بررسی نقش تعدیل کنندگی کانون کنترل کارکنان بر رابطه بین سبک رهبری و تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اندیشه ورزان علم مدیریت، شیوه های مدیریت و هدایت یک سازمان را از نظر نحوة برخورد با
همکاران و نوع نگرش مدیر نسبت به سازمان در عکس العمل ها و واکنش های درونی کارکنان موثر
دانسته و معتقدند، همین عکس العمل ها هستند که در نهایت، موجب ایجاد انگیزه برای کارکرد بهتر و
یا از بین بردن میل و انگیزه به کار در کارکنان می شود. از اینرو این مسأله برای رهبران بسیار حائز
اهمیت است که نسبت به درک صحیحی از کانون کنترل مرئوسان خود به منظور شناخت انگیزش و
محرک های آنان اهتمام ورزند. در این راستا تحقیقات مختلف تأثیر سبک رهبری و کانون کنترل را
بطور جداگانه بر تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار دادهاند، اما تاکنون محققان بطور مستقیم به بررسی
رابطه بین سبک رهبری و تعهد سازمانی با درنظر گرفتن کانون کنترل کارکنان به عنوان متغیر میانجی
نپرداخته اند. بدین منظور نمونه ای به اندازه 29 نفر از مدیران و کارکنان صندوق ضمانت صادرات
ایران با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل
پیشنهادی است که در آن کانون کنترل کارکنان به عنوان متغیری تعدیل گر$ تبیین کننده چگونگی
تاثیرگذاری سبک رهبری مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان است. همچنین سبک رهبری رابطه-
مدار برای افراد دارای کانون کنترل درونی و سبک وظیفهمدار برای بیرونی ها مناسب بوده
است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Moderating Role of Locus of Control on Leadership Style and Organizational Commitment

نویسندگان [English]

  • Mehdi Haghighi Kafash 1
  • Mahmoud Jalaeian Dehghani 2
1 Associated Professor of Allameh Tabatba’i University
2 Master Student of Allameh Tabatba’i University
چکیده [English]

Thinkers of management regard the methods of managing and leadership of an organization from viewpoint of treating with colleagues and the manager’s attitude to organization in staffs’ reactions as an important factor. They believe these reactions as the final motivation for a better function or the loss of stimulation in staffs. Hence this is very important for leaders to try to have a good understanding of their subordinates’ locus of control in order to know motivation and the stimuli. In this direction, different researches have studied the effect of leadership style and locus of control on the organizational commitment separately, but researchers have not examined directly the relationship between leadership style and organizational commitment by regarding the staffs’ locus of control as a moderating variant yet. For this purpose, a sample size of 92 managers and staffs of Export Guarantee Fund of Iran were selected by simple random sampling method. The results indicatethat the proposed model is a good fit and staffs’ locus of control explained the effects of leadership style of managers on organizational commitment as a moderating role.