تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری فناورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده

نوآوری های فناورانه، به عنوان پاسخی مناسب نسبت به فشارهای محیط بیرونی، نشات گرفته از نیروی ذهنی
شرکت و یا موسسه هستند که امروزه تحت عنوان هوش سازمانی موردبررسی قرار می گیرد. علی رغم اهمیت
این موضوع، مروری بر مطالعات پیشین، حاکی از کم توجه ی آن ها به بررسی علی نقش هوش سازمانی در
دستیابی شرکت ها به نوآوری فناورانه است. این در حالی است که هوش سازمانی، نیروی محرکه سازمان در
دستیابی به نوآوری فناورانه است. بر این اساس، در این پژوهش باهدف بررسی نقش هوش سازمانی در
دستیابی به نوآوری فناورانه، نمونه ای مشتمل بر 39 نفر از کارکنان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم
و فناوری فارس موردبررسی قرارگرفته و داده های موردنظر از طریق توزیع پرسشنامه میان آن ها جمع آوری
گردید. درنهایت به منظور بررسی و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات
جزئی استفاده گردید. نتایج تحلیل ها نشان می دهد، هوش سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری بر نوآوری فناورانه
دارد. همچنین، از میان ابعاد هوش سازمانی، توجه به چشم انداز راهبردی سازمان، هم راستایی درونی سازمان و
احساس سرنوشت مشترک در میان کارکنان به ترتیب بیشترین تأثیر را بر نوآوری فناورانه داشته اند. پس از آن
نیز، ابعاد میل به تغییر، روحیه کارکنان و کاربرد صحیح دانش، بیشترین تأثیر را بر نوآوری فناورانه داشته اند.
بنابراین، به عنوان یک نتیجه کلی می توان گفت، افزایش و بهبود هوش سازمانی در مؤسسات دانش بنیان،
درنهایت افزایش نوآوری های فناورانه را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Organizational Intelligence Effect on Technological Innovation in Knowledge-Based Enterprises 

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Mosleh
  • Ahmad Allahyari Bouzanjan
Msc. Student, Persian Gulf University
چکیده [English]

Technological innovations, as a respond to the pressures of external environment, originating from the mental forces of company or enterprises that today was, discussed in the term of organizational intelligence. Prior research had paid attention to the effect of organizational intelligence on technological innovation. Based on this, the aim of this study was to investigate the effect of organizational intelligence on technological innovation in knowledge - based enterprises. For this purpose, 93 employees of enterprises, in Fars Science and Technology Park (FSTP), were studied and data were gathered. Finally, the structural equation modeling with partial least square was used to examine the hypotheses. Results show that, organizational intelligence has a positive and significant effect on technological innovation. Also, it was determined that, strategic vision, alignment and common fate, respectively have more positive effect on technological innovation. As a general conclusion, increase in organizational intelligence lead to technological innovation in knowledge - based enterprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technological innovation
  • organizational intelligence
  • innovation in products
  • knowledge - based enterprises