انگیزه خدمت عمومی و عوامل سازمانی و غیرسازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان،کرمان،

3 استادیار مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران

4 استادیار مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان،کرمان، ایران

5 استادیار آمار، گروه آمار و ریاضی دانشکده ریاضی وکامپیوتر ،دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مفهوم انگیزش کارکنان و توجه به عواملی که باعث ایحاد انگیزه می­گردد از جمله مهمترین موضوعاتی است که در بهره­وری نیروی انسانی مطرح می­باشد. انگیزش کارمندان دولت، مدت‌هاست که از موضوعات جذاب بوده است. این تحقیق با هدف تبیین مدل و بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه  در خدمات عمومی (دولتی) صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی–همبستگی انجام شده­است. حجم نمونه شامل 324 نفر از کارکنان شهرداری­های استان خراسان رضوی بوده که به صورت نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای برگزیده شده­اند. داده­های مورد نیاز از طریق پرسشنامه­­های ترکیبی انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی  و عوامل غیرسازمانی گردآوری شد و ضریب پایایی (αکرونباخ) برای پرسشنامه­ها به ترتیب 822/0، 815/0 و 795/0 به دست آمد و به منظور اطمینان از تناسب شاخص­ها با مؤلفه­ها (بررسی روایی) از آزمون خبرگی و تحلیل عاملی اکتشافی و جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. داده­ها با نرم­افزارهای "اس پی اس اس" و "آموس" تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین شاخص­های سازمانی و غیرسازمانی با انگیزش خدمت عمومی کارکنان وجود دارد و روابط در مدل تحقیق تایید شد و در پایان بر اساس یافته­های تحقیق، پیشنهادهایی نیز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

public service motivation and organizational and non-organizational factors

نویسندگان [English]

  • mohammadreza bahramzadeh 1
  • alireza manzari tavakoli 2
  • sanjar salajeghe 3
  • masoud pourkiani 4
  • ayoub sheikhy 5
1 Student of Public Administration, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Management and Human, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
3 Assistant Professor of Management, Department of Public Administration, Faculty of Management and Human School, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
4 Assistant Professor of Management, Department of Public Administration, Faculty of Management and Human School, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
5 Assistant Professor of Statistics, Department of Statistics and Mathematics, Faculty of Mathematics and Computer Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The concept of motivation of employees and attention to factors which creates incentives is one of the most important issues in labor productivity. The motivation of government employees has long been fascinating. The present study aimed to explain a model of organizational and non-organizational factors related to public service motivation. the present study is applied in terms of practical purpose and in terms of descriptive - correlation. The sample size includes 324 employees of the municipalities of Khorasan Razavi province selected by multistage cluster sampling. The tools used in this study are the Combined General Service Motivation Questionnaire, the Combined Questionnaire of Organizational Factors and the Non-Organizational Factors Questionnaire, which reliability was obtained through Cronbach's alpha of  0.822, 0.815 and 0.795, respectively. In order to make sure that the indices are proportional to the components (validity check), expert examination and exploratory factor analysis were used. Data analysis was performed using structural equation modeling using SPSS and Amos softwares. The results showed that there is a significant relationship between the indicators and the motivation of public service staff. Finally, based on the findings of the research, some suggestions have been made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation
  • public service
  • organizatianal factors
  • non-organizatioal factors
استونر،جیمزوفریمن،ادوارد (1375). اصول مدیریت : برنامه ریزی و سازماندهی. جلد 2. ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های اسلامی.
اسماعیلی، مهدی (1394). «بررسی رابطه بین انگیزه شغلی کارکنان و رضایت شغلی در شهرداری قم». نشریه تخصصی راهبرد شماره 9.
حاجیان، الناز؛ سهیلا سردار و محمدرضا بابایی (1394). «ارائه مدلیجهتسنجشانگیزشدرونیموثردرتمایل کارکنانبهتسهیم دانشصریحوضمنیمطالعهموردی شهرداریتهران». کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع .
حمیدی­زاده، علی؛ دانایی فرد، حسن؛ طهماسبی، رضا؛ همایی لطیف، مهتاب (1397). «بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان­های دولتی ایران». فصلنامه علمی پژوهشی سیاستگذاری عمومی. شماره 3، پاییز 1397، دوره 4، صفحات 139-123
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1396). مدل­سازی معادلات ساختاری. تهران. انتشارات جهاددانشگاهی، صفحه 46
شجاعی، سامره؛ پرویز خلیلی (1394). «بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش انگیزه خدمات عمومی و شفافیت اهداف». نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 1 (15)، 116-93
معصومی، ابراهیم (1393). «بررسیرابطهخلاقیتمدیرانبا انگیزششغلیکارکناندرشهرداریتهران». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
نعمتی, خائف الهی, احمدعلی, دانایی فرد, آذر, عادل. (1395). «طراحی نظام انگیزه­ی خدمت‏ رسانی عمومی در بخش دولتی ایران با رویکرد خبره محور تفسیری». پژوهش های مدیریت عمومی, 9(32), 25-5.‎
یعقوبی، نورمحمد و اکرم احمدنیا (1393). «بررسی رابطه بین رویکرد راهبردی نظام نگهداشت منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان. فصلنامهمدیریتسازمانهایدولتی». دوره2. شماره 3. تابستان 1393. صفحات 64-49 .
Amayah, A. T. (2011)."Knowledge Sharing, Personality Traits and Diversity: A Literature Review". Paper presented at The Midwest Research-to Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education. St. Louis, MO: USA.
Arthur N. Turner and Paul R. Lawrence. (1965). "Industrial Jobs and the Worker" (Cambridge, MA: Harvard Graduate School of Business Administration, 1965); Clifford Hurston, "Job Reconstruction in Progress," Management World, vol. 17 (March/April 1988), p. 19; Y
Bandura, A. (2013). "The role of self-efficacy in goal-based motivation". In E. A. Locke & G. P. Latham (Eds.), New developments in goal setting and task performance (pp. 147-157). New York, NY: Routledge.
Bass, B.M., & Avolio, B. J. (1994). Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership. Sage Publications. ISBN 080395235X, 9780803952355
Bellah, Robert N.; Madsen, Richard;Sullivan, William M.; Swidler, Ann;and Tipton, Steven M.(1985). "Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life". New York: Harper and Row.
Bellé, N.(2012). "Experimental Evidence on the Relationship between Public Service Motivation and Job Performance". Public Administration Review, 73(1), 143–153.
Belle´, N. (2014). "Leading to make a difference: a field experiment on the performance effects of transformational leadership, perceived social impact, and public service motivation". Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 24, No. 1, pp: 109-136.
Boeree, C. G. (2009). "Personality theory: a biosocial approach". Psychology Department Shippensburg University. Retrieved 20th February, 2015.
Brewer G. A. and Selden S. C. (1998). "Whistle Blowers in the Federal Civil Service: New Evidence of the Public Service Ethic".  Journal of PublicAdministration Research and Theory, 8(3), 413-439.
Brewer, G. (2010). "Public service motivation and performance"; in Walker, R.M., Boyne, G.A. and Brewer, G.A. (Eds), Public Management and Performance: Research Directions, Cambridge University Press, Cambridge and New York, NY, pp:152-177.
Bright, L. (2016)."Public service motivation and socialization in graduate education". Teaching Public Administration, 34(3), 284-306.
Caillier, J. (2015)."Towards a better understanding of public service motivation and mission valence in public agencies". Public Management Review, 17(9), 1217-1236.
Caillier, J. (2016a). "Do Transformational Leaders Affect Turnover Intentions and Extra-Role Behaviors Through Mission Valence?" The American Review of Public Administration, 46(2), 226-242.
Caillier, J. (2016b). "Does Public Service Motivation Mediate the Relationship between Goal Clarity and both Organizational Commitment and Extra-Role Behaviours". Public Management Review, 18(2).
Camilleri E. (2007). "Antecedents Affecting Public Service Motivation". Personnel Review, 36(3), 356- 377.
Coursey, H. D., Pandey, K. S. (2007). "Public service motivation measurement: Testing an abridged version of perry’s proposed scale".Administrtion and Society, 39 (5), 547-568.
Crewson. (1997). "Public-Service Motivation: Building Empirical Evidence of Incidence and Eff ect". Journal of Public Administration Research and Th eory.
Davis, R. S., & Stazyk, E. C. (2015). "Developing and testing a new goal taxonomy: Accounting for the complexity of ambiguity and political support". Journal of Public Administration Research and Theory, 25, 751-775.
Dunn, W. S., Mount, M. K., Barrick, M. R., & Ones, D. S. (1995). "Relative importance of personality and general mental ability in managers' judgments of applicant qualifications". Journal of Applied Psychology, 80(4), 500.
Emmert M. A. and Taher W. A. (1992)., "Public Sector Professionals: The Effects of Public Sector Jobs on Motivation, Job Satisfaction and Work Involvement"., American Review of Public Administration, 22(1), 37-48.
Fried and G. R. Ferris, "The Validity of the Job Characteristics Model: A Review and Meta-analysis," Personnel Psychology, vol. 40, (Summer 1987), pp. 287-322.
Funder, D. C. (2004). The Personality puzzle (Third ed.). New York: W. W. Norton.
Hackman & E. E. Lawler (Eds.). (1971). Perspectives on organizational behavior (pp. 67-78). New York, NY: McGraw-Hill.
Hackman J. R. and Oldham G. R. (1976). "Motivation through the Design of Work: Test of a Theory, Organizational Behavior and Human Performance". 16(2), 250-279
Hackman, J. R. and Oldham G. R. (1980). Work Redesign, Reading, Addison-Wesley.
Holt, S. B. (2018). For those who care: The effect of public service motivation on sector selection. Public Administration Review, 78(3), 457-471.
Homberg, F., Tabvuma, V. & Heine, K. (2014). "Motivation in public sector organizations – introduction to the special issue". EBHRM: Global Forum for Empirical Scholarship, 2(1): 1-5
Homberg, F., & Costello, J. (2019). "Zooming In on Public Service Motivation II: Construct Measurement". In Public Service Motivation and Civic Engagement (pp. 29-48). Palgrave Pivot, Cham.
Horváth, Z., & Hollósy-Vadász, G. (2018). "Testing the public service motivation and calling in Hungary". ACTA OECONOMICA UNIVERSITATIS SELYE, 7(2), 47-58.
House, R. J., & Rizzo, J. R. (1972). "Role conflict and ambiguity as critical variables in a model of organizational behavior". Organizational Behavior and Human Performance, 7, 467-505.
Houston, David J. (2000). "Public Service Motivation: a Multivariate Test". Journal of Public Administration Research and Th eory 10(4): 713–28.
Kim, S. (2016). "Job characteristics, Public Service Motivation, and work performance in Korea". Gestion et management public, 5(3), 7-24.
Kim, S., Vandenabeele,W.,Wright, B.E.,Andersen, L.B., Cerase, F.P., Christensen, R.K., Desmarais, C., Koumenta, M., Leisink, P., Liu, B., Palidauskaite, J., Pedersen, L.H., Perry, J.L., Ritz, A.,Taylor, J. and De Vivo, P. (2013). "Investigating the meaning and structure of public service motivation across populations"; Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 23 No. 1, pp: 79-102.
Kim, S., & Vandenabeele, W. (2010). "A strategy for building public service motivation research internationally". Public administration review, 70(5), 701-709.
Kim, Y. J., & Kim, E. S. (2016). "interrelationship between public service motivation and corruption theories". Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship, 4(2): 181-186.
Kim, Sangmook, Wouter Vandenabeele, Bradly E. Wright, Lotte B. Andersen,Francesco P. Cerase, Robert K. Christensen, Céline Desmarais, et al. (2013). "Investigating the structure and meaning of public service motivation across populations: Developing an international instrument and addressing  issues of measurement invariance". Journal of Public Administration Research and Theory 23:79–102.
Koehler, M., & Rainey, H. G. (2008). "Interdisciplinary foundations of public service motivation". Motivation in public management: The call of public service, 33-55.
Mael F, Ashforth BE. (1992)." Alumni and their alma mater: a partial test of the reformulated model of organizational identification". J Organiz Behav 1992; 13(2): 103-23.
Manoux,S & Marmot,M (2005). "The role of socialization in explaining social inequalities in health". Journal of social science and medicine.vol,60.pp,2129-2133.
Mayer, J. D. (2007). "Asserting the definition of personality". The online newsletter for personality science. 1(1), 1-4.
Naff, K. C. & Crum, J. (1999). "working for America: Does public service motivation make difference?" Review of Public Administration, 19(4): 5-16.
Pandey, S. K., & Wright, B. E. (2006). "Connecting the dots in public management: Political environment, organizational goal ambiguity, and the public manager’s role ambiguity". Journal of Public Administration Research and Theory, 16, 511-532.
Park, S. M., & Rainey, H. G. (2008). "Leadership and public service motivation in US federal agencies". International public management journal, 11(1), 109-142.
Parrlberg, L. E., Perry, J. L., &Hondeghem, A. (2007). "strategies for applying public service Motivation". presented at the 9th National public Management Research Conference, Tucson, AZ.
Perry J. L. (2000). "Bringing Society in: Toward a Theory of Public Service Motivation". Journal of Public Administration Research and Theory, 10(2),471-488.
Perry J. L. and Hondeghem A. (2008). Motivation in Public Management: The Call of Public Service. Oxford, Oxford University Press.
Perry J. L. and Wise L. R. (1990). The Motivational Bases of Public Service, Public Administration Review. 50(3), 367-373.
Perry, J. L. (1997). "Antecedents of public service motivation". Journal of public administration research and theory, 7(2), 181-197.
Perry, J. L., & Porter, L. W. (1982). "Factors affecting the context for motivation in public organizations". Academy of management review, 7(1), 89-98.
Pervin, L. A., Cervone, D., & John, O. P. (2005). Personality Theory and Research (Ninth ed.). Hoboken NJ: John Wiley & Sons.
Petrovsky, Nicolai and Ritz, Adrian. (2014). "Public service motivation and performance". a Global Forum for Empirical Scholarship Vol. 2, No. 1, pp:57-79.
Rainey H. G. and Steinbauer P. (1999). "Galloping Elephants: Developing Elements of a Theory of Effective Government rganizations". Journal of Public Administration Research and Theory, 9(1), 1-32.
Ritz A., Brewer G. A. and Neumann O. (2016). "Public Service Motivation: A Systematic Literature Review and Outlook". Public Administration Review, 76(3), 414-426.
Rothmann, S., & Coetzer, E. P. (2003). "The big five personality dimensions and job performance". SA Journal of Industrial Psychology, 29(1), 68-74
Sadiq, S. (2017). "Evaluation of Public Service Motivation: A Case Study of Hefei Public Sector Organizations". Business and Economic Research, 8(1), 186-197.
Staats, E. B. (1988). "Public service and the public interest". Public Administration Review, 601-ii.
Syamsir, M. (2014, August). "Antecedents for Public Service Motivation of Indonesian Public Servants: A Case Study in Padang, West Sumatera". In 2014 International Conference on Public Management. Atlantis Press.
Vandenabeele, W. (2007). "Towards a public administration theory of public service motivation: an institutional approach"; Public Management Review, Vol. 9, No. 4, pp: 545-556.
Vandenabeele, W., Ritz, A., & Neumann, O. (2018). "Public service motivation: state of the art and conceptual cleanup". In The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe (pp. 261-278). Palgrave Macmillan, London.
Weißmüllera, K. S., De Waelec, L., & van Witteloostuijnc, A. (2019).