فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای توازن کار- زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رفتار سازمانی، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به شناسایی پیشایندها و پیامدهای توازن کار- زندگی با استفاده از رویکرد فراتحلیل می‌پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردی و از نظر نوع داده‌ها، پژوهشی کمی است. جامعه مورد بررسی شامل مقالات علمی- پژوهشی و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی در زمینه توازن کار- زندگی از سال 1392 تا سال 1397 بود که طی آن 26 مورد با استفاده از روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. پژوهش‌های منتخب با استفاده از نرم افزار CMA2 (نرم‌افزار جامع فراتحلیل) مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که از بین پیشایندهای توازن کار- زندگی، به ترتیب متغیرهای مهارت‌‌‌های فردی (564/0)، حجم کاری زیاد (444/0-)، استقلال کاری (416/0)، حمایت خانواده (345/0) و انعطاف­پذیری کاری (335/0) دارای بیشترین اندازه اثر هستند. همچنین از بین پیامدهای توازن کار- زندگی به ترتیب متغیرهای تعهد سازمانی (590/0)، امنیت روانی کارکنان (504/0)، رضایت از زندگی (471/0)، بهروزی کارکنان (465/0) و سلامت کارکنان (406/0) دارای بیشترین اندازه اثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Meta-Analysis of the Antecedents and Consequences of Work-life balance

نویسندگان [English]

  • Hamed Khamehchi 1
  • Mehdi Kheirandish 2
  • akbar hassanpoor 3
  • Yusef Vakili 3
1 Ph.D. Student of Organizational Behavior Management, Department of Human Resource Management, Management School, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Management, Department of Public Administration, Management School, Shahid Sattari Air Science and Technology University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Management, Department of Human Resource Management, Management School , Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the antecedents and consequences of work-life balance using a meta- analysis approach. The present study is descriptive in terms of purpose, practical in terms of usage and quantitative in terms of type of data. The study population consists of articles and thesis in internal and external database in the field of work- life balance from 2013 to 2018, that 25 cases were entered through meta-analysis process with a non- random purposive sampling method. Selected studies were analyzed using CMA2 software (Comprehensive Meta-Analysis Software). Findings showed that among the antecedents of work-life balance, respectively, personal skills (0.564), high workload (-0.444), job control (0.416), family support (0.345), job flexibility (0.335), supervisor support (0.333), work-family conflict (-0.325), and work-family enrichment (0.323) had the greatest effect. Also among the consequences of work-life balance were organizational commitment (0.590), employee mental security (0.504), life satisfaction (0.471), employee wellbeing (0.465), employee health (0.406) had the greatest effect

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work- life balance
  • Meta- Analysis
  • Antecedents and Consequences
  • CMA2
اسدی، آریو؛ فیاضی، مرجان و حسنقلی پور، طهمورث (1393). عوامل سازمانی موثر بر تعادل کار و زندگی کارکنان یک شرکت خودروسازی.  فصلنامه مدیریت دولتی، 6(2)، 226-209.
تقی زاده، راضیه و احسانی مقدم، ندا (1390). نقش مدیران در برقراری تعادل کار- زندگی کارکنان ستادی. هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران: مرکز  مطالعات بهره وری و منابع انسانی.
توانگر، حسین (1391). شیوه‌‌‌های مقابله ای تعارض کار- خانواده در پرستاران: یک مطالعه کیفی. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 20(1)، 24-14.
جعفری نیا، شمس و قاسمی، افشین (1390). تعادل بین کار و زندگی منابع انسانی پیشرفته. ماهنامه تدبیر، شماره 235.
حسنقلی پور، طهمورث؛ سیدجوادین، رضا، سفیری، خدیجه و روشن نژاد، مژگان (1392). ارائه و تبیین مدلی برای علل و عوامل موثر بر توازن کار زندگی. فصلنامه مدیریت دولتی، 5(2)، 54-37.
خیراندیش، مهدی؛ سیدنقوی، میرعلی و میرباقری، طاهره سادات (1394). تاثیر تعادل کار- زندگی بر ترک خدمت با نقش میانجی ویژگی‌‌‌های شغلی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
دامغانیان، حسین و گلشاهی، بهنام. (1395). ارائه راهبردهای فردی و سازمانی موثر در سلامت کارکنان: نقش تعادل زندگی- کار. پژوهش‌‌‌های مدیریت منابع سازمانی، 6(4)، 18-1.
دانایی فرد، حسن؛ خائف الهی، احمد علی و خرمی، شهرزاد (1394). نقش تعادل کار و زندگی در روحیه کارکنان سازمان: آیا هوش هیجانی متغیر تعدیل­گر اثرگذاری است؟ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس.
دانایی فرد، حسن؛ دلخواه، جلیل و حیدری، آزاده (1394). بررسی نقش تعادل کار- زندگی بر امنیت روانی کارکنان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس.
قربانی زاده، وجه الله (1394). راهنمای کاربردی فراتحلیل یا نرم افزار CMA2، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
عباس پور، عباس؛ صرامی، غلامرضا، رحیمیان، حمید و صمدی، رقیه (1391). بررسی عوامل اثرگذار بر تعادل کار- زندگی اعضای هیات علمی دانشگاه‌‌‌های علوم انسانی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی
سلطانی، ایرج (1391). ارائه راهکارهای ایجاد تعادل بین کار و زندگی در سازمان های تولیدی و صنعتی، ماهنامه تدبیر، شماره 243، 33-29.
سیدان، فریبا؛ توسلی، افسانه و دهقان، صدیقه (1396). بررسی عوامل موثر بر تعادل بین کار- زندگی زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر چرام با تاکید بر خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان دانشگاه الزهرا.
صفاری نیا، مجید و صالح میر حسنی، وحیده (1392). بررسی رابطه بین حجم کار، کنترل بر کار و تعادل کار- زندگی. دو فصلنامه شناخت اجتماعی، 2(3)، 88-76.
صلاحیان، افشین؛ کجباف، محمد باقر، نوری، ابولقاسم، مولوی، حسین و حسن زاده، مجید (1389). برخی عوامل سازمانی موثر بر تعارض کار- خانواده. دو ماهنامه دانشگاه شاهد، 17(43)، 32-21.
مدنی، حسین( 1385)، مدیریت تعادل بین کار و زندگی، ماهنامه تدبیر، 17(168)، 45-41.
Bhargava, S., & Baral, R. (2009). Antecedents and consequences of work family enrichment among Indian managers. Psychological Studies, 54 (3), 213-225.
Cahill, K. E., McNamara, T. K., Pitt-Catsouphes, M., & Valcour, M. (2015). Linking shifts in the national economy with changes in job satisfaction, employee engagement and work–life balance. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 56, 40–54.
Cinamon, R. & Rich, Y. (2010). Work family relations: Antecedents and outcomes. Journal of Career Assessment, 18 (1), 59-70.
Duxbury, L. & Higgins, C. (2001). Work-life balance in the new millennium: Where are we? Where do we need to go? Canadian Policy Research Networks.
Eby, L., Casper, W., Lockwood, A., Bordeaux, C. & Brinleya, A. (2005). Work and family research in IO/OB: content analysis and review of the literature (1980-2002). Journal of Vocational Behavior, 66 (1), 124-197.
Frone, M., Yardley, J. & Markel, K. (1997). Developing and testing an integrative model of the work–family interface. Journal of Vocational Behavior, 50(2), 145–167.
Greenhaus J, Powell G. (2003). When work and family collide: deciding between competing role demands. Organizational Behavior and the Human Decision Processes, 90(2), 291-303.
Hofmann, V., & Stokburger-Sauer, N. E. (2017). The impact of emotional labor on employees’ work-life balance perception and commitment: A study in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 65, 47–58.
Helmle, J., Botero, I., Seibold, D. (2014). Factors that influence perceptions of work-life balance in owners of entrepreneurial firms. Journal of Family Business Management, 4(2), 110-132.
Hongmei, S. (2015). Practitioners’ work-life conflict: A PRSA survey. Public Relations Review, 41, 415–421.
Janssen, P.P. M., Peeters, M.C.W., Jonge, J. E., Houkes, I & Tummers, G.E.R. (2004). Specific relationships between job demands, job resources and psychological outcomes and the mediating role of negative work–home interference. Journal of Vocational Behavior, 65(3), 411–429.
Karatepe, O.M. & Aleshinloye, K.D. (2009). Emotional Dissonance and Emotional Exhaustion among Hotel Employees in Nigeria. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 349-58.
Karatepe, O.M. & Uludag, O. (2008). Affectivity, Conflicts in the Work- Family Interface, and Hotel Employee Outcomes. International Journal of Hospitality Management, 27(1), 30-41.
Kelly, E. L., Moen, P., Oakes, M., Fan, W., Okechukwu, C., Davis, K., & Casper, L. (2014). Changing work and work- family conflict: Evidence from the work, family and health network. American sociological review, 79(3), 485-516.
Lewis, S., Gambles, R. & Rapoport, R. (2007). The constraints of a 'work-life balance' approach: an international perspective. The international journal of human resource management, 18(3), 360-373.
Lovette, M. (2009). Can CEOS Establish and Maintain Work-Life Balance. Master`s Thesis, University of Calgary.
Macaskill, A., Walter, S., & Irwig, L. (2000). A comparison of methods to detect publication bias in meta-analysis. Statistics in Medicine, 20, 641-654.
Major, D. A. & Lauzun, H. M. (2010). Equipping Managers to Assist Employees in Addressing Work-Family Conflict: Applying the Research Literature toward Innovative Practice. The Psychologist-Manager Journal, 13(2), 69-85.
McCarthy, A., Darcy, C. & Grady, G. (2010). Work-life balance policy and practice: Understanding line manager attitudes and behaviors. Human Resources Management Review, 20(2), 158-167.
Maxwell, G. A. (2005). Checks and balances: the role of managers in work–life balance policies and practices. Journal of Retailing and Consumer Services, 12(3), 179-189.
Naeimi, G., Nazari A. M. & Sanai- Zaker B. A. (2012). Study of relationship between quality of work life and work family conflict with job performance among married men employee. Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling, 4(10), 57-72.
Porter, S. & Ayman, R. (2010). Work flexibility as a mediator of the relationship between work-family conflict and intention to quit. Journal of Management & Organization, 16 (3), 411-424.
Rilay, D. (2012). Work and family interface: Wellbeing and the role of resilience and work life. A thesis submitted in fulfilment of requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Psychology at university of Waikato.
Soomro, A.Breitenecker, R. & Shah, S. (2018), Relation of work-life balance, work-family conflict, and family-work conflict with the employee performance-moderating role of job satisfaction. South Asian Journal of Business Studies, 7(1), 129-146.
Steinmetz, H., Frese, M. & Schmidt, P. (2008). A longitudinal panel study on antecedents and outcomes of work-home interference. Journal of Vocational Behavior, 73 (2), 231-241.
Vegas, K. C. (2005). The effectiveness of functional behavior assessment based behavioral interventions for reducing problem behaviors: A meta-analysis. Doctoral Dissertation of Philosophy, University of Utah.
Yang, J., Suh, C., Lee, C., & Son, B. (2018). The work life balance and psychosocial well- being of South Korea workers. Annals of occupational and environmental medicine, 38.