1. بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دورکاری

صفحه 1-18

سید مهدی الوانی؛ حمیدرضا عسگری ده ابادی؛ اسماعیل رجبی


2. تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر کیفیت خدمات و نوآوری کارکنان

صفحه 19-38

سیدمحمد نوع پسند اصیل؛ مجید عاشق حسینی مهروانی


3. بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف کنندگان

صفحه 39-68

محمود محمدیان؛ قاسم بخشنده


4. تدوین استراتژیهای منابع انسانی با به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل محیطی

صفحه 69-69

محسن مرادی؛ محمدرسول حشمتی


5. نقش اجرای قرارداد روانشناختی بر فرسودگی شغلی

صفحه 97-114

علی بابائیان؛ فیروز زندی


6. تدوین الگوی اقدامات اثربخش در مساجد

صفحه 115-136

رسول عباسی؛ غلامرضا طالقانی؛ حسن عابدی جعفری؛ ابوالحسن فقیهی


7. تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی

صفحه 137-159

احمد حسینی؛ فاطمه شمس