دوره و شماره: دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 1-205 
3. تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری فناورانه

صفحه 63-94

عبدالمجید مصلح؛ احمد اله یاری بوزنجانی


6. رابطه توانمندسازهای مدیریت دانش با فرایندهای مدیریت دانش

صفحه 145-173

سیدمجتبی محمودزاده؛ حمید ضرغام بروجنی؛ مریم صداقت


7. بررسی رابطه بین هوش تجاری و توانمندسازی روانشناختی

صفحه 175-199

عبدالحمید حاجی پورشوشتری؛ مسعود صفاری آشتیانی