دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
سخن سردبیر

سیدعلی اکبر افجه

دوره 29، شماره 95 ، فروردین 1399

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.11219

چکیده
  آشنایی با مفاهیم روانشناسی(رفتار سازمانی) می تواند از بی‏علاقگی کارکنان به کار بکاهد و از بروز برخوردها و سوء تفاهم‏ها بین کارکنان جلوگیری کند. چنین آموزشی می تواند موجبات تقویت روحیه، رضایت و... افزایش کارآئی را فراهم آورد. لذا بحث دوگانگی های رفتار درسازمان یکی از مباحث اصلی ومهم رفتار سازمانی است که می تواند تا اندازه زیادی موجب ...  بیشتر

تحلیل ابعاد کلیدی رفتارسازمانی در پیاده‌سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان

سیدعلی اکبر افجه؛ زینب حسن زاده؛ ابوالحسن فقیهی؛ اکبر عالم تبریز

دوره 29، شماره 95 ، فروردین 1399، صفحه 9-46

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.35366.2948

چکیده
  مدیریت عملکردکارکنان یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های اخیر در حوزه منابع انسانی سازمان‌هاست. از مهمترین جنبه ها در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان، توجه به ابعاد رفتارسازمانی است. با این حال تاکنون درخصوص تحلیل ابعاد کلیدی رفتاری در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان بررسی جامعیدر ادبیات این حوزه انجام نشده است. در این پژوهش ...  بیشتر

تاثیر رفتار شبکه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

مهدی یزدان‏ شناس؛ سعید باباخانی

دوره 29، شماره 95 ، فروردین 1399، صفحه 49-81

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.25311.2436

چکیده
  تعهد سازمانی و رضایت شغلی نمایندگان فروش و عملکرد آن‏ها در هر صنعت و عرصه‏ای یکی از عاملان اصلی و تاثیرگذار در موفقیت سازمان‏ها است. رفتار شبکه‏ای به عنوان مفهومی جدید در ادبیات رفتار فردی و سازمانی، مورد بررسی برخی از محققان قرار گرفته و رابطه این نوع از استراتژی رفتاری در میان کارکنان و نمایندگان فروش با تعهد سازمانی و رضایت ...  بیشتر

مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد

حیدر صیدزاده؛ محمد حکاک؛ رضا سپهوند؛ حجت اله وحدتی

دوره 29، شماره 95 ، فروردین 1399، صفحه 79-102

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.37205.3066

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، اجرا و برای این منظور، از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. به این صورت که ابتدا سرمایه­های مسیر شغلی و مولفه­های آنها از طریق بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان شناسایی گردیده و با روش دلفی فازی تایید شدند؛ سپس، مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی ...  بیشتر

بررسی تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی با نقش میانجی ضربه روحی سازمانی

سید نجم الدین موسوی؛ سیده نسیم موسوی

دوره 29، شماره 95 ، فروردین 1399، صفحه 103-135

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.41812.3292

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی با نقش میانجی ضربه روحی سازمانی است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش350  نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان است. برای تعیین حجم نمونه فرمول کوکران به کار گرفته شد و تعداد نمونه 126 نفر برآورد شد.  نمونه گیری در این تحقیق ...  بیشتر

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی ارز‌ش‌محوری

حسین عظیمی؛ مصطفی جعفری؛ لیلا فلاحی

دوره 29، شماره 95 ، فروردین 1399، صفحه 137-160

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.43485.3358

چکیده
  این پژوهش برای به‌دست آوردن درک درستی از ارتباط بین عوامل اجتماعی-فرهنگی و سلامت سازمانی با نقش متغیر میانجی ارزش‌محوری صورت گرفت. زیرا که شناخت روابط بین این متغیرها، در دنیای متلاطم امروز، برای بقای سازمان‌ها امری لازم و ضروری تلقی می‌شود. پژوهش کاربردی حاضر از لحاظ روش، توصیفی ـ پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ...  بیشتر

تأثیر دل‌بستگی شغلی بر بهزیستی و کنترل بر کار: نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی

مهدی دهقانی سلطانی؛ مهدی جنیدی جعفری

دوره 29، شماره 95 ، فروردین 1399، صفحه 161-185

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.41761.3288

چکیده
  اکثر مشاغل پیشخوان، فشار روحیِ زیادی بر کارکنان وارد می‎کنند؛ زیرا کارکنان با تقاضای مداوم و روزافزون مدیران و مشتریان سروکار دارند، محققان بر این باورند که تنها کارکنان دارای توان روان‌شناختی بالا از پس مشاغل چالشی بر می‎آیند. در این پژوهش به بررسی اثر میانجی سرمایه روان‌شناختی در تأثیرگذاری دل‌بستگی شغلی بر بهزیستی و کنترل ...  بیشتر