present paper has investigated the effect of the extent of risk - taking by managing directors on financial performance of the companies listed in Tehran Stock Exchange. The managing directors' extent of risk - taking was measured by using the standard questionnaire designed by Likert Scale. In order to measure the said companies' financial performance, these indicators were used: Return on Assets, Return on Stockholders Equity, Sale Growth & Net Profit Growth. Given that attitude towards risk vary in profit and loss situations, the relation between the extent of risk - taking and each of the financial indicators was studied separately in either situation. Results of the study only indicate a significant direct relation between a managing director's extent of risk - taking and Return on Assets in profit situations. Regarding the relation between the managing directors' personal characteristics and their extent of risk• taking as byproducts of the research, there is only a significant direct relation between the managing directors' risk - taking extent and their age and managerial experience in loss situations.