1. سخن سردبیر

10.22054/jmsd.2020.11641

سیدعلی اکبر افجه


2. الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی در شرایط جهانی شدن

صفحه 9-44

10.22054/jmsd.2020.39238.3232

رضا واعظی؛ میرعلی سیدنقوی؛ داود حسین پور؛ فاطمه تاجی


3. طراحی و آزمون مدلی برای سایبرلوفینگ در سازمان های دولتی

صفحه 45-73

10.22054/jmsd.2020.45562.3396

زهرا رحمتی؛ علیرضا شیروانی؛ محمدرضا دلوی


4. بررسی نقش تعدیلگری درهم‌تنیدگی شغلی در رابطه میان حمایت سازمانی ادراک شده و هویت‌یابی سازمانی

صفحه 75-100

10.22054/jmsd.2020.46229.3414

الهام ابراهیمی؛ شقایق شمالی


5. تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر به ‌واسطه نگرش و آمادگی برای تغییر

صفحه 101-120

10.22054/jmsd.2020.47213.3439

نفیسه صادات صدر؛ علیرضا خوراکیان؛ غلامرضا ملک زاده


6. مطالعه کیفی فرآیند استخدام مبتنی بر بازی کاری در کسب و کارهای نوپا

صفحه 121-148

10.22054/jmsd.2020.47159.3434

حسن بودلایی؛ محمدحسین کناررودی


7. تاثیر سبک رهبری رابطه مدار بر آوای سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی جو سازمانی

صفحه 149-168

10.22054/jmsd.2020.13427.1809

عباسعلی رستگار؛ بنفشه فتوت