دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
رابطه رهبری تحول آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان

سید محمد میرمحمدی؛ هادی رجایی

دوره 23، شماره 74 ، تیر 1393، صفحه 1-19

چکیده
  امروزه تمام سازمانها بویژه سازمانهای عمومی برای حفظ تصویر مثبت از خود نیازمند رعایت مسئولیتاجتماعی خود هستند.بنابراین آشنایی با مفهوم مسئولیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن دارای اهمیت زیادی است.از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و مسئولیت اجتماعی سازمان در شهرداریتهران با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است؛ ...  بیشتر

مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی

سیدعلی اکبر افجه؛ ولی ا... تقی پورفر؛ عادل آذر؛ محمود جعفرپور

دوره 23، شماره 74 ، تیر 1393، صفحه 21-47

چکیده
  عدالت نقش مهمی را در پویاییهای روابط سازمانی از جمله روابط رهبر - پیرو، رفتار شهروندی و ... ایفا میکند واز این رو از موضوعات مورد توجه مدیران و کارکنان اس ت. بر این اساس و با توجه به بافت فرهنگی اجتماعیسازمان های کشور، پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی انجام شده است.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب ...  بیشتر

بررسی ارتباط میان «راهبرد های تغییر» و «تعهد به اجرای تغییر»

عادل صلواتی؛ پگاه ثلاثی

دوره 23، شماره 74 ، تیر 1393، صفحه 49-71

چکیده
  هدف-پژوهش پیش رو با هدف بررسی رابطه بین راهبرد های تغییر و تعهد به اجرای تغییر در بانک‏های صادرات و تجارت شهرستان بروجرد، طرح و اجرا شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد- نمونه آماری متشکل از 173نفر از کارکنان این بانک ها بوده که به روش نمونه‏گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم جامعه انتخاب شده اند. این مطالعه از دید روش، از انواع پژوهش‏های ...  بیشتر

بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی (OCB) وعملکرد کارکنان

علیرضا علی نژاد؛ ابوالفضل کاظمی؛ مهسا پیشاهنگ بناب

دوره 23، شماره 74 ، تیر 1393، صفحه 73-98

چکیده
  در پژوهش حاضر ارتباط میان رفتارهای شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با هدف ارتقاء عملکرد کارکنان با توجه به رفتارهای شهروندی سازمانی (متغیرهای مورد مطالعه رفتارهای شهروندی سازمانی عبارتند از: 1- نوع دوستی 2- وظیفه شناسی 3- جوان مردی 4- نگرش مدنی 5-احترام) در سال 1392 مطالعه گردید.با توجه به هدف تحقیق اهداف فرعی ...  بیشتر

بررسی تأثیر مؤلفه‎های هوش عاطفی بر رفتارهای کاری مخرب و رفتارهای شهروندی سازمانی

علیرضا شیروانی؛ رسول صریحی اسفستانی

دوره 23، شماره 74 ، تیر 1393، صفحه 135-115

چکیده
  امروزه شواهد حاکی از آن است که هوش به تنهایی نمایان‎گر موفقیت در محیط کار نیست و عواطف و احساسات نقش کلیدی در موفقیت سازمانی به عهده دارند. افراد هوشمند از نظر هیجانی می‎توانند اثربخشی را در تمام سطوح سازمانی گسترش دهند و نقشی مهم در ارتقاء رفتارهای شهروندی سازمانی و تقلیل رفتارهای کاری مخرب ایفا نمایند. جامعه آماری این تحقیق، ...  بیشتر

رفتار سازمانی مثبت گرا و تاثیر آن بر رابطه رفتار شهروندی و کیفیت زندگی کاری

حسن عباس زاده؛ آرش محمودی؛ امیری نوری

دوره 23، شماره 74 ، تیر 1393، صفحه 137-159

چکیده
    در دیدگاه های سنتی بیان می‌شد که سرمایه های مالی، انسانی و اجتماعی مهم‌ترین نقش را در موفقیت سازمان‌ها ایفا می‌کنند. اما در سال‌های اخیر توجه محققین سازمانی به توانمندی‌ها و صفات مثبت در افراد و اهمیت محیط‌های مثبت معطوف شد و بیان شد صرف داشتن امکانات و تکنولوژی‌های پیشرفته، مهارت‌ها و تجربه های شغلی و تعاملات اجتماعی نیروی ...  بیشتر

قابلیتهای تشخیصی و اجرایی در نوآوری مدیریت

عبدا... آقایی؛ عطیه حجاریان کاشانی

دوره 23، شماره 74 ، تیر 1393، صفحه 99-113

چکیده
  تحقیقات نشان می‌دهد نوآوری مدیریت _فعالیتها، فرآیندها یا ساختارهای جدیدی که ماهیت کار مدیریتی را تغییر می‏دهد.  منبع مهم مزیت رقابتی در سازمانها می‌باشد. در این مقاله، بر نوآوری مدیریت در سطح سازمان تمرکز شده و نقش قابلیتهای تشخیصی و اجرایی بعنوان قابلیتهایی کلیدی در پیاده‌سازی این نوآوری، مورد بررسی قرار گرفته است. مدیران ...  بیشتر