نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی از گروه پژوهش‏های توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان شاغل در شهرداری منطقه 6 تهران به تعداد 250 نفر است که تعداد نمونه آماری به دست آمده 100 نفر می باشد. ابزار جمع آوری داده‏ها پرسشنامه مدیریت تصویرپردازی ارائه شده توسط بولینو و ترنلی و پرسشنامه فرسودگی شغلی ارائه شده توسط مسلش است. به منظور تحلیل داده‎ها نیز از آزمون های فریدمن، آزمون میانگین یک جامعه آماری و آزمون‏های میانگین دو جامعه و تحلیل واریانس و آزمون همبستگی پبرسون به وسیله نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که براساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان مولفه‏های خود ارتقائی، نمونه جلوه دادن خود و حامی سازی و فرسودگی شغلی ارتباط دو به دو معکوس و معناداری وجود دارد. اما بین سایر مولفه ها رابطه معناداری پیدا نشد. همچنین بین نمره کلی مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی ارتباط (0.492-) و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق تائید می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation The Relationship Between Impression Management and Job Burnout

نویسندگان [English]

  • Gholamali Tabarsa 1
  • Mansooreh Moeini Korbekandi 2

1 Associate Professor of Shahid Beheshti University

2 M.S. Public Administration, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The  present  study  was  conducted  to  investigate  the  relationship  between impression  management  and  job burnout. The study in terms of purpose  is  practical  and  in terms  of  methods  of  data  collection is survey  from  group  of  descriptive  researches. The  statistical  population  is  of  all  experts  employed  at  The  municipality of  region 6 of  Tehran 250  persons, the  number  of  sample  is 100 patients. The  tool  of  data collection  is  questionnaire  of  impression  management  is  provided  by Bolino  and  Turnley  and  questionnaire  of  job  burnout  is  provided  by Maslach. To analyze the data, is  used  the  Friedman  test, the  test  of  a  population  mean   and  tests  of  Two  sample  and  analysis  of  variance  and  correlation  test  of  Pearson by SPSS software. Research findings showed  that  according  to  results  of  The  Pearson  correlation test  there  is  a  significant  negative  correlation  between  components  self  promotion,    exemplification  and  supplication  and  job  burnout. but, a significant  relationship was  found  between  the  other  components. Also, there  is  the  between  total  score  impression  management and  job  burnout relationship (-0.492) and  significant. In  other  words, The  main  hypothese of  this  study is  confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

  • impression management
  • dimensions of impression management
  • job burnout