بررسی تأثیر ویژگی های شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی سرمایه های انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد بناب باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان

3 مدیریت دولتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بناب

چکیده

سازمان های امروزی از حالت نردبانی به حالت تخت گونگی رسیده اند. حاکمیت دنیای مجازی و الکترونیک بر
فعالیت های سازمانی امری اجتناب ناپذیر است و هنر آدم ها سازمانی در سازگاری با ساخت های نوین سازمانی و
جلوگیری از سلطه محیط و کار و تغیر بر روح و روان آن هاست و این هنر، هم هنر فردی است هم هنر مدیریتی.
تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از حیث روش پیمایشی است. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر
ویژگی های شغلی کارکنان بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان آذربایجان
شرقی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی است که تعداد آن ها
032 نفر می باشد. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان جامعه موردبررسی در نظر
گرفته شد. پرسشنامه با توجه به تعریف عملیاتی ویژگی های شغلی بر اساس نظریه هاکمن و اولدهام و سکون زدگی
در مسیر شغلی بر اساس نظریه جودیت باردویک تنظیم گردیده که برای تعیین روایی ابزار جمع آوری اطلاعات از
روایی نمادی استفاده گردید و برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که با استفاده از
نرم افزار آماری SPSS 2 به دست / 2 و 062 / میزان پایایی سؤالات ویژگی های شغلی و سکون زدگی به ترتیب 032
آمد. پرسشنامه ها، جمع آوری و اطلاعات حاصله، تلخیص، طبقه بندی با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی )آزمون
رگرسیون دومتغیره( مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که ویژگی های شغلی و ابعاد آن بر
سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی در کارکنان سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigating Of Job Characteristics Influence On Career Plateau In Path To Career Advancement Human Capital

نویسندگان [English]

  • Majid Vahed 1
  • Yaser Bashirbanaem 2
  • Maryam Rasouli 3
1 Associate professor of Payame Noor University
2 M.A in Public Administration of Islamic Azad University of Bonab Branch, young researchers club, Bonab
3 M.A. in Public Administration of Islamic Azad University of Bonab Branch
چکیده [English]

Today, in organizations large events happen because of influence from environmental factors, competition, changes. Art of people is adaption to new working and organizational environment and prevent of it’s domination on their spirit, and also this is the art of personal and management. One of the most important and sensitive issues is occupational Plateau that completely recognition that can be overcome to any adversity and it’s cause. This study from Dimension of The purpose is application and from Dimension of method is survey method. The overall objective of this study is: The effects of job characteristics on occupational Plateau in Welfare Organization of East Azarbaijan Province. The population of study is 230 employees. The questionnaire collected information that the operational definition based on job characteristics and occupational Plateau by Hokman and Oldham’s theory and another is based on the theory of Bardwick. SPSS software was used to measure the reliability that, 0/730 and 0/760 were obtained . Questionnaires, collect the resulting data, summarization, and classification and using descriptive and inferential statistics (test Regression two variables) were analyzed. The results indicated that job characteristics and it’s dimensions on occupational Plateau in staff of Welfare of East Azarbaijan province are effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job characteristics
  • career plateau
  • Methods of getting rid of career plateau
  • Variety of career plateau