دوره و شماره: دوره 23، شماره 76، زمستان 1393 
3. بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی

صفحه 59-80

سیدعباس موسوی؛ سیدیعقوب حسینی؛ لیلا امیری


7. بررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی

صفحه 157-186

غلامعلی طبرسا؛ منصوره معینی کربکندی