بررسی رابطه بین هوش تجاری و توانمندسازی روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مدیریت علمی، نیازمند بکارگیری ابزارهای مناسب فناوری داده ها به منظور بهبود فرایند تصمیم گیری
و ارتقاء عملکرد کارکنان می باشد. در این راستا هوش تجاری با ارائه راهکارها، ابزارها و فناوریهای
پیشرفته در جهت تدوین استراتژی مناسب، کسب مزیت رقابتی و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه به یاری
مدیران آمده است. از دیدگاه روانشناختی هوش تجاری، در صورت بهره مندی از نیروی انسانی
توانمند، موثر و کارا خواهد بود.
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش تجاری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بانک
سپه شهر تهران انجام پذیرفته است. پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده و
جامعه آماری شامل کلیة کارشناسان و مدیران بانک سپه شهر تهران میباشد. بدین منظور، از پرسشنامه
هوش تجاری )محقق ساخته( و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی وتن و کمرون استفاده
28 و 09 و روایی / شده است. پایایی پرسشنامه ها بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 1
79 %( می باشد. حجم نمونه شامل 882 نفر از کارشناسان و مدیران است که با ( 9/ محتوایی برابر با 7
استفاده از نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده،
از آمار توصیفی )جدول فراوانی( و استنباطی )آزمون ضریب همبستگی پیرسون( استفاده گردیده و
نتایج بیانگر این است که بین هوش تجاری و ابعاد پنج گانه متغیر توانمندسازی روانشناختی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد. بعد اعتماد رتبه اول ؛ بعد خودسامانی رتبه دوم؛ بعد موثربودن رتبه سوم؛
بعد خوداثربخشی رتبه چهارم و در نهایت بعد معنی دار بودن رتبه پنجم را در بین ابعاد توانمند سازی
روانشناختی به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering The Between Business Intelligence and Psycological Empowerment

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Hajipour Shoushtary
  • Masoud Saffari Ashtiani
چکیده [English]

scientific management, requires the application of appropriate technology tools to process data to improve decision making and enhance the performance of employees. Business Intelligence provides suitable solutions, advance tools and technology to prepare suitable strategy to achieve competitive advantages and timely and intelligent decisions in order to assist managers.
The present research considered the relations between business intelligence and psychological empowerment of the Sepah Bank employees of the city of Tehran. The research is considered as practical one and done through the surveys method; and its statistical society consist the experts and directors of the Sepah Bank in Tehran.
The questionnaire of the research consisting of a closed method of five variations (questionnaire of BI made by researcher and the standard questionnaire form of psychological empowerment of Weteen and Cameroon) considering reliance, meaningfulness, consequence, self efficacy and self determination. The reliability of the questionnaire according to Cronbach’s alpha coefficient 82/1 and 90 and the validity of them is obtained %70.
The amount of 224 persons from the experts and directors of the Sepah Bank being selected for the study by the suitable sampling method where analyzing information consisting of description statistical method and comprehensive Piarsoon method.
The research shows that there is a significant relation between business intelligence and dimensions of five variations of psychological empowerment. The reliance determined as the grade 1,self determination grade 2 ,personal consequence grade 3, self efficacy grade 4 and finally the meaningful dimension grade 5

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business intelligence - psychological empowerment - Tehran’s Sepah Bank