طراحی مدل شایستگی‌های کارشناسان ارشد مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد،ایران

2 استادیار مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد،یزد، ایران.

3 دانشیار مدیریت،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در دهه های گذشته گرایش به استفاده از سیستم های مبتنی بر شایستگی افزایش داشته است. معرفی صحیح چارچوب شایستگی می تواند در افزایش کارایی زیر سیستم‏های منابع انسانی به سازمان ها کمک کند. سازمان امور مالیاتی کشور هم با پیاده سازی طرح جامع مالیاتی بیش از پیش نیازمند همسویی بخش منابع انسانی خویش با اهداف سازمانی خواهد بود. این تحقیق با عنوان طراحی مدل شایستگی‌های کارشناسان ارشد مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور در همین راستا طراحی شده است. تحقیق در پارادایم تفسیری جای گرفته، از استراتژی پایه ور استفاده کرده، از منظر هدف تحقیقی اکتشافی محسوب شده و از منظر نتیجه، تحقیقی توسعه‌ای و از منظر نوع داده‌ها نیز در زمره تحقیقات کیفی قرار می‌گیرد. جهت گردآوری اطلاعات موردنیاز از ابزارهای مطالعات آرشیوی، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. برای استخراج اطلاعات از داده‌های حاصل از مصاحبه، از تحلیل محتوا و از روش‌های کیفی تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران بخش ستاد سازمان، خبرگان موضوعی، کارشناسان و مدیران عملیاتی استان‌ها بوده است. نمونه‌گیری هدفمند بوده و با استفاده از روش گلوله‌ی برفی 10 نفر از میان جامعه آماری انتخاب شدند. در طراحی مدل، فرایند برنامه‌ریزی مقدماتی، تدوین فهرست اولیه شایستگی‌ها، مقایسه فهرست به‌دست‌آمده با الگوهای شایستگی موجود، ارائه تعریف از مفاهیم شایستگی و تدوین فهرست تلفیقی، ارزیابی و پالایش فهرست شایستگی‌ها و درنهایت طراحی مدل شایستگی‌ها طی شد. در پایان سه حوزه‌ی شایستگی‌های کارکرد حرفه‌ای، رفتاری و زمینه‌ای با 50 مفهوم شایستگی در قالب یازده مقوله شناسایی شده و مدل این شایستگی‌ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a competency model for senior tax experts

نویسندگان [English]

  • arman behrad 1
  • mehdi sabokro 2
  • seyed mohammad tabatabaeenasab 3
1 Ph .D. student of Business Management, Human Resource Management Major, Economics, Management and Accounting School, Yazd University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor of Management, Department of Business Management, Economics, Management and Accounting School, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Associate Professor of Management, Department of Business Management, Economics, Management and Accounting School, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In the past decades, the tendency to use competency-based systems has increased. Correct introduction of the competency framework can help organizations improve the performance of HR systems. This research is designed as a model for designing the competencies of senior tax experts in the tax administration of Iran.This research is based on an interpretative paradigm, uses a basic strategy, is considered as an exploratory research goal and in terms of the results, is a developmental research, and from the data viewpoint, is a qualitative research. Archival studies, Interviews and questionnaires are used for gathering the required information. Content analysis and qualitative methods of content analysis were used to extract information from the interview data.The statistical population of the research consisted of managers of the department of the organization, thematic experts, experts and operational managers of the provinces. Purposive sampling was performed and using the snowball method, 10 people were selected from the statistical population. In designing the model, the process of preliminary planning, conducting interviews and compiling an initial list of competencies, comparing the list with the existing lists and competency models, providing a definition of competency concepts and compiling a compilation list, evaluating and refining the list of competencies by the expert group and, finally, designing the competency model was performed. Finally three areas of functional, behavioural, and contextual competencies with 50 competency concepts in eleven categories were identified and a model of these competencies was presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Competency Model
  • senior tax experts
  • Iranian National Tax Administration
احمدی، علی‌اکبر، حسن درویش، محمدجواد سبحانی فر و حامد فاضلی، کبریا (2013). مدل‌سازی شایستگی‌های منابع انسانی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه (مطالعه موردی؛ سنخیت سنجی شایستگی‌های منابع انسانی در دانشگاه امام صادق (ع)). فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، 2، 83-108.
اعرابی، سید محمد و فیاضی، مرجان. استراتژی پژوهش کیفی در حوزه مدیریت. مجله راهبرد، بهار 1389 - شماره 54، ص 225 تا 242
بامداد صوفی، جهانیار، شهباز مرادی، & سلیمی. (2005). تحلیل محتوا با استفاده از نظریه بنیادین، رویکردی عملیاتی و نوین در روش تحقیق کیفی. مطالعات مدیریت صنعتی، 3(8)، 55-70.‎
سالنامه آماری تحلیلی منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور، ۱۳۹۴
سالنامه آماری تحلیلی منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور، 1397
دیانتی، محمد و عرفانی، مریم (1388)، شایستگی؛ مفاهیم و کاربرد ها، ماهنامه تدبیر، شماره 206، تیر ماه
رضایت، غلامحسین، یمنی دوزی سرخابی، محمد، کیامنش، علیرضا و نوه ابراهیم، عبدالرحیم، (1390)، طراحی الگوی شایستگی‌های روسای دانشگاه‌های دولتی ایران.‎ دو فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال چهارم، شماره اول، پاییز و زمستان
زاهدی، شمس‌السادات؛ شیخ، ابراهیم (1389)، الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی، مطالعات مدیریت راهبردی، 139-95
عریضی، حمیدرضا (1384) پیشنهاد طرح، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
عسکری، علی (۱۳۹۴). سالنامه آماری تحلیلی منابع انسانی، سازمان امور مالیاتی کشور
فرهادی نژاد، محسن، لگزیان، محمد، منصوریان، یزدان، کفاش پور و آذر. (2014). مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده بنیاد. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی، 3، 55-70.
واعظی احمد و موسوی سید غلامرضا (1392). پژوهشی در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره پنجاه و نهم، پاییز 1
هوشیار، وجیهه و رحیم نیا، فریبرز. (2013). ارائه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 1392(13)، 55-68.
Asumeng, M. A. (2014). Managerial competency models: a critical review and proposed holistic-domain model. Journal of Management Research, 6(4), 1-20.
Butler, M, and Fleming, S, (2002), The Effective Use of Competencies In the Irish Civil Service, First published by the Institute of Public Administration, Ireland
Boyatzis, Richard E. (1982). The competent manager: A model for effective performance. New York: John Wiley & Sons.
Beutell, N. J. (2010). Work schedule, work schedule control and satisfaction in relation to work-family conflict, work-family synergy, and domain satisfaction. Career Development International, 15(5), 501-518.
Bowman, J. S,West, J. P,& Beck, M. A. (2010). achieving competencies in public service: the professional edge. Edition. 2nd ed. New York, M. E. Sharpe
Chen, X., & Jiang, P. (2019, January). Competency Model-Based Improvement of Marketing Training Process Design. In 3rd International Seminar on Education Innovation and Economic Management (SEIEM 2018). Atlantis Press
pproaches. Information Management & Computer Security; 14, 4; p. 51.
Dubois, D. D, & Rothwell, W. J. (2004). Competency-based human resource management: Discover a new system for unleashing the productive power of exemplary performers. Nicholas Brealey.
El-Baz, H.S. and El-Sayegh, S.M. (2010), Competency Domain Model and the Perception of Engineering Managers in the United Arab Emirates, Engineering Management Journal, Vol. 22 No. 1, PP.3-12
Ekaterini, G. (2011).A qualitative approach to middle managers' competences. Management Research Review, Vol. 34 Iss: 5,553 – 575.
Ennis, M.R. (2008), Competency Models: A Review of the Literature and The Role of the Employment and Training Administration (ETA), Pilots and Demonstration Team, Division of Research and Evaluation, Office of Policy Development and Research, Employment and Training Administration, U. S. Department of Labor
- Grandey, A, L Cordeiro, B, & C Crouter, A. (2005). A longitudinal and multi‐source test of the work–family conflict and job satisfaction relationship. Journal of occupational and Organizational Psychology, 78(3), 305-323.
- Graneheim, U. H, & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 105-112.
- Johnson, B.R. (1997), Examining the validity structure of qualitative research, Education, Vol. 118, No. 3,PP. 282-292
- Judge, T. A, Ilies, R, & Scott, B. A. (2006). Work–family conflict and emotions: Effects at work and at home. Personnel Psychology, 59(4), 779-814.
- Kansal, J., & Jain, N. (2019). Development of Competency Model and Mapping of employees Competencies for Organizational Development: A New Approach.
-Kalkavan, S., & Katrinli, A. (2014). The effects of managerial coaching behaviors on the employees’ perception of job satisfaction, organisational commitment, and job performance: Case study on insurance industry in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 1137-1147.‏
- Kinnunen, U, Feldt, T, Mauno, S, & Rantanen, J. (2010). Interface between work and family: A longitudinal individual and crossover perspective. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83(1), 119-137.
- Liikamaa, K. (2015). Developing a Project Manager's Competencies: A Collective View of the Most Important Competencies. Procedia Manufacturing, 3, 681-687.
- Maslow, Abaraham H (1970) Religions Values and Peak Experiences, Kappa delta Pi Publications
- McClelland, David C. (1973, January). Testing for competence rather than for “intelligence.” American Psychologist, 28(1), 1–14.
-Misra ,Yogesh & Sharma, Vandna ,2017, An Exploratory Study on Business Strategy, Competency and Firm Performance, SUMEDHA Journal of Management, Vol. 6, No. 2, April-June 2017
- Mufti, O. Parvaiz, G. S. Wahab, M. & Durrani, M. (2016). Human Resource Competencies and Organizational Performance: A Study on Banking Sector Managers in Pakistan. Journal of Managerial Sciences Volume X Number, 1, 84.
-Nelson, A. (2006), Explory A Competency Model For Distributed Learning Leaders”, Capella University, a doctor of dissertation
- Patanakul, P. and Milosevic,D. (2008), A competency model for effectiveness in managing multiple projects, Journal of High Technology Management Research, Vol. 18, pp. 118-131
- Rothwell, W. J, & Kazanas, H. C. (1998). Mastering the instructional design process (2nd, Trans).
- Sanghi, S. (2016). The handbook of competency mapping: understanding, designing and implementing competency models in organizations. SAGE Publications India.
- Sangka, K. (2016). A competency model for operations managers in Indonesian Third-Party Logistics (3PL) providers.
- Russo, D. (2016). Competency Measurement Model'. In European Conference on Quality in Official Statistics (Q2016), Madrid (pp. 1-22).
- Traicoff, D., Pope, A., Bloland, P., Lal, D., Bahl, J., Stewart, S., . . . Ahrendts, J. J. V. (2019). Developing standardized competencies to strengthen immunization systems and workforce.
- Vacola, M, Soderquist, K, Prastacos, G. (2007), “Competency management in support of organizational change”, Hnternational Journal of Manpower, Vol. 28 No. 34, pp. 260-275.
-Viitala, R. (2005), “Perceived development needs of managers compared to an integrated management competency model”, Journal of Workplace Learning. Vol. 17, Iss. 7/8; pg. 436
-Walker, J. (1980). Human resource planning. New York: McGraw-Hill.
-Wesselink, R. Blok, V. van Leur, S. Lans, T. & Dentoni, D. (2015). Individual competencies for managers engaged in corporate sustainable management practices. Journal of Cleaner Production, 106, 497-506.
- Woo, H. R. (2017). Exploratory Study Examining the Joint Impacts of Mentoring and Managerial Coaching on Organizational Commitment. Sustainability, 9(2), 181.
-Zopiatis, A. (2010), Is it art or science? Chef’s competencies for success, International Journal of Hospitality Management, Vol.29, PP. 459–467