دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
نقش رهبری اصیل در بهبود سطح خلاقیت و اشتیاق به کار کارکنان

میرعلی سیدنقوی؛ مریم کاهه

دوره 23، شماره 76 ، دی 1393، صفحه 1-28

چکیده
  تقلیدپذیری و به کارگیری فناوری و ایده‏های جوامع دیگر بدون ایجاد و خلق اندیشه‏های نوین و ارائه مدل‏هایی متناسب با شرایط بومی کشور تنها وابستگی علمی، فرهنگی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت خلاقیت تابعی از عوامل فردی و اجتماعی  می باشد.  این مقاله به طور تجربی رهبری اصیل را با چهار بعد خودآگاهی، پردازش متعادل، شفافیت ...  بیشتر

بررسی نقش زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی

عبدالرضا میری؛ محمد داورزنی؛ اسماعیل سبزیکاران

دوره 23، شماره 76 ، دی 1393، صفحه 29-57

چکیده
  کارآفرینی به­عنوان یکی از مهمترین پایه­های توسعه‌ی پایدار جوامع می­باشد، به­گونه­ای که در دهه‌‌های اخیر به یکی از راهبردهای توسعه‌ی ملی کشورها مبدل شده است. در کشور ما نیز سیاست­گذاران به اهمیت این فرآیند پی­برده‌ و درصدد ایجاد بسترهای مناسب شکل­گیری برای آن هستند. از جمله بسترهای اصلی این مهم، توجه به زمینه­های ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی

سیدعباس موسوی؛ سیدیعقوب حسینی؛ لیلا امیری

دوره 23، شماره 76 ، دی 1393، صفحه 59-80

چکیده
  در سال­های اخیر رفتار شهروندی مشتریان در حوزه بازاریابی کانون توجهات زیادی بوده است. این امکان وجود دارد که مشتریان در مجموعه­ای از رفتارهای شهروندی درگیر شوند که همانند کارکنان، سازمان را در یک جهت خاص هدایت می­کنند. رفتار شهروندی مشتریان متاثر از عوامل مختلفی می­باشد. با توجه به نقش و اهمیت مشتری در بقای سازمان، مدیران ضرورتاً ...  بیشتر

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار های شهروندی و تعهد سازمانی

علی صفری؛ فائزه رادی

دوره 23، شماره 76 ، دی 1393، صفحه 81-116

چکیده
   هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار های شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی می­باشد.جامعه آماری مورد بررسی مدیران، معاونین و کارکنان بانک سپه شهر اصفهان بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده و به صورت طبقه ای متناسب با حجم توزیع شده است . از روش میدانی ...  بیشتر

نقش روش های سرمایه گذاری سازمان بر ارزش آفرینی منابع انسانی با نقش میانجی سرمایه های انسانی

رضا سپهوند

دوره 23، شماره 76 ، دی 1393، صفحه 117-140

چکیده
  یکی از مهم ترین چالشهای پیش روی صاحب نظران حوزه منابع انسانی اثبات نقش این منابع در ارزش آفرینی سازمان است . با ظهور سازمان‏های دانشی در اقتصاد دانش بنیان، سهم سرمایه انسانی در ارزش آفرینی سازمان از سرمایه های فیزیکی و ساختاری سبقت گرفته و سرمایه گذاری‏های سنگین در نیروی انسانی برای تبدیل کردن آنها به عامل اصلی مزیت رقابتی را توجیه ...  بیشتر

بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

تورج حسن زاده ثمرین؛ سپیده سفیدکار

دوره 23، شماره 76 ، دی 1393، صفحه 141-155

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان مناطق شهرداری شهر رشت است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. مدیران و کارشناسان شهرداریهای شهر رشت (257 نفر) به عنوان جامعه آماری ...  بیشتر

بررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی

غلامعلی طبرسا؛ منصوره معینی کربکندی

دوره 23، شماره 76 ، دی 1393، صفحه 157-186

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی از گروه پژوهش‏های توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان شاغل در شهرداری منطقه 6 تهران به تعداد 250 نفر است که تعداد نمونه آماری به دست آمده 100 نفر می باشد. ابزار جمع آوری داده‏ها ...  بیشتر