1. سخن سردبیر

10.22054/jmsd.2020.11219

سیدعلی اکبر افجه


2. تحلیل ابعاد کلیدی رفتارسازمانی در پیاده‌سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان

صفحه 9-46

10.22054/jmsd.2020.35366.2948

سیدعلی اکبر افجه؛ زینب حسن زاده؛ ابوالحسن فقیهی؛ اکبر عالم تبریز


3. تاثیر رفتار شبکه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

صفحه 47-78

10.22054/jmsd.2020.25311.2436

مهدی یزدان‏ شناس؛ سعید باباخانی


4. مدل انباشت سرمایه مسیر شغلی مدیران ارشد

صفحه 79-102

10.22054/jmsd.2020.37205.3066

حیدر صیدزاده؛ محمد حکاک؛ رضا سپهوند؛ حجت اله وحدتی


5. بررسی تاثیر ریسک های منابع انسانی بر سرمایه انسانی با نقش میانجی ضربه روحی سازمانی

صفحه 103-135

10.22054/jmsd.2020.41812.3292

سیده نسیم موسوی؛ سید نجم الدین موسوی


6. بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی ارز‌ش‌محوری

صفحه 137-160

10.22054/jmsd.2020.43485.3358

حسین عظیمی؛ مصطفی جعفری؛ لیلا فلاحی


7. تأثیر دل‌بستگی شغلی بر بهزیستی و کنترل بر کار: نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی

صفحه 161-185

10.22054/jmsd.2020.41761.3288

مهدی دهقانی سلطانی؛ مهدی جنیدی جعفری