دوره و شماره: دوره 29، شماره 95، بهار 1399 
4. مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد

صفحه 79-102

10.22054/jmsd.2020.37205.3066

حیدر صیدزاده؛ محمد حکاک؛ رضا سپهوند؛ حجت اله وحدتی