بررسی اثر رضایت از قراردادهای روان شناختی بر ابعاد نگرشی و رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معارف اسلامی ومدیریت دانشگاه امام صادق

2 مدیریت شهری دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول دانشگاه مشهد

چکیده

مفهوم قرارداد روان شناختی جهت تبیین دقیق تر رابطه ی سازمان با کارکنان متبوعشان بکار گرفته
می شود. این مفهوم عبارت است از مجموعه باورهایی در خصوص اینکه کارکنان و سازمان چه
چیزی به یکدیگر ارائه نموده و چه چیزی از یکدیگر دریافت می نمایند. رضایت از این قراردادها
می تواند بر روی نگرش ها و رفتارهای سرمایه های انسانی سازمان ها اثرات مثبتی داشته و سازمان ها را
در مسیر نیل به اهداف خود توانمند سازد.هدف پژوهش حاضر، پیمایش اثرات رضایت از قراردادهای
روان شناختی بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و آرامش روانی اعضای
هیأت علمی بوده است،از این رو برای بررسی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. در این
پژوهش نمونه ای ۵۰۳ نفری از میان اعضای هیأت علمی جامعه مورد مطالعه جمع آوری شده است.
نتایج نشان می دهد که رضایت از قراردادهای روان شناختی تأثیر مثبت بر ابعاد نگرشی و رفتاری مورد
مطالعه داشته و به مقدار معناداری میزان تغییرات در آن ها را پیش بینی می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating impact ofpsychological contract fulfillment on attitudinal and behavioral dimensions of academic staff in Ferdowsi University of Mashad

نویسندگان [English]

  • Alireza Chitsazian 1
  • Hoda badpar 2
  • zeynab ghasemi 3
1 Assistant professor of imam sadiq university
2 M.A. student of urban management Ferdowsi university of mashhad
3 Master of public administration student. Ferdowsi university of mashhad
چکیده [English]

The psychological contract is individual beliefs, regarding terms of an exchange agreement between the individual and his/her organization. These contracts explain real relation between people and their organizations. Fulfillment of psychological contract has positive effect on attitude and behavior of organizational human capitals.
The aim of this research is investigating impact of psychological contract on their job satisfaction, organizational commitment, organizational citizenship behavior and mental health in academic staff in Ferdowsi University of Mashad. For this, data gathered from 305 academics. Results show that psychological contract fulfillment has positive effect on job satisfaction, organizational commitment, organizational citizenship behavior and mental health

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological contract
  • Job Satisfaction
  • organizational commitment
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Mental Health
  • academic staff