تاثیر فلات شغلی بر روی سکوت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ، گروه مدیریت ، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناسی ارشد MBA، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان،ایران

چکیده

ازجمله مسائلی که امروزه سازمان‌ها را تهدید می‌کند سکوت سازمانی ، فلات شغلی و تاثیرات آنها برروی سازمان و منابع انسانی است. پژوهشگران سکوت سازمانی را خودداری از بیان ایده‌ها و نظریات راجع به مشکلات سازمانی می‌دانند. اما فلات شغلی به عنوان مرحله‌‌ای تعریف می‌شود که کارمندان بدون توجه به شغل فعلی و فاصله زمانی بسیار طولانی، فرصت‌ کمی برای پیشرفت پیدا می‌کنند. فلات شغلی و سکوت سازمانی در مدیریت امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند که البته در بسیاری از موارد نقش این عوامل در سازمان نادیده گرفته می‌شود. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی-همبستگی می‌باشد. نمونه آماری شامل 127 نفر از کارکنان سازمان آب منطقه‌ای کرمانشاه می‌باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار PLS2 استفاده شد که در نهایت یافته ها حکایت از آن داشت که کارکنان سازمان آب منطقه ای دچار فلات زدگی شغلی و سکوت سازمانی هستند. همچنین مشخص شد فلات زدگی شغلی، سکوت سازمانی را در پی دارد. از سوی دیگر، بررسی ها نشان داد که فلات زدگی شغلی از طریق متاثر ساختن انگیزه های کارکنان می‌تواند سکوت را در آنان موجب شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of career plateau on organizational

نویسندگان [English]

  • Hosein Damghanian 1
  • ERFAN shahbaz 2
1 Associate Professor of Management, Department of Management, Faculty of Economics Management and Administrative Sciences School, Semnan University, Semnan, Iran
2 Student of MA in Business Administration, School of Economics Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Among the issues that threaten organizations today are the issue of organizational silence, career plateau and its impact on the organization and human resources. Researchers consider organizational silence to refrain from expressing ideas, Comments and information about organizational problems. But career plateau is defined as a stage in which employees, without regard to the current job and a very long timeframe, have little chance for improvement. Discussion of the career plateau and organizational silence in management of today have a special place, but in many cases the role of these factors in the organization is ignored. The present research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-correlation method. The population consists of 127 staff of Kermanshah water organization. A questionnaire was used to collect data. PLS2 software was used to analyze the data. Finally, the findings indicate that staff have career plateau and organizational silence. Also it was found that career plateau caused organizational silence. Also results showed that career plateau caused organizational silence by Mediation role of motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job motivation
  • Water Organization
  • Organizational silence
  • career plateau
  • Human Resource
آریانی قیزقاپان، ابراهیم و همکاران. (1396). آزمون الگوی علی اهمال کاری معلمان بر اساس سکوت سازمانی با میانجی گری بی تفاوتی سازمانی. فصلنامهپژوهش هایرهبریومدیریتآموزشی دانشگاهعلامهطباطبائی، سال سوم، شماره 21 ، تابستان 1396 ، ص 79-109
ارمندی، مریم و همکاران. ( 1395). بررسی عوامل موثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه کارکنان. فصلنامه علمی اندیشه های نوین تربیتی، دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، ص 115-144
انتصار فومنی، غلامحسین.( 1393). رابطه انگیزش شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان با بهره وری مدیران در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان. مجله مدیریت بهره وری، سال هشتم، شماره 32، بهار1394
اخوان علوی،سید حسین وهمکاران.(1392). بررسی تأثیرعوامل انگیزشی )شغلی، سازمانی وفردی( بر کیفیت نظارت مالی ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی. مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، سال دوازدهم، شماره 4، زمستان 1393، ص 719-739
الوانی، سید مهدی و همکاران.(1394). نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی. فصلنامهعلمیپژوهشیمطالعاتمدیریت(بهبودوتحول)، سال بیست وچهارم، شماره79 ، زمستان 1394، ص 1-26
امجد زبردست، محمد وهمکاران.(1396). رابطه بین هویت سازمانی و انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی. مجله جامعهشناسینهادهایاجتماعی ، سال چهارم، شماره 10، ص  139-160
بهشتی فر، ملیکه.(1396). رابطه سکون زدگی و فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان های خصوصی شهر کرمان در سال 1393. مجلهدانشکدهپیراپزشکیدانشگاهعلومپزشکیتهران(پیاوردسلامت)، سال یازدهم، ویژه نامه شماره 1سال 1396، ص75-84
بنیسی، پریناز.(1397). رابطه سکوت سازمانی و عدالت سازمانی با اشتیاق شغلی با میانجی گری سلامت روان در کارکنان آموزش و پرورش. فصلنامهرهبری ومدیریتآموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال دوازدهم، شماره2، تابستان 1397، ص 41-57
توسلی، مهسا وهمکاران.(1397). رفتارهای فرا محیطی کارکنان، رهبری تحول گرا و نقش واسط انگیزش درونی(موردمطالعه:سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد). فصلنامهعلمی پژوهشیآموزشمحیط زیستوتوسعهپایدار، سال هفتم، شماره 2، زمستان 1397، ص 9-20
تنهایی، محمدحسن و همکاران.(1397). بازآفرینی الگوی پیشایندها و پیامدهای سکوت سازمانی کارکنان(مورد مطالعه: شهرداری اصفهان). مجله جامعه شناسی کاربردی، سال بیست ونهم، شماره4، ص 147-166
ثابت، عباس وهمکاران.(1396). ارائه مدل معادلات ساختاری متغیرهای روان شناختی موثر بر کاهش سکوت سازمانی. فصلنامهعلمیپژوهشیروش هاومدل هایروان شناختی، سال هشتم، شماره 2، تابستان 1396
ثابت،عباس وهمکاران.(1397). تحلیل تأثیر ابعاد مدل ویژگی های شغلی در ایجاد و توسعه انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی. مجلهایرانیآموزشدرعلومپزشکی، خرداد1397
جوکار، علی اکبر وهمکاران.(1397). بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران با سکون زدگی شغلی کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی، سال ششم، شماره 2، بهار 1397، ص 137-148
خنیفر، حسین.( 1385). بررسی ابعاد روانی فلات شغلی و ارائه راهکارهای عملی برون رفت. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران، سال چهارم، شماره 12، بهار 1385، ص 83-111
خدابنده، سعید وهمکاران. (1397). طراحی الگوی سکوت سازمانی مبتنی بر رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. نشریه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال دوازدهم، شماره1، ص 55-69
دیواندری، علی وهمکاران.(1397). بررسی چگونگی تأثیر جبران خدمات بر عملکرد فردی: بررسی نقش میانجی انگیزش درونی و تعدیل کننده خودکامیابی و انتظار دریافت پاداش(مطالعه موردی: بانک ملت). نشریهمدیریتبازرگانی، سال دهم ، شماره 3،ص 673-694
دهستانی، رقیه و آزاده، صالح آبادی.(1397). سکوت سازمانی و کتابخانه های دانشگاهی. نشریهتازه های اطلاع رسانیومهارت هایاطلاع یابی، شماره 48، پاییز 1397
رحیمی، صالح و همکاران.(1395). بررسی رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر کرمانشاه. تحقیقاتکتابداریواطلاع رسانیدانشگاهی، سال  پنجاهم، شماره 2، پاییز 1395، ص 137-153
زارعی متین، حسن وهمکاران.(1390). سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها. فصلنامهعلوممدیریتایران، سال  ششم، شماره 21، ص 74-107
زردشتیان، شیرین وهمکاران.(1396). اثر فلات زدگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت با ملاحظه نقش میانجی فرسودگی شغلی دبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه. مطالعاتمدیریترفتارسازمانیدرورزش، سال چهارم، شماره 3، پیاپی(15)، پاییز 1396، ص 61-69
زرع گر، ملیحه وهمکاران.(1396). بررسی ارتباط انگیزش و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجلهراهبردهایتوسعهدرآموزشپزشکی، سال چهارم، شماره 1، بهار وتابستان1396، ص 40-50
شکوه ، زهرا و امین، نیک پور.(1397). تأثیر رهبری اصیل بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی گری انگیزش شغلی کارکنان. پژوهش های مدیریت عمومی، تابستان 1397
شهبازیان خونیق، آرش و همکاران.(1396). نقش انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی در پیشبینی فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان شهر اهر. دوماهنامه سلامت کار ایران، دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1396
صالح اردستانی، عباس و میرعلی ،سیدنقوی.(1395). تبیین رابطه فلات زدگی شغلی با بی تفاوتی سازمانی و تمایل خروج از خدمت کارکنان. پژوهش هایمدیریتعمومی، سال نهم، شماره 31 ، ص 145-160
طوطیان اصفهانی، صدیقه و بهاره، جودی نژاد(1396). شناسایی موانع سکوت سازمانی نسبت به خطی مشی پرداخت هزینه های دارویی درمانی در سازمان تامین اجتماعی استان البرز. فصلنامه خط مشی گذاریعمومیدرمدیریت، سال هشتم، شماره 28، زمستان 1396
طاهری ، عبدالمحمد وهمکاران.(1397). بررسی رابطه ساختار سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت گاز بیدبلند. فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال نهم، شماره 3، پاییز 1397
عباسی،همایون و همکاران.(1394). پیشبینی عملکردسازمانی کارکنان ادارات ورزش وجوانان کرمانشاه براساس سکوت سازمانی. مطالعاتمدیریترفتارسازمانیدرورزش، سال دوم، شماره7، ص 11-18
فتحی، ناهید و محمود، ذبیح زاده باغلونی.(1395). ارزیابی و تحلیل تاثیر فلات شغلی در استرس شغلی زنان(مطالعه موردی:شعب بانک پاسارگاد در منطقه 6 شهر تهران). پژوهشنامۀزنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شماره 4، زمستان 1395، ص 23-45
فیاضی، مرجان و ثریا، ضیایی.(1393). تاثیر فلات شغلی بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کتابداران. پژوهشنامه مدیریت تحول، سال هفتم، شماره11، بهار و تابستان 1393
قنبری، سیروس ورقیه، بهشتی راد.(1395). بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی و عملکرد سازمانی براساس کارت امتیازی متوازن(مطالعه موردی:کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه).جامعهشناسیکاربردی، سال بیست وهفتم، شماره پیاپی(64)، شماره 4، زمستان 1395، ص 47-60
کریمی، سعید و مریم، شاهدوستی.(1397). بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه میان سرمایه اجتماعی و انگیزش شغلی با عملکرد شغلی در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان. مجلهتحقیقاتاقتصادوتوسعهکشاورزیایران، سال دوم، شماره 4
کاظمی، سارا وهمکاران.(1397). اثر کیفیت زندگی بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. مطالعاتمدیریترفتارسازمانیدرورزش، سال پنجم، شماره 2 ، زمستان 1397، ص 79-92
گشتاسبی فرد، پرستو و فریبا،کریمی.(1397). رابطه اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)اصفهان(. فصلنامهعلمیپژوهشیرهیافتینودرمدیریتآموزشی، سال نهم، شماره 1، بهار 1397، پیاپی33
لقمانی، محسن وهمکاران.(1396). رابطه بین ویژگی های شغل و نگرش به سکوت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان همدان: نقش میانجی تحلیل رفتگی شغلی. پژوهش های کاربردی درمدیریت ورزش، سال ششم، شماره 2 ، پاییز 1396، ص 35-46
مظاهری، ساناز وهمکاران.(1397). شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزه ی مدیریت آموزشی: پژوهش کیفی، فصلنامهعلمی- پژوهشیآموزشعلومدریایی، شماره 13 تابستان 1397
مرادی، محمدرضا وهمکاران.( 1392). مدل یابی تأثیر انگیزش شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری. مدیریتورزشی، سال هفتم، شماره3، ص 367-383
ملک زاده، غلامرضا وهمکاران.(1397). نقش میانجی سکوت گرایی اجتنابی در رابطه میان جو مدیریت خطا و رفتار یادگیری با عملکرد فردی. فصلنامهمدیریتدولتی ، سال دهم، شماره 4، 1397، ص 651-677
نصیری ولیک بنی، فخرالسادات.( 1394). بررسی تأثیر صخره شیشه ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان زن دانشگاه بوعلی سینای همدان). نشریه زن در توسعه و سیاست، دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، ص 377-398
نوه ابراهیم،عبدالرحیم وفرزانه یوسفی.(1393). عوامل موثر برسکوت سازمانی، مانع ایجاد کارآفرینی سازمانی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره 2، تابستان 1395
ناستی زایی، ناصر و آرزو، آزادمهر.(1395). رابطه جو اخلاقی با سکوت سازمانی اعضای هیات علمی. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، سال نهم، شماره 24، زمستان 1395، ص 9- 12
نکوئی مقدم، محمود و ملیکه، بهشتی فر.(1395). رابطه بین عدالت سازمانی و سکوت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجلهدانشکدهپیراپزشکیدانشگاهعلومپزشکیتهران )پیاورد سلامت)، سال دهم، شماره 2، خرداد وتیر 1395، ص 194-204
یزدانی ، آناهیتا وهمکاران.(1396). رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات با انگیزش شغلی و خلاقیت دبیران مقطع متوسط شهر بیضا. فصلنامهعلمیپژوهشیرهیافتینودرمدیریتآموزشی، سال هشتم، شماره 4، زمستان 1396، پیاپی 32
Acaray,Ali and Abdülkadir Akturan.(2015).The Relationship between Organizational Citizenship Behaviour and Organizational Silence. Procedia - Social and Behavioral Sciences 207 ( 2015 ) pp 472 – 482
Akcin, Kültigin, et al. (2018). Effect of Psychological Ownership on Employee Silence and Task Performance: A Study on Academicians. International Business Research; Vol. 11, No. 1; 2018
Aylak, Esra and Serap Altuntas. (2016). Organizational Silence Among Nurses: The Impact on Organizational Cynicism and Intention to Leave Work. The Journal of Nursing Research
Bardwick, J.M. (1986). The plateauing trap. Toronto: Bantam Books
Chang, Tree, et al. (2018). Silent Leaders in the Workplace: Forms of Leadership Silence. Attributions of Leadership Silence, and Accuracy of Attributions, International Journal of Business Communication, pp 1–26
Devi, A.R.Shakila and Dr.S.Rabiyathul Basariya, (2019), Career Plateau and Dealing Strategies, International Journal of Research and Analytical Reviews
Drucker, Carole, et al. (2017). Career Plateauing, Job Satisfaction and Commitment of Scholars in French Universities, Public Organization Review, Springer Verlag, 2015, 15 (3), pp.335–351
Jianga, Zhou, et al. (2018). Career adaptability and plateaus: The moderating effects of tenure and job self-efficacy. Journal of Vocational Behavior 104 (2018), pp 59–71
Jiang, Zhou.(2016).The relationship between career adaptability and job content plateau: The mediating roles of fit perceptions. Journal of Vocational Behavior
Millman, J.F (1992). Causes, consequences and moderating Factors ofCareer plateauing. University of Southern California
Morrison, E.W and F.J Milliken.(2000). Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World. Academy of Management Review, Vol25
Pope, Rachael. (2018). Organizational Silence in the NHS: ‘Hear no, See no, Speak no’, Journal of change managment
Padma, Satuluri.(2016).Career Plateau- A Literature Review. Amity Journal of Training and Development 1(2), pp 44-52
Robinson D, Perryman S, Hayday S.(2004).The drivers of employment engagement. Brighton, Institutefor Employment Studies,UK: report
Saglam, Aycan cicek,et al. (2018). Prediction of Academic Staffs’ Organizational Silence through their Power Distance Perceptions. ÜNİVERSİTEPARK Bülten | Bulletin , Volume 7 , Issue 2 , 2018 , pp. 143–166
Vakola, M. & Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organisational silence: an empirical investigation. Employee Relations, 27 (5): 441-458
Xie, Baoguo ,et al. (2016). Hierarchical plateau and turnover intention of employees at the career establishment stage Examining mediation and moderation effects. Career Development International Vol, 21 ,No 5, 2016 , pp 518-533
Xie, Baoguo, et al.(2015). Does Double Plateau Always Lead to Turnover Intention? Evidence From China With Indigenous Career Plateau Scale. Journal of Career Development 2015, Vol. 42(6), pp 540-553
Yang, Ning , et all. (2018). Career plateau: A review of 40 years of research. Journal of Vocational Behavior
Zhu, Fangwei, et al. (2019). Transformational leadership and project team members’ silence: the mediating role of feeling trusted