دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی

اصغر مشبکی اصفهانی؛ زینب رضایی

دوره 23، شماره 73 ، خرداد 1393، صفحه 1-23

چکیده
  درگذشته، تنها به تئوری سازی، تحقیق و کاربرد مثبت گرایی در حوزه روانشناسی توجه می شد ولیامروزه تحقیقات مثبت گرایی به حوزه مطالعات سازمانی راه پیداکرده است. کاربرد روانشناسیمثبت گرا در حوزه سازمانی، تحت عنوان "روانشناسی سازمانی مثبت" خوانده می شود. در زمینهکاربرد روانشناسی مثبت گرا در حوزه سازمان و مدیریت دو رویکرد عمده "رفتار سازمانی ...  بیشتر

بررسی تأثیر ویژگی های شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه های انسانی

مجید واحدی؛ یاسر بشیربنائم؛ مریم رسولی

دوره 23، شماره 73 ، خرداد 1393، صفحه 25-62

چکیده
  سازمان های امروزی از حالت نردبانی به حالت تخت گونگی رسیده اند. حاکمیت دنیای مجازی و الکترونیک برفعالیت های سازمانی امری اجتناب ناپذیر است و هنر آدم ها سازمانی در سازگاری با ساخت های نوین سازمانی وجلوگیری از سلطه محیط و کار و تغیر بر روح و روان آن هاست و این هنر، هم هنر فردی است هم هنر مدیریتی.تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از حیث روش ...  بیشتر

تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری فناورانه

عبدالمجید مصلح؛ احمد اله یاری بوزنجانی

دوره 23، شماره 73 ، خرداد 1393، صفحه 63-94

چکیده
  نوآوری های فناورانه، به عنوان پاسخی مناسب نسبت به فشارهای محیط بیرونی، نشات گرفته از نیروی ذهنیشرکت و یا موسسه هستند که امروزه تحت عنوان هوش سازمانی موردبررسی قرار می گیرد. علی رغم اهمیتاین موضوع، مروری بر مطالعات پیشین، حاکی از کم توجه ی آن ها به بررسی علی نقش هوش سازمانی دردستیابی شرکت ها به نوآوری فناورانه است. این در حالی است که ...  بیشتر

بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری

علیرضا چیت سازیان؛ هدی بادپر؛ زینب قاسمی

دوره 23، شماره 73 ، خرداد 1393، صفحه 95-120

چکیده
  مفهوم قرارداد روان شناختی جهت تبیین دقیق تر رابطه ی سازمان با کارکنان متبوعشان بکار گرفتهمی شود. این مفهوم عبارت است از مجموعه باورهایی در خصوص اینکه کارکنان و سازمان چهچیزی به یکدیگر ارائه نموده و چه چیزی از یکدیگر دریافت می نمایند. رضایت از این قراردادهامی تواند بر روی نگرش ها و رفتارهای سرمایه های انسانی سازمان ها اثرات مثبتی داشته ...  بیشتر

بررسی نقش تعدیل کنندگی کانون کنترل کارکنان بر رابطه بین سبک رهبری و تعهد سازمانی

مهدی حقیقی کفاش؛ محمود جلائیان دهقانی

دوره 23، شماره 73 ، خرداد 1393، صفحه 121-143

چکیده
  اندیشه ورزان علم مدیریت، شیوه های مدیریت و هدایت یک سازمان را از نظر نحوة برخورد باهمکاران و نوع نگرش مدیر نسبت به سازمان در عکس العمل ها و واکنش های درونی کارکنان موثردانسته و معتقدند، همین عکس العمل ها هستند که در نهایت، موجب ایجاد انگیزه برای کارکرد بهتر ویا از بین بردن میل و انگیزه به کار در کارکنان می شود. از اینرو این مسأله برای ...  بیشتر

رابطه توانمندسازهای مدیریت دانش با فرایندهای مدیریت دانش

سیدمجتبی محمودزاده؛ حمید ضرغام بروجنی؛ مریم صداقت

دوره 23، شماره 73 ، خرداد 1393، صفحه 145-173

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی توانمندسازهای مدیریت دانش و رابطه آن با فرایندهای مدیریت دانشدرمجموعه هتل های بین المللی پارسیان تهران می باشد. در این پژوهش برای توانمندسازهای مدیریتدانش از مدل غفور ) 8002 ( و برای فرایندهای مدیریت دانش ازمدل هیسیگ 8000 ( استفاده شدهاست.روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری، مدیران و سرپرستان ارشد بخش هایمختلف ...  بیشتر

بررسی رابطه بین هوش تجاری و توانمندسازی روانشناختی

عبدالحمید حاجی پورشوشتری؛ مسعود صفاری آشتیانی

دوره 23، شماره 73 ، خرداد 1393، صفحه 175-199

چکیده
  مدیریت علمی، نیازمند بکارگیری ابزارهای مناسب فناوری داده ها به منظور بهبود فرایند تصمیم گیریو ارتقاء عملکرد کارکنان می باشد. در این راستا هوش تجاری با ارائه راهکارها، ابزارها و فناوریهایپیشرفته در جهت تدوین استراتژی مناسب، کسب مزیت رقابتی و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه به یاریمدیران آمده است. از دیدگاه روانشناختی هوش تجاری، در صورت ...  بیشتر