دوره و شماره: دوره 29، شماره 97، پاییز 1399 
2. انگیزه خدمت عمومی و عوامل سازمانی و غیرسازمانی

صفحه 9-39

10.22054/jmsd.2020.46096.3411

محمدرضا بهرام زاده؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پورکیانی؛ ایوب شیخی


4. طراحی و آزمون الگویی از رابطه ویژگی‌های انگیزشی دانشی

صفحه 69-102

10.22054/jmsd.2020.29529.2660

راضیه عابدینی ولامدهی؛ عبدالزهرا نعامی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


5. طراحی مدل شایستگی‌های کارشناسان ارشد مالیاتی

صفحه 103-131

10.22054/jmsd.2020.42843.3331

آرمان بهراد؛ مهدی سبک رو؛ سید محمد طباطبایی نسب


6. فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای توازن کار- زندگی

صفحه 133-160

10.22054/jmsd.2020.48096.3469

حامد خامه چی؛ مهدی خیراندیش؛ اکبر حسن پور؛ یوسف وکیلی


7. ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در سازمانهای دولتی ایران

صفحه 161-186

10.22054/jmsd.2020.8775.1569

علی فلسفی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سیدمهدی الوانی؛ محمد موسی خانی