ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در سازمانهای دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

2 دانشیار مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم تحقیقات تهران، تهران،ایران

3 استاد مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،قزوین، ایران

4 دانشیار مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران،ایران

چکیده

همیت و توجه به انسان و نقش غیرقابل انکار آن در جهت پیشبرد و تحقق اهداف سازمانها و جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست، بطوریکه در همه جوامع، تاکید ویژه بر انسان و ارتباط صحیح و اصولی توام با اخلاق حسنه و حفظ کرامت انسان در تمامی سطوح شده است. در ایران نیز طبق بند 6 اصل دوم قانون اساسی، کرامت انسانی جزء مبانی اعتقادی نظام بوده و در کنار اصول اعتقادی، همچون توحید، نبوت و معاد مطرح گردیده است. همچنین در بند اول سیاستهای کلی نظام اداری کشور به برنامه نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی اشاره شده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جامع از کرامت انسانی در سازمانهای دولتی ایران است؛ این پژوهش از نظر رویکرد، یک پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) است. بطوریکه برای طراحی مدل از روش پژوهش کیفی فراترکیب سندلوسکی و باروسو و برای آزمون آن از روش کمی تحلیل عاملی تائیدی استفاده شده است. بدین منظور بعد از مطالعه مقالات و کتب مرتبط با موضوع تحقیق تعداد 40 متغیر در قالب 4 مقوله اصلی، 12 مفهوم و 34 کد مفهوم سازی و طبقه بندی شده است. بعد از ارزیابی روایی و پایایی روش فراترکیب و اعمال نظرات تخصصی خبرگان، تبیین مدل طراحی شده میسر گردید. در ادامه بمنظور آزمون مدل طراحی شده نهایی تعداد 218 نفر از کارکنان (کارمندان و مدیران) یکی از سازمانهای دولتی ایران به روش نمونه گیری طبقه ای، انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل انجام گرفت. در نهایت ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مدل کرامت انسانی مورد تائید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model for Employees Human Dignity in Iran Public Organizations

نویسندگان [English]

  • Ali Falsafi 1
  • Gholamreza Memarzadeh 2
  • Seyyed Mehdi Alvani 3
  • Mohammad Mousakhani 4
1 Ph..D. Student of Human Resource Management , Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran
2 Associate Professor of Management, Department of Public Administration Management and Economics School, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran, Iran
3 Professor of Management, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran
4 Associate Professor of Management, Department of Management, Management School, Tehran University, Tehran,Iran
چکیده [English]

 Attention to its undeniable role in advancing human and organizational goals of modern societies is obvious, as in all societies, there is a special emphasis on the relationship between man and correctly with good morals and human dignity in all levels. In Iran, in accordance with paragraph 6 of Article 2 of the Constitution, human dignity is part of the belief system, par tenets, such as monotheism, prophet hood and resurrection has been introduced. Also in the first paragraph of the general policies of the country's administrative system institutionalization of organizational culture based on Islamic values and human dignity and respect for the human and social capital has been mentioned. The aim of this study is to provide a comprehensive model of human dignity in Iran public organizations; This research approach, is a combination of research (qualitative and quantitative). So as to design the meta-synthesis of qualitative research methods Sandelowski and Barroso and to test a confirmatory factor analysis method are used. After assessing the validity and reliability of meta-synthesis method and the opinions of specialized experts, explaining the model was possible. In order to test the final design of 218 employees and managers, in one of the state agencies stratified sampling were selected and analysis was performed using LISREL software. As a result, dimensions, elements and indicators were validated in the model of human dignity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Human dignity"
  • "Model Of Human Dignity Employees"
  • "meta-synthesis method"
  • "the general policies of the country's administrative system"
قرآن کریم.
آرمسترانگ، مایکل (2008). مدیریت استراتژیک منابع انسانی راهنمای عمل (چاپ اول). ترجمه:
محمد صائبی (1391). تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.
افتخاری، اصغر و اسدی، مهدی (1392). کرامت انسانی در قرآن کریم و پیامدهای سیاسی- اجتماعی آن. فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام، سال سوم، شماره اول، بهار، صص 48-29.
پورسعید، زهرا و زایر کعبه، سمیرا (1391). بررسی رابطه کرامت انسانی و فرهنگ سازمانی. یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، ص 19-1.
حبیب زاده، محمد جعفر و رحیمی نژاد، اسماعیل (1386).کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 11، شماره 4، زمستان، ص 82-51.
حمیدیان پور، فخریه و الله یاری بوزنجانی، احمد (1392). سبک مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و معرفی الگویی برای بکارگیری آن در سازمانها. مجله معرفت، سال بیست و دوم، شماره 185، اردیبهشت، ص 64-57.
دهخدا، علی اکبر (1373). لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد 11.
روزنامه ایران (1389). چهارشنبه، اول اردیبهشت ماه، صفحه 1.
طاهری، ابوالقاسم (1384 الف). کرامت انسان در اندیشه امام علی (ع) (اسباب و زمینه های کرامت). مجله پژوهشهای دینی، سال اول، شماره دوم، تابستان و پاییز، ص 137-111.
طاهری، ابوالقاسم (1384 ب). آسیب شناسی شخصیت و کرامت انسان. مجله پژوهشهای دینی، سال اول، شماره 3، زمستان، ص 80-61.
 سالیوان، راجر (بی تا). اخلاق در فلسفه کانت. ترجمه: عزت الله فولادوند (1380). تهران: انتشارات طرح نو.
سیدی نیا، سید اکبر (1387). کرامت انسانی و اقتصاد. فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره 29، بهار، ص 141- 111.
علیخانی، علی اکبر (1385). کرامت انسانی و خشونت در اسلام. پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 3، تابستان.
غفارزاده، علی (1386). کرامت انسان در افق قرآن. فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال دوم، شماره های 6 و 7، پاییز و زمستان، ص 132-109.
میر احمدی، منصور، کمالی گوکی، (1393)، تحلیل مفهوم کرامت انسانی در اندیشه سیاسی شیعه: مطالعه موردی اندیشه امام خمینی (ره)، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره 10، صص 50-27.
میرسپاسی، ناصر؛ معمارزاده، غلامرضا؛ نجف بیگی، مهدی و علیزاده، مهدی (1392). معرفی الگوی ارزشی سازمانهای دولتی ایران. فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی، سال اول، شماره 2، بهار، ص 70-53.
نژاد سلیم، عادل (1387). کرامت انسانی و سازمان (چاپ دوم). تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
. Andorno, R. (2009),  Human dignity and human rights as a common ground for a global bioethics. Journal of Medicine and Philosophy, 1-15.
. Catalano,A. (2013). Patterns of graduate students information seeking behavior:a meta-synthesis of the literature. Journal of Documentation.69(2), 243-274.
Clark, J. (2010). Defining the concept of dignity and developing a model to promote its use in practice. Nursing Times, Vol 106, No 20,16-19. www.nursingtimes.net
Deryck, B., & Roger, B. (2001). Human Dignity in Bioethics and Biolaw. Oxford University Press.
De Baets, A. (2007),  A Successful Utopia: The Doctrine  of Human Dignity. Historein, vol 7, 71- 85.
De Koninck, T. (2009). Protecting Human Dignity in Research Involving Humans. J Acad Ethics, 7:17–25.
Gamer, B. A. (1991). Blacks Law Dictionary. 6th, USA: Thomson West Publisher.
Giesinger, J. (2012), Kant on Dignity and Education. Educational Theory, Volume 62, Number 6, 69-81..
Griffin-Heslin, V.L. (2005). An analysis of the concept dignity. Accident and Emergency Nursing,13, 251–257. www.elsevier.com
Hicks,D. (2009). Weatherhead Center for International Affairs Harvard University. dhicks@wcfia.harvard.edu
Hicks, D. (2011). Weatherhead Center for International Affairs Harvard University. dhicks@wcfia.harvard.edu 
Jacobson, N. (2009). A taxonomy of dignity: a grounded theory study, Bio Med Central (BMC) International Health and Human Rights, 9 (3): 1-9. http://www.biomedcentral.com/1472-698X/9/3
Kleinig, J., &  Evans, N.G. (2013). Human Flourishing, Human Dignity and Human Rights. Law and Philosophy, 32:539–564.
Leget, C. (2013). Analyzing dignity: a perspective from the ethics of care. Med Health Care and Philos, 16:945–952.
Nordenfelt, L. (2004). The Varieties Dignity. Health Care Analysis, Vol. 12, No.2:69-81.
O’Mathuna, D. P.  (2013). Human Dignity and the Ethics of Human Enhancement, Trans-Humanities, Vol.6 No.1: 99-120
Salehi, H.R. (2013). Human Dignity from the Viewpoint of Iranian Law. Bioethical Inquiry, 10:135–136..
Sandelowski, M., & Barros, J. (2007). Handbook for synthesizing Qualitative Research. Springer Publishing Company Inc..
Sulmasy, D.P. (2002). Death, dignity, and the theory of value. Ethical Perspectives 9: 103–118.
Sulmasy, D.P. (2008). Dignity and bioethics: History, theory, and selected applications. In Humanand dignity and bioethics, ed. E.D. Pellegrino, 469–501. Washington, DC: The President’s Council on Bioethics.
Sulmasy, D.P. (2013). The varieties of human dignity: a logical and conceptual analysis. Med Health Care and Philos, 16:937–944.
The Oxford Encyclopedic, English Dictionary, New York, Oxford University Press, 1996.
Varelius, J. (2012). Two Challenges for Dignity as an Expressive Norm. Crim Law and Philos, 6:327–340.